یاددهی و یادگیری به نام پروردگار مهر و خرد این وبلاگ به امید تمرین فرهنگ یاددهی-یادگیری متقابل در حوزه مطالعات برنامه درسی فراهم آمده است. در این میان، تلاش خواهم کرد سهم یادگیری خودم بیشتر باشد. از این رو، فرصت یادگیری را از من و فرصت یاددهی را از خودتان دریغ نفرمایید. این وبلاگ، برنامه درسی را ویژه تر از آموزش می داند. آن چنان که از شعار وبلاگ بر می آید، آموزش به مثابه فرهنگ انگاشته شده است. بدین ترتیب، من برنامه درسی را چکیده فرهنگ در نظر می آورم. دامنه محتوایی وبلاگ مطالعات برنامه درسی همانا گستره برنامه درسی به مثابه فرهنگ خواهد بود. رویکرد وبلاگ در ارایه محتوا، رویکردی انتقادی است. با این همه، وبلاگ حاضر هیچ مشی سیاست بازی متداول در جامعه ایرانی یا غیر ایرانی را تأیید نمی کند و هیچ گرایش سیاست بازانه را روش کارش قرار نمی دهد. با این همه، نقد سیاست ها و سیاست گزاری را در چارچوب ذی علاقگی و وظیفه شهروندی مورد توجه قرار می دهد. با هم بیندیشیم و مهر بورزیم. http://teachinglearning.mihanblog.com 2020-08-08T23:02:38+01:00 text/html 2016-08-06T08:15:26+01:00 teachinglearning.mihanblog.com محرم آقازاده گونه شناسی برنامه های درسی http://teachinglearning.mihanblog.com/post/129 <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span style='mso-bidi-font-family:"B Zar"' dir="LTR"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">گونه شناسی برنامه های درسی</font></span></b></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></b></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">دکتر محرم آقازاده</font></span></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" dir="RTL"><a><span style='mso-bidi-font-family:"B Zar"' dir="LTR"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">dr.mo@yahoo.com</font></span></a></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" dir="RTL"><span style='mso-bidi-font-family:"B Zar"' dir="LTR"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">برنامه درسی پدیده ای است که با آن می توان بسیاری از جنبه های زندگی انسان را مدیریت کرد. هر اثری را که بتوان با برنامه درسی پدیدآورد وابسته به نحوه مدیریت یادگیرندگان به وسیله برنامه درسی است. هدف گزاری برای چگونگی بهره برداری از برنامه درسی برای مدیریت یادگیرندگان، گونه های خاصی از برنامه درسی را پدید می آورد. </font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">در نوشتۀ پیشِ رو بر اساس برداشتی که می توان از مقاصد مربوط به مدیریت یادگیرندگان توسط برنامه های درسی داشت، هشت گونه از برنامه درسی معرفی شده است.</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">برنامه درسی پرسشگر</font></span></b><b><span style='mso-bidi-font-family:"B Zar"' dir="LTR"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> Inquirer curriculum</font></span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پرسشگری ناشی از میل انسان به دانستن، ماجراجویی و بازکردن افق هایی برای دید بیشتر است. میل به آگاهی است که ایجاد حرکت می کند و امکان حرکت را ایجاد می کند. خاصیت اصلی یک برنامه درسی پرسشگر هم همین است. این برنامه درسی تلا ش می کند، در درجه نخست یادگیرندگان را جرئت ورز بار آورد. سپس به آنان یاری کند برای یافتن پاسخی برای پرسش هایش با استفاده از ابزارها، مواد و منابع بکوشد. این نوع از برنامه های درسی را می توان در کشورهای دموکراتیک یافت. کشورهایی که در آن ها، برنامه های درسی ایدئولوژی محور و یا سیاست زده هستند نمی توان برنامه درسی پرسشگر یافت.</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">برنامه درسی ستایشگر</font></span></b><b><span style='mso-bidi-font-family:"B Zar"' dir="LTR"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> Blandisher curriculum</font></span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ستایشگری می تواند به صورت های مختلف و در زمینه های متفاوتی اتفاق بیفتد. در این جا منظور از ستایشگری، ستودن و چاپلوسی کردن از یک قدرت برتر است. قدرت برتر می تواند قدرت ارزشی، دینی، ایدئولوژیک و جکومتی باشد.</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">مأموریت نهایی برنامه درسی ستایشگر، کشاندن و رساندن یادگیرنده به نکته ای است که یادگیرنده خود را در شرایط رضایتمندی از ستایشگری بداند و پیوسته خود را پایین تر از فرد یا قدرت مقابل ببیند.</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">این دسته از برنامه های درسی در بیشتر کشورهای جهان سومی و به طور خاص در کشورهای ایدئولوژی گرا، توتالیتر(تمامیت خواه)، استبدادی و ... به وفور یافت می شود.</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">برنامه درسی روایت گر</font></span></b><b><span style='mso-bidi-font-family:"B Zar"' dir="LTR"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> Narrator Curriculum</font></span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روایت بر اساس مشاهده شکل می گیرد. در واقع، روایت بیان اصلی از واقعیت ها بدون ارایه تفسیر است. از این رو، برنامه درسی روایت گر، برنامه درسی ای تلقی می شود که به یادگیرنده فرصت نمی دهد برداشت و درک خود از موضوع را ارایه دهد. در بهترین شرایط یادگیرنده باید آنچه را که مشاهده می کند به تصویر بکشد. </font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">برنامه های درسی روایت گر برنامه هایی هستند که در آن ها سوگیری دیده نمی شود. این دسته از برنامه های درسی در کشورهای دموکراتیک یافت می شوند.</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">برنامه درسی تجاوزگر</font></span></b><b><span style='mso-bidi-font-family:"B Zar"' dir="LTR"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> Transgressor curriculum</font></span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تجاوز به معنای شکست حد و مرز است. هر کسی بر اساس نهاده های طبیعی، سرشتی و آموخته هایش حدودی دارد که به آن خود یا شخصیت اطلاق می شود. </font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">برنامه درسی متجاوز برنامه های است که فروپاشی شخصیتی فرد را هدف قرار می دهد. مقصد نهایی این از دست برنامه های درسی از خود بیگانه سازی یادگیرندگان است.</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">برنامه های درسی ای که در حکومت های استبدادی نوشته می شوند دارای خاصیت سرکوب گری هستند.</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">برنامه درسی مستضعف ساز</font></span></b><b><span style='mso-bidi-font-family:"B Zar"' dir="LTR"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> Oppressor curriculum</font></span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آن چنان که از نام این برنامه درسی برمی آید، این برنامه بیشترین توان خوان را صرف به استضعاف کشاندن یادگیرنده می کند. از شاخص های اساسی این برنامه&nbsp; درسی عادت دادن یادگیرندگان به بسنده کردن به وضع موجود است. مهم ترین استراتژی برنامه درسی مستضعف ساز ایجاد رعب در یادگیرندگان است؛ رعب از این که مورد غضب نیروی ماورایی، نیروی اجتماعی و حکومتی قرار می گیرند. در این برنامه های درسی اندیشیدن جای خود را به تقلید و پیروی می دهد. </font></span></p> <b><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;" dir="RTL"><font size="2"></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font><br clear="all" style="mso-special-character:line-break;&#10;page-break-before:always"> </span></b> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">برنامه درسی سرکوب گر</font></span></b><b><span style='mso-bidi-font-family:"B Zar"' dir="LTR"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> Transgressor curriculum</font></span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سرکوب در برابر خیزش قرار دارد. بر این اساس، برنامه درسی سرکوب گر، برنامه ای است که از خیزش و نضج توانمندی های اساسی یادگیرنده پیشگیری می کند. در برنامه درسی سرکوب گر مهم نیست که یادگیرنده به جای استعداد و توانش سرکوب شده اش چه چیز دیگری را قرار می دهد. عمده ترین چالشِ برنامه درسی سرکوب گر ایجاد فرصت از خود بیگانه شدن و تهی شدن از هویت است. برنامه های درسی ای که نسبت به هویت های فرهنگی و زبانی بی تفاوت که موضع خصمانه ای دارند در این دسته از برنامه های درسی قرار می گیرند.</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">برنامه درسی توانمند ساز</font></span></b><b><span style='mso-bidi-font-family:"B Zar"' dir="LTR"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> Enabler curriculum</font></span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بنیاد برنامه درسی توانمندساز بر این اعتقاد و تحلیل استوار است که یادگیرندگان دارای توانایی تحول و تبدیل شدن هستند و می توانند به صورت پیشاکنشی </font></span><span style='mso-bidi-font-family:"B Zar"' dir="LTR"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">proactive</font></span><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">عمل کنند. برنامه های درسی توانمندساز پایه های خود را بر توانمندی های پایه ای یادگیرندگان قرار می دهند. توانمندی در این برنامه ها دارای نگاه کل گرایانه است؛ یعنی همه توانمندی های یادگیرنده را در نظر می گیرد و بر اساس همه توانمندی ها هم حرکت رو به جلو را برنامه ریزی می کند.</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">این دست از برنامه های درسی دارای ماهیت اگزیستانسیالیتسی هستند. از این رو، چنین برنامه هایی را جایی می توان یافت که باور به یگانه بودن انسان در کل و هر فرد به طور خاص وجود دارد.</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">برنامه درسی خنثی</font></span></b><b><span style='mso-bidi-font-family:"B Zar"' dir="LTR"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> Neutral curriculum</font></span></b></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برنامه درسی خنثی در اصل برنامه ای بی ثمر است. این برنامه های درسی به اندازی پیش نمی روند که بتوانند تحول اساسی در رشد یادگیرنده ایفا کنند. در واقع، محرک هایی که این برنامه های درسی در قالب تجارب یادگیری فراهم می آوردند یادگیرنده را به آستانه تحریک نمی رسانند. از این روی، این نوع برنامه های درسی را می توان به نام برنامه درسی سترون یا بی ثمر هم معرفی کرد.</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">نمونه هایی از این برنامه های درسی را می توان در برخی کشورهای برنامه درسی کنترل جمعیت، برنامه های درسی برابری و تساوی جنسیتی، برنامه های درسی تفاهم بین المللی و ... دانست.</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">تدقیق در واقعیت برنامه درسی و کارکرد آن ها می تواند گونه های دیگر از برنامه های درسی را هم به نمایش بگذارد. در این نوشتار تلاش شده است کارکردهای برنامه های درسی مورد توجه قرار گیرد. در این میان، عمده کوشش بر بازنمایی مدیریت یادگیرنده توسط برنامه درسی بوده است.</font></span></p> text/html 2016-05-07T05:07:16+01:00 teachinglearning.mihanblog.com محرم آقازاده دکتر علامحسین شکوهی http://teachinglearning.mihanblog.com/post/128 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">بازگشت همه به سوی اوست.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6">درگذشت بزرگمرد تعلیم و تربیت، استاد غلامحسین شکوهی را به خانواده ارجمندشان و جامعه تعلیم و تربیت ایران تسلیت عرض می کنم.&nbsp;</font></div> text/html 2016-03-27T12:44:26+01:00 teachinglearning.mihanblog.com محرم آقازاده شور و شعور فلسفه؛ ب. اف. اسکینر http://teachinglearning.mihanblog.com/post/127 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: '2 Zar'; font-size: 14pt; text-align: justify;">اسكینر در سال 1904 در شهر سوسكاهاتا واقع در ایالت پنسیلوانیا دیده به جهان گشود و در سال 1990 فوت كرد. او لیسانس زبان انگلیسی از كالج هامیلتون و دانش آموخته كارشناسی ارشد و دكترای از دانشگاه هاروارد بود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">بسیاری از روانشناسان موافق و مخالف اسكینر، او را با نفوذ ترین روانشناس تا زمانی كه در قید حیات بود می دانستند. زمانی كه اسكینر، در سال 1990 فوت كرد، پیروان او در بیانیه ای كه نوشتند اعلام كردند اگرچه اسكینر فوت كرده است ولی راه و اندیشه اش پایبنده است. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">اسكینر هم همانند سایر اندیشه ورزان دارای زندگی پر فراز و نشیبی بوده است. وقتی كه اسكینر در هامیلتون بود با رابرت فراست، شاعر آمریكایی ، دیدار كرد. فراست، اسكینر را به داستان نویس تشویق كرد و سه داستان از او را با دیده ی مثبت ارزشیابی كرد. همین امر سبب شد اسكینر عزم خود را برای نویسنده شدن جزم كند. ولی نفوذ و خواست پدر چنان قوی بود كه سبب شد اسكینر از خواست خود دست بر دارد. پدر می خواست، پسرش حقوق دان شود. پس از كناره گیری و سرخوردگی از نویسندگی ، اسكینر ، چندی در صنعت ذغال سنگ به فعالیت پرداخت. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">اسكینر نخستین كتابش را با همیاری پدرش نوشت، كتابی كه آنان نوشتند مربوط به اسناد حقوقی و تحلیلی بر تصمیمات شورای توافق صنعت ذغال سنگ بود. می توان گفت این كتاب اولین و آخرین اثر اسكینر در زمینه ی مسایل حقوقی و صنعتی بود. اسكینر پس از یك زندگی شش ماهه بی سروسامان و كولی وار، تحصیل روانشناسی را پیش گرفت. او بر عكس كارهای حقوقی و ادبی در رشته ی روانشناسی موفقیت های بسیاری را كسب كرد. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">تلاش های سخت پیگیرانه اسكینر در روانشناسی سبب شد او مكتبی را بنیان گذاری كند كه امروز از آن به عنوان روانشناسی رفتار گرا یاد می شود. آرای اسكینر تاثیر بسزایی در بهره گیری از روانشناسی در زندگی روزمره داشت. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">قواعدی كه اسكینر برای اصلاح رفتار تدوین كرد كاربرد روانشناسی را در زندگی روزانه سرعت بخشید. رفتار گرایی اسكینری را نسبت به سایر انواع رفتارگرایی، می توان با رد كامل هر گونه مایه ای از زندگی عاطفی و عقلانی تمیز داد. به دیگر سخن، اسكینر هر گونه ذهن گرایی را رد می كند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">اسكینر مدافع یافتن و تبیین همبستگی بین محرك های محیطی و رفتار قابل مشاهده ی انسان و حیوان بود. او رفتار گرایی اش را مستلزم هیچ گونه الگوی رفتاری با چارچوب نظری نمی داند. او دقیقاً آن چه را كه موجود است، توصیف می كند و قوانین رفتار را بر پایه ی آن چه قابل مشاهده است، پی ریزی می كند. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">اسكینر انسان یا هر حیوانی دیگر را چنان ماشین می پندارد و از این رو باور دارد كه رفتار موجود زنده را می توان تعیین ، پیش بینی ، اصلاح و كنترل كرد. چنین باوری وجود هر گونه الگوی سرشتی پیشین برای رفتار موجود زنده را تایید نمی كند. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">اسكینر، رفتار را بر مبنای شرطی سازی، عاملی یا وسیله ای تحلیل می كند. در حالی كه رفتار گرایان پیشین، نظیر پاولف، رفتار را بر اساس محرك معینی تبیین می كنند. اسكینر، به موجود زنده مجال می دهد محیط تجربی را دست ورزی كرده و بكاود تا رفتار خاصی از خود بروز دهد. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">اسكینر به موجود زنده هیچ گونه محركی ارائه نمی دهد، بلكه موجود زنده با كاوش در محیط محرك هایی را می یابد و بر اساس آن پاداش دریافت می كند. به نظر اسكینر پایداری پاسخ ها یا رفتار های موجود زنده بر اساس شدت تقویت كننده ها تعیین می گردد. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">اسكینر بر این باور است كه زبان بر مبنای اصول شرطی سازی عاملی آموخته می شود. زبان یك رفتار كلامی است و كودكان زبانرا از طریق تقویت هایی كه از سوی والدین و دیگران می شوند و می آموزند. فرض موجودات انسانی به مثابه مخلوقات قابل دست ورزی از طریق شرطی سازی عاملی، این فرصت را به وجود می آورد كه از فنون اسكینری در آموزش و پرورش ، محیط های كار و حفظ بهداشت بهره گیری شود.&nbsp; از دستاوردهای رفتار گرایی اسكینری برای آموزش و پرورش می توان انواع آموزش های برنامه ای، آموزش های ماشینی ، آزمون های چند گزینه ای، برنامه های تقویت و اصلاح رفتار را نام برد. در نظام تقویت و اصلاح رفتار اسكینری، تنبیه یا كیفر دهی جایگاهی ندارد. او بر این باور است كه كیفر این رفتار نا پسند را خاموش می كند، ولی آن را از میان نمی برد. از این رو، اسكینر به پاداش دهی بیش از كیفر و تنبیه در آموزش و تنظیم نظامات اجتماعی نظر دارد. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">به هر روی، نگاه اسكینر به انسان نگاه محترمانه ای نیست، از این روست كه او انسان را فاقد شان و منزلت می پندارد. او چنین دیدگاهی را در كتاب فراسوی آزادی و شان به طور كامل بیان كرده است. در واقع كتاب یاد شده ی نقدی است كه بر كتاب آزادی در تربیت كه راجرز آن را نوشته بود. اسكینر انسان را موجودی قابل كنترل می داند و هیچ گونه آزادی برای او متصور نیست. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">او در كتابی كه در سال 1948 تحت عنوان والدن 2 نوشت </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt">–</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;2 Zar&quot;"> كه در واقع این كتاب یك رمان است </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt">–</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;2 Zar&quot;"> نا كجا آبادی را ترسیم می كند كه در آن انسان ها به طور مكانیكی با یكدیگر در ارتباط هستند. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">منابع وخواندنی های پیشنهادی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">&nbsp;</span><span style="text-indent: -17.85pt; font-size: 14pt; line-height: 150%;">1-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%; text-indent: -17.85pt;"></span><span style="text-indent: -17.85pt; font-size: 14pt; line-height: 150%;">Edgar, A. &amp; Sedgwick, P. (2002). Cultural Theory the Thinkers, London: Routeledge.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:35.7pt;text-align:justify;text-justify: kashida;text-kashida:0%;text-indent:-17.85pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%">2-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;2 Zar&quot;">Hergenhahn, B., &amp; Olson, M. (1993). An Introduction to Theories Of Learning (4 th ed. ) New York: Prentice- Hall.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:35.7pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-17.85pt;line-height:150%; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%">3-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;2 Zar&quot;">اسكینر، ب ، والدن </span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Zar&quot;">II</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;2 Zar&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ترجمه جعفر نجفی زند، تهران: ساوالان، 1380/ 4 </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-language:FA">–</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Zar&quot;; mso-bidi-language:FA"> اسكینر، ب ، فراسوی آزادی و شان، ترجمه علی اكبر سیف، تهران : رشد ، 137</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;2 Zar&quot;"><o:p></o:p></span></p> text/html 2016-03-21T07:58:40+01:00 teachinglearning.mihanblog.com محرم آقازاده شور و شعور فلسفه؛ نوام چامسکی http://teachinglearning.mihanblog.com/post/126 <div align="right" dir="rtl"><b style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">چامسكی روس تبار است؛ و به تمام معنا فیلسوفی آمریكایی است.</span></b></div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">&nbsp;متولد :</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;"> هفتم دسامبر سال 1928 در فیلادلفیا و هنوز در قید حیات است. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">چامسكی زبان &nbsp;شناس : </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">فیلسوف زبان و ذهن است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">تحصیل</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;"> : او فارغ التحصیل دانشگاه پنسیلوانیا است. افكار چامسكی، متاثر از اندیشه ورزانی، چون زلینگ پریس ، نلسون گودمن و دبلیو اكوبین است. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">مناصب</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;"> : از سال 1951 تا 1955 مربی دانشگاه هاروارد و از سال 1955 به این سو به ترتیب استادیار، دانشیار و استاد انستیتو تكنولوژی ماساچوست ( </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;2 Zar&quot;">MIT</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) و استاد دپارتمان زبان شناسی و فلسفه در هاروارد بوده است. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: '2 Zar';">نوام چامسكی، زبان شناس و از فعالان سیاسی سوسیالیست است. دستاورد اصلی چامسكی در زبان شناسی ، ارائه&nbsp; ی نظریه ی دستور زبان زایشی </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt;">–</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: '2 Zar';"> گشتاری است. در عرصه ی سیاست نیز او با طرفداری از آزادی فردی و فكری همواره سیاست خارجی ایالات متحده را به شكلی گزنده مورد انتقاد قرار داده است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: '2 Zar'; font-size: 14pt;">چامسكی معتقد است، زبان شناسی علمی است كه همانا دغدغه ی اصلی اوست، و بر این باور است كه این علم باید تمام توجه خود را به پاسخ دهی به سئوال هایی متمركز كند كه بتوان از طریق آزمایش های تجربی به آن ها پاسخ داد. به نظر او در این زمینه سه سئوال اصلی وجود دارد: عامل اصلی سازنده ی دانش زبانی چیست ؟ چنین دانشی چگونه كسب می شود؟ و این دانش چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: '2 Zar'; font-size: 14pt;">چامسكی در مقام یك شناخت گرا، اظهار می دارد كه یادگیری زبان و قابلیت یا توانش زبانی را نمی توان بر اساس دیدگاه های روان شناسی رفتار گرا توجیه كرد. زیرا، روان شناسی رفتار گرا قواعد عمل خود را بر مبنای رابطه ی محرك پاسخ قرار می دهد. او برای توجیه فرایند یادگیری زبان در نزد انسان ، به توانایی ذاتی و سرشتی انسان تاكید می ورزد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: '2 Zar';">چامسكی برای تبیین جایگاه زبان، خود رامقید به دیدگاه دكارتی می كند و بر آن اساس اظهار می كند كه، زبان و ذهن چنان به هم در آمیخته اند كه از طریق شناخت زبان می توان زمینه را برای شناخت ذهن انسان فراهم ساخت. </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; font-family: '2 Zar';">(1)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: '2 Zar'; font-size: 14pt;">سه نكته ای</span><span style="font-family: '2 Zar'; font-size: 14pt;">&nbsp; </span><span style="font-family: '2 Zar'; font-size: 14pt;">كه در زیر می آید، جنبه های اصلی تز چامسكی را در باره ی زبان نشان می دهد:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">&nbsp;</span><span style="text-indent: -18pt; font-size: 14pt;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="RTL" style="text-indent: -18pt;"></span><span lang="AR-SA" style="text-indent: -18pt; font-size: 14pt; font-family: '2 Zar';">زبان دارای ساختاری منسجم است و این انسجام اغلب ارتباط بسیار نزدیكی با معنای جمله دارد، نه با ویژگی های ظاهری جمله</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">زبان دارای یك سیستم بسته نیست ، بلكه زبان سیستم زاینده ای دارد، این ماهیت زبان را از فروپاشی و ناپویایی نجات می دهد. </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;2 Zar&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">در درون ساختار بنیادین زبان، عناصری هست كه در همه ی زبان ها یافت می شود. این عناصر امكان دارد اصول سازمان دهی فطری شناخت را تبیین كنند. </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;2 Zar&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: '2 Zar';">نظریات زیادی را جنبه های مختلف نظریه ی چامسكی درباره ی زبان جلب كرده است، این جنبه ها عبارتند از : ساختار ظاهری ، ساختار ژرف و قواعد تحولی یا تبدیلی ، ساختار ظاهری ، آن بخش از یك جمله ی واقعی است كه قابل قسمت كردن و نام گذاری است. ساختار ژرف ، ناظر بر شكل بنیادین زبان است كه در بر گیرنده ی اطلاعات ضروری برای استخراج معناست و قواعد تحولی یا تبدیلی ، قواعدی هستند كه ساختاری را به ساختار دیگر تبدیل می كند . </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; font-family: '2 Zar';">(2)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: '2 Zar';">ً خدمت چامسكی به زبان شناسی و بدین سان به اندیشه ی مدرن به طور كلی سه جنبه داشت : نخست آن كه او تاكید زبان شناسی را از سطح كاملاً توصیفی و استقرایی به سطح آزمانی توانش و ژرف ساخت منتقل كرد. ً </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; font-family: '2 Zar';">(3)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: '2 Zar';"> دوم آن كه چامسكی با انتقاد از رفتار گرایی ، سبب شد نگاهی دوباره به یادگیری زبان افكنده شود و باز نگری هایی در حوزه ی زبان صورت گیرد. سوم آن كه، چامسكی بین توانش و عملكرد زبانی تمیز قایل شد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: '2 Zar'; font-size: 14pt;">نوام چامسكی ، افزون بر فعالیت در حوزه ی</span><span style="font-family: '2 Zar'; font-size: 14pt;">&nbsp; </span><span style="font-family: '2 Zar'; font-size: 14pt;">زبان شناسی ، در زمینه ی سیاست نیز از متفكران سر آمد و ممتاز است. او همواره ، سیاست های آمریكا را زیر سئوال برده است. جدید ترین اظهار نظری كه چامسكی درباره ی سیاست های كاخ سفید اعلام كرده است،</span><span style="font-family: '2 Zar'; font-size: 14pt;">&nbsp; </span><span style="font-family: '2 Zar'; font-size: 14pt;">درباره ی جنگ آمریكا و عراق است. چامسكی در زمینه ی</span><span style="font-family: '2 Zar'; font-size: 14pt;">&nbsp; </span><span style="font-family: '2 Zar'; font-size: 14pt;">مسایل سیاسی كتاب های اثر گذاری را تالیف كرده است. از آن دسته می توان به محققان پشت پرده ( 1973( ، حقوق بشر و سیاست خارجی آمریكا (1978) و دموكراسی باز دارنده ( 1991) اشاره كرد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">&nbsp;</span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">منابع و خواندنی های پیشنهادی</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">&nbsp;</span><span style="text-indent: -18pt; font-size: 14pt;">1-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="RTL" style="text-indent: -18pt;"></span><span lang="AR-SA" style="text-indent: -18pt; font-size: 14pt; font-family: '2 Zar';">لاینز، ج. چامسكی ، ترجمه احمد سمیعی ، تهران : خوارزمی ، 1375</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt">2-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">لچت ، ج . پنجاه متفكر بزرگ معاصر از ساختار گرایی تا پسامد رنیته ،&nbsp; ترجمه ی محسن حكیمی، تهران : خجسته ، 1377.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;2 Zar&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo2; tab-stops:list 36.0pt;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt">3-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;2 Zar&quot;">Solso, R. L. (1991). Cognitive Psychology (3<sup>rd</sup>. ed). Boston: Allyn and Balon.</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;; mso-bidi-language:FA">پی نوشت ها :</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b><span style="text-indent: -18pt; font-size: 14pt;">1-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="RTL" style="text-indent: -18pt;"></span><span lang="AR-SA" style="text-indent: -18pt; font-size: 14pt; font-family: '2 Zar';">لچت، ترجمه محسن حكیمی ، 1377</span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo3; tab-stops:list 36.0pt;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt">2-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;2 Zar&quot;">Solson, 1991, p. 301<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo3; tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt">3-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">لچت، صص 5- 84.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;2 Zar&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">&nbsp;</span></p> text/html 2016-03-19T05:42:27+01:00 teachinglearning.mihanblog.com محرم آقازاده شور و شعور فلسفه؛ لوسیمونوویچ ویگوتسكی http://teachinglearning.mihanblog.com/post/125 <div align="right" dir="rtl"> <table class="MsoTableGrid" dir="rtl" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse;border:none;mso-yfti-tbllook:480;mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-table-dir:bidi;mso-border-insideh:none;mso-border-insidev: none"> <tbody><tr> <td width="513" colspan="6" valign="top" style="width:384.6pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p></td></tr></tbody></table></div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">ویگوتسكی </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">در 17 نوامبر سال 1896 ، درست همان زمان كه پیاژه متولد شد، تولد یافت و در ژوئیه ی سال 1934 دیده از جهان فرو بست. وی پس از به پایان رساندن دبیرستان در&nbsp; ً گومل ً ، تحصیلات خود را در زمینه حقوق، فلسفه و تاریخ از سال 1912 در دانشگاه مسكو آغاز كرد. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: '2 Zar'; font-size: 14pt;">تحصیلات مدرسه ای و دانشگاه ویگوتسكی، اورا به شخص ممتازی در زمینه ی علوم انسانی تبدیل كرد. به طوری كه وی ، در زمینه هایی نظیر زبان و زبان شناسی، زیبایی شناسی و ادبیات، فلسفه و تاریخ شخص چیره دست بود.در حدود سنین 20 سالگی ، دو پژوهش مفصل درباره ی هملت انجام داد. پیش از آن كه ویگوتسكی وارد حوزه ی روانشناسی و پژوهش در این زمینه شود، اشتیاق زیادی به شعر، نمایش، زبان و سئوالاتی مرتبط با نشانه ها و معنا، نظریه ی ادبی، سینما و امور مربوط به تاریخ و فلسفه نشان می داد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">ویگوتسكی با تالیف كتاب روانشناسی هنر ، كه در سال 1925 چاپ شد، وارد حوزه ی روانشناسی شد.(2)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">تشابهات قریبی می توان بین ویگوتسكی و پیاژه یافت. آن دو در یك سال متولد شده اند و هیچ كدام تحصیلات رسمی در روانشناسی نداشته اند. اما آن ها تفاوت هایی هم دارند. پیاژه از نوجوانی تا آخر عمرش مجذوب زیست شناسی بود، درحالی كه ویگوتسكی بر نقش فرهنگی تاكید می ورزید. تاكید عمده پیاژه بر جنبه های ساختاری و دستیابی به قوانین جهانی در زمینه رشد ذهنی بود، در حالی كه تاكید ویگوتسكی، بر اثر فرهنگ، تعامل اجتماعی و بعد تاریخی رشد ذهنی بود. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">تولمین (فیلسوف)، ویگوتسكی را&nbsp; ًموتسارت روانشناسً لقب داده است، چرا كه او نیز چون موتسارت روانشناس، لقب داده است، چراكه او نیز چون موتسارت در سنین میانسالی ، یعنی در 38 سالگی در گذشت. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">تقریباً 50 سال پس از مرگ، آثار ویگوتسكی به چاپ رسید و كیفیت آثارش او را در جرگه ی نویسندگان آوانگارد در آورد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">ویگوتسكی پس از پایان تحصیلاتش به گومل بازگشت و به فعالیت های فكری متعددی دست زد: <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">روانشناسی تدریس كرد، برای حل مسائل كودكان عقب مانده تلاش كرد و مطالعاتش را در زمینه ی نظریه ی ادبی و روانشناسی هنر ادامه داد. با این همه، به مدت زیادی نشوته های ویگوتسكی مورد غفلت قرار گرفت و امروز به تدریج نوشته&nbsp; و افكارش مورد توجه قرار می گیرد. درباره ی ویگوتسكی و آثارش ، نویسندگان صاحب نام بسیاری نوشته اند، از آن جمله می توان به لویتین ف لوریا، میكاسی، ربویه، شنولی و واسینر اشاره كرد. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">ویگوتسكی به دو موضوع بنیادی فرهنگ و زبان توجه جدی نشان داده است. وی بر این باور بود كه انسان و حیوانات، دارای تفاوت اساسی هستند. او دلیل این تفاوت را توان استفاده ی انسان از ابزار ها و نماد ها كه زمینه ای برای ساخته شدن فرهنگ هاست می داند و بنا به باور ویگوتسكی، زبان تفكر را امكان پذیر می سازد و رفتار انسان را به قاعده در می آورد. وی سه مرحله برای رشد كاركردهای گفتار بیان كرده است :</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo3; tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">گفتار اجتماعی،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo3; tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">گفتار خودمحورانه</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;2 Zar&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo3; tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">گفتار درونی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">گفتار اجتماعی<b> </b>&nbsp;پیشتر از دو گفتار خود محورانه و درونی تولید می شود. ساختار نحوی گفتار اجتماعی، دستوری است. گفتار خود محورانه از حدود 3 تا 7&nbsp; سالگی نمایان می شود. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">برخلاف مرحله ی گفتار اجتماعی كه پیش از سه سالگی است، در مرحله ی گفتار خود محورانه، كودك می كوشد رفتار خود را به قاعده در آورد. مرحله ی گفتار درونی، مرحله ی گفت و گوی خاموش، یا گفت و گو با خود است. گفتار درون چیزی است كه ویلیام جیمز (1890) ، آن را ً جریان آگاهی مندی ً نامیده بود. چنین گفتاری به انسان فرصت قاعده مند كردن رفتار و سازمان دهی افكارش را می دهد. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">سر انجام آن كه، به اعتقاد ویگوتسكی زبان ماهیت اجتماعی دارد.&nbsp; ً </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;2 Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>]</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> زبان </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;2 Zar&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>[</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;2 Zar&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">&nbsp;را از دیگران می آموزیم....</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;2 Zar&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>]</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> آن را </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;2 Zar&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>[</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;2 Zar&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; صرفاً به منظور ایفای نقش های عاطفی و اجتماعی به كار می بریم و تنها با گذشت زمان است كه ، زبان از خواص خود فرمانی كه سرانجام به تفكر درونی شده می انجامد، برخوردار می گردد. ً (3)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;; mso-bidi-language:FA">ویگوتسكی در زندگی 38 ساله اش، 180 اثر به جهان اندیشه ورزی تقدیم كرد. امروز ، جهان فرد گرای غرب، اندیشه های جمع گرایانه ویگوتسكی را چون چراغی فرا راه خود نهاده تا حد اقل از طریق طراحی نظام های آموزشی مبتنی بر آن، بروشور های روز افزون غلبه پیدا كند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">پی نوشت ها <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;line-height:150%; mso-list:l0 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%">1-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;2 Zar&quot;">Ivic, I, 1994<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;line-height:150%; mso-list:l0 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%">2-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;2 Zar&quot;">Lefrancois, G. 1999</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Zar&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;line-height:150%; mso-list:l0 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%">3-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;2 Zar&quot;;mso-bidi-language:FA">ویگوتسكی ، ترجمه ی بهروز عزبدفتری ، 1367، صفحه 70</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;2 Zar&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;">منابع :<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;line-height:150%; mso-list:l2 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%">1-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;2 Zar&quot;">ویگوتسكی، ل .، تفكر و زبان، ترجمه ی بهروز عزب دفتری ؛ تبریز: نیما، 1367.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Zar&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;line-height:150%; mso-list:l2 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%">2-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;2 Zar&quot;">Ivic, I. (1994). "Lev s. Vygotsky", Prospect, VOL. XXIV. No. 3/4, p. 471- 485. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-left:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;line-height:150%; mso-list:l2 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%">3-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;2 Zar&quot;">Lefrancois, G. R. (1994) Psychology for Teaching, Belmont: Wadsworth Publishing Company.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-left:18.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;2 Zar&quot;">* Piaget, Jean</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;2 Zar&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><br></p> text/html 2016-03-13T10:07:07+01:00 teachinglearning.mihanblog.com محرم آقازاده شور و شعور فلسفی؛ پال ریكور http://teachinglearning.mihanblog.com/post/124 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Zar';">ریكور فیلسوفی فرانسوی است. وی در بیست و هفتم فوریه ی سال 1913. دروالنس دروم فرانسه تولد یافت وی در ردیف&nbsp; فیلسوفان هرمنوتیك است زمینه های اندیشه ورزی مرود پسند وی پدیدار شناسی، اگزیستانسیالیسم، نظریه ی ادبی ، مطالعات مربوط به كتاب مقدس بوده است. ریكور فالغ التحصیل رشته ی فلسفی از دانشگاه های پاریس و رنه است. او از فیلسوفانی، چون یاسپرس، مارسل، هوسول، هایدگر، گادامر و فروید اثر گرفته است . مشاغل وی، استادی متافیزیك&nbsp; در دانشگاه های پاریس </span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;">IV</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Zar';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; و پاریس </span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;">X</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Zar';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، رئیس دانشكده ی دانشگاه پاریس </span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;">X</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Zar';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> و استاد مدعو دانشگاه شیكاگو است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">اولین مرحله ی تفكر ریكور كه با مطالعه ی آثار یاسپرس، در اردوگاه اسرای جنگی آلمان، در طول جنگ دوم جهانی استحكام می یابد. اگزیستانسیالیسم است. سپس ، این مبنای اگزیستانسیالیستی به پدیدار شناسی، فلسفه ی هوسرل، را به فرانسه ترجمه كرد پس از پدیدار شناسی، یا به سخن دقیق تر ، از دل پدیدار شناسی، تفكر پال ریكور به هرمنوتیك فلسفی متمایل می شود. در هرمنوتیك فلسفی، ساخت های گوناگونی، نظیر فرهنگ، مذهب، جامعه و زبان مورد مطالعه قرار می گیرد كه از طریق آن ها معنای سوژه نمایان می شود. ریكور در این زمینه مدیون مطالعه ی پدیدار شناسی تجربی است، در عین حال، وی به شدت از بنیان پدیدار شناسی سنتی انتقاد می كند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">هرمنوتیك فلسفی دو شاخه از هرمنوتیك را به هم پیوند می زند، كه هر دو مسئله ی فلسفی تفسیر متن محور است. به نظر ریكور، معنایی كه از طریق ساخت هایی، نظیر متن منتقل می شود مطلق انگاشته نمی شود. (1) از این رو، شخص نمی تواند مدعی دانش مطلق یا دانش شخصی باشد. اگر مسئله ی اساسی برای هرمنوتیك فلسفی مسئله ی معنا باشد. از اصول رهنمودی آن باید این باشد كه منابع چندگانه معنا نمی توانند در یك گفتمان گردآیند. گفتمان ها، چگونگی اثر آن بر شخص و عقیم ماندن تلاش ها برای گرد آمدن آن ها در یك مجموعه است. كار ریكور در مباحث پدیدار شناختی، اگزیستانسیالیسم هرمنوتیك ، نظریه ی انتقادی ، شالوده شكنی، و پسا ساخت گرایی حائز اهمیت است. چون فلسفه ای را ارائه می دهد كه بین موضع سنتی فلاسفه ای، </span><span style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">چون گادامر در هرمنوتیك و هوسرل در پدیدار شناسی با منتقدان پسا ساخت گرایی آن مواضعی كه در كار دریدا یا لیوتار روبه رو می شویم، میانجیگری می كند:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;">منبع :</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left;"><span style="text-indent: -18pt; font-size: 14pt;"><span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="LTR" style="text-indent: -18pt;"></span><span style="text-indent: -18pt; font-size: 14pt;">Delanty, (G). Social Science Beyond Constnctivism and – Delanty, G. P. Realism, Buckingham, Open University Press</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;">&nbsp;:</span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA">منابع پیشنهادی برای مطالعه&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b><span style="text-indent: -18pt; font-size: 14pt;">1-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="RTL" style="text-indent: -18pt;"></span><span lang="FA" style="text-indent: -18pt; font-size: 14pt; font-family: 'B Zar';">احمدی ، بابك ، زندگی در دنیای متن و یك بحث با پل ریكور، تهران: مركز ، 1373</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span style="text-indent: -18pt; font-size: 14pt;">2-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="RTL" style="text-indent: -18pt;"></span><span lang="FA" style="text-indent: -18pt; font-size: 14pt; font-family: 'B Zar';">احمدی ، بابك ، از نشانه های تصویری تا متن ، تهران ، مركز، 1371</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span style="text-indent: -18pt; font-size: 14pt;">3-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="RTL" style="text-indent: -18pt;"></span><span lang="FA" style="text-indent: -18pt; font-size: 14pt; font-family: 'B Zar';">احمدی ، بابك ، حقیقت و زیبایی درس های فلسفه ی هنر ، تهران مركز، 1374</span></p> text/html 2016-03-07T09:30:55+01:00 teachinglearning.mihanblog.com محرم آقازاده شور و شعور فلسفه؛ ویلهلم دیلتای Wilhelm Dilthey http://teachinglearning.mihanblog.com/post/123 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Zar';">ویلهلم دیلتای<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;">Wilhelm Dilthey</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Zar';"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Zar';">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;">آلمانی</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;">تولد :</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;"> 19 نوامبر 1833 پایبریخ، آلمان <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;">وفات</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;"> : اول اكتبر (1911، سیز ( بوزن ).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;">فیلسوف فرهنگ</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;"> ( نزدیك به نئوگانتی های مكتب بادن )&nbsp; شناخت شناس. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;">تحصیل </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;">: الهیات ، فلسفه و تاریخ در هایدلبرگ و برلین . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;">تحت تاثیر</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;"> : كانوفیشر، ادموند هوسرل و فردریش ادولف ترندلنبرگ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;">مناصب:</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;"> استاد دانشگاه های بازل، كییل ،برسلو وبرلین. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;">&nbsp;</span><span style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">تفكر دیلتای با فلسفه ی كانت و شلایر ماخر آغاز می شود. گرچه اغلب او را ایده آلیست یا رومانتیك در نظر آورده اند، اما چنین برداشتی تا حدی اشتباه است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;">در بسیاری موارد بهتر است او را تجربه گرا دانست، هرچند كه خود چنین نسبتی را رد كرده است. موضع او كاملاً ضد متافیزیكی و بیشتر به تحلیل مسایل خاص علاقه مند بود تا ارائه ی تئوری در باب ماهیت واقعیت. آثار او بر اساس ً تجربه و تحقیق تجربی بی غرض ً آغاز شد، مجموعه ای از تلاش برای استقرار پایه های علوم تجربی ذهن به تصویر كشید. با آن كه ذهنیت دیلتای به علوم انسانی یا مطالعات انسانی تعبیر شده است، اما اساسا به ً علوم اخلاقی ً جان استوارت میل نزدیك تر است. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Zar';">امروزه دیلتای به سبب تحلیل شناخت شناسانه و تاریخ نگاری معروف است كه شامل نوع خاصی از عملكرد ذهنی به نام </span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;">Verstehen</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Zar';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، ( فهم ) است. با این كه تاریخ و مسایل مربوط به تاریخ نگاری برای او دارای اهمیت زیادی بودند، اما فلسفه ی او، خیلی عمیق تر از آن چه كه این دیدگاه ارایه می كند، درك شده بود.&nbsp; ً انتقاد از منطق تاریخی ً او در بر گیرنده ی تمام علوم انسانی بود. وی اظهار می کند از آن جا که، واقعیت تاریخی به وسیله ی كسانی كه سعی در گنجاندن علوم انسانی درون قالب مشابهی چون علوم طبیعی بودند،&nbsp; ً وارونه ً و&nbsp; ً تحریف ً شده ، لذا در پی استقرار متدولوژی و بنیان جدید برای این علوم بر آمده است. وی پوزیتیویسم را به این لحاظ رد نكرد كه قطعیتی كه آن ها به دنبالش بودند نمی توانست باشد، بلكه ! فكر می كرد آن ها در صدد قربانی كردن&nbsp; ً استقلال مشروع علوم خاص ً بودند. مبانی جدید دیلتای در باب علوم انسانی مشتمل بر انتقاد از آگاهی مندی به شیوه ی كانتی است. اما بر خلاف كانت كه معتقد بود انتقاد او شرایط كلی امكان تجربه یعنی مقولات ، اصول و ایده های ذهن انسان كه در هر زمان می توان داشت را آشكار می&nbsp; ساخت، دیلتای این شرایط را تنها محاط در آگاهی مندی خاص از زمان و مكان می دانست. وی دریافت كه ً در رگ های موضوع و اراده كه لاك ، هیوم و كانت ساخته اند، خون واقعی جریان ندارد و بیشتر خونابه ای از عقل به مثابه فعالیت صرف ذهن است. ً وی حتی خواهان توضیح معرفت و مفاهیم آن در قالب نیروهای چندگانه ی موجودی حائز اراده ، احساس و فكر بود. از این رو شناخت شناسی پیشینی خشك ً ثابت و مرده ً كانت را كه به نفع تاریخ توسعه یابنده ای كه از&nbsp; ً تمامیت هستی ما ً آغاز شد، رد كرد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA">این بدان معنا نیست كه دیلتای معتقد باشد مورخین تنها می توانند انگیزه ها و اعمال افراد را مد نظر داشته باشند. از نظر او ، شخص همواره بخشی از یك فرهنگ معین است و فهم فرد نیز بسته به فهم فرهنگ است.&nbsp; ً فلسفه ی زندگی&nbsp; ً دیلتای&nbsp; </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA">Philosophie des Lebens</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> بیان این عقیده اوست كه ما باید خودمان را بخشی از كلی ببینیم و بدانیم كه به وسیله ی انسان ها خلق شده است و واقعیت اجتماعی و تاریخی ما را می سازد. به علاوه ً هر بیانی از زندگی ، تا زمانی معنا دارد كه نشانه ای باشد. برای بیان چیزی كه بخشی از زندگی است. زندگی هیچ معنایی جز خودش ندارد. چیزی در آن وجود ندارد كه به معنایی فراتر از آن اشاره كند. ً بیان های زندگی ، موضوع علوم انسانی را تشكیل می دهند و قلمرو روش فهم در قالب فهم است. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">گرچه افراد و دوره های مختلف ممكن است متعلق به فرهنگ های كاملاً بیگانه با فرهنگ ما باشند، اما به نظر دیلتای ما می توانیم فرایند اجتماعی و تاریخی آن ها را درك كنیم، چون ما موجودات زنده ای هستیم كه با ً فرایند گرایش زندگی به هدفمند كردن خود در بیانات ، آشنا هستیم. ادراك ، فرآیندی منحصر به فرد است. ما نمی توانیم با كاهش دادن</span><span style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">&nbsp; </span><span style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">آن به فرایند های بنیادی تر به توضیح آن بپردازیم . هم چنین نباید با فهمیدن به معنی عام آن كه نشانگر هر نوع درك و فهم است، اشتباه گرفته شود. دیلتای آن را به مثابه</span><span style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">&nbsp; </span><span style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">ً كشف دوباره ی من در تو ً توصیف می كند یا به صورت نوعی از دانستن كه با با فرایند های فكری سروكار دارد. این ادراك ، درك نیات ، انگیزه ها ، احساسات یا تفكرات به همان گونه ای است كه در حركات چهره ، واژه ها ، آثار ادبی و علایم قانونی و غیره بیان شده اند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA">دیلتای هم چنین به لحاظ تحلیل دیدگاه های جهانی شهرت دارد و سه نوع دیدگاه مختلف را مشخص می كند: ماتریالیسم یا پوزیتیوسیم، ایده آلیسم عینی و ایده آلیسم آزادی. خود وی به هیچ یك از آن ها تعلق ندارد. هر سه این دیدگاه ها به نظر او صادق، اما نظراتی یك بعدی در باب واقعیت هستند. بیشترین تاثیر دیلتای پس از مرگش آغاز شد.&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA">دیلتای هم چنین تاثیر غیر مستقیمی بر تئوری های اولیه ی جامعه شناسی از طریق آثار ماكس وبر و تالكوت پارنز داشت. مهم تر این كه ، شاید تفكرات اولیه اگزیستانسیالیست نظیر تفكرات كارل یا سپرس و مارتین هایدگر بدون دیلتای قابل تعمق نباشد. به همین جهت هایدگر مدعی شد كه تحلیل اش از زمانی بودن&nbsp;و تاریخی بودن در هستی و زمان&nbsp; ً تنها زمینه ساز همانند سازی با جستارهای &nbsp;دیلتای ً است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;">&nbsp;</span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;">منبع:</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt;">Brown, S., Collinson, D., &amp; Wilkinson, R. (1998). One hundred Twentieth – Century Philosophers, London: Routledge.</span></p> text/html 2016-02-29T09:17:12+01:00 teachinglearning.mihanblog.com محرم آقازاده شور و شعور فلسفی؛ فردریك نیچه(Nietzsche, Fridrich) http://teachinglearning.mihanblog.com/post/122 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#999999"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#999999">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">فردریك نیچه، آلمانی تبار است؛ در ۱۵ اكتبر سال ۱۸۴۴ در راخن متولد شده، و در ۲۵ اگوست سال ۱۹۰۰ در وایمار آلمان دیده از جهان بسته است. از علایق نیچه می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">توان به هستی</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">شناسی، شناخت</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">شناسی، تفكر مسیحی و یونانی، نظریه ارزش</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">ها، نهیلیسم، زیبایی</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">شناسی و نظریه فرهنگ اشاره كرد. نیچه از سال ۶۴-۱۸۵۸ تحصیلات كلاسیك و اولیه خود را در مدرسه پفورتا به انجام رساند، پس از ورود به دانشگاه بن، به تحصیل در رشته الهیات و واژه</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">شناسی علاقه</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">مند شد و به دانشگاه لایپزیك رفت تا تحت نظر ریتشل به مطالعه واژه</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">شناسی ادامه دهد. بنیان</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">های فكری نیچه متأثر از تفكر یونان باستان، به ویژه هراكلیتوس؛ سقراط و افلاطون، اسپینوزا، لیختن برگ، شوپنهاور، واگنر، كونوفیشر و امرسون است. نیچه، از سال ۷۹-۱۸۶۹ استاد فلسفه دانشگاه بازل بود. همچنین نیچه در جنگ فرانسه و پروس داوطلبانه در جنگ شركت، و در جوخه</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">های پزشكی به خدمت پرداخت. آثار نیچه در زمان حیاتش و پس از آن تأثیرات بسیار جدی بر جنبش</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">های فلسفی، ادبی، فرهنگی و سیاسی قرن بیستم گذاشت. آثار مكتوب و منتشر شده نیچه نشان می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">دهد كه حیات خلاق او بین سال</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">های ۱۸۷۲ تا ۱۸۸۸ بوده است. یاسپرس، نیچه و كی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">­</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">یركه</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">­</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">گر را دو فرد استثنایی برمی</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">شمارد و نیچه را استثنایی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">­</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">تر از كی</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">­</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">یركه</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">­</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">گر می</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">­</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">داند، چرا كه نیچه، شوریده سری است كه شوریدگی و آفرینشگری</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">اش</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">بی­مانند است. خطا نیست، اگر گفته شود نیچه چونان سقراط به زایش و زایندگی اشتیاق وافر داشت، چون نیچه بیش از آن كه به تولید اندیشه یا ایده</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">پردازی دست یازد، در پی آن بود كه اندیشیدن را مورد توجه قرار دهد. از این روست كه اگر فلسفه از نگاه نیچه تعریف شود چیزی نخواهد بود مگر این كه «فلسفه عبارت است از آفریدن ارزش</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">های نو».نگاه نیچه به هرچه هست، تازه است. قضاوتی كه او درباره جهان می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">كند و آن را به پرسش می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">گیرد، داوری متفاوتی است وی می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">گوید: «جهان چیزی جز آنچه هست نیست، و دنیای حقیقی، دروغی بیش نیست»؛ به دیگر سخن، جهانی در پساپشت این جهان وجود ندارد. یك وجه بنیادی كار نیچه نقد فرهنگ است. نقد فرهنگ شرح و پرده برداشتن از آموزه</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">های اخلاقی، ساختارهای سیاسی، هنر، زیباشناسی و... است و نقد فلسفی فرهنگ، حمله یا دفاعی در برابر باورهای یك یا چند اجتماع است.نیچه به انحطاط فرهنگی عصر خود نظر داشته است و نمود انحطاط فرهنگی را بی</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">ارزش شدن برترین ارزش</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">ها می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">داند. او چنین نمودی از انحطاط فرهنگی را نهیلیسم می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">نامد. نیچه در كتاب «دانش شاد»، «حكمت شادان»، چگونگی انحطاط فرهنگی را در قالب داستان مرد دیوانه</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">ای بیان می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">كند. او داستان «مرد دیوانه</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">ای را بیان می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">كند كه در روز روشن فانوس بدست، به میان بازار دوید و در میان شگفتی مردم بی</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">اعتقادی كه به تماشای او ایستاده بودند و می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">خندیدند فریاد برآورد: من در جست</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">وجوی خدا هستم،... و گفت: ما بودیم كه او را كشتیم؛ ما تبهكاران، ما بودیم كه زنجیری را كه زمین را به خورشید می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">پیوست، گسستیم و اكنون زمین به سوی نامعلوم می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">رود. اكنون آیا سرما و تاریكی ونیستی را حس نمی</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">كنید؟ مرد دیوانه را تماشاگران به مسخره گرفتند و ریشخندها كردند. دیوانه، آن</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">گاه، فانوس را بر زمین كوبید و گفت:<b> «من زود آمده</b></span><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">ام، زمان من هنوز نیامده است و این خبر هراس</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">انگیز هنوز به گوش مردمان نرسیده است.»</span></b><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';"> نگاهی به استعاره</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">هایی كه در كتاب «چنین گفت زرتشت» نیچه وجود دارد، طبقه</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">بندی گونه</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">های فرهنگی را در جوامع به خوبی به تصویر می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">كشد- اگرچه، نیچه در كتاب یادشده با به كاربردن استعاره</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">های خاص به تحول انسان نظر دارد. استعاره</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">هایی كه نیچه در «چنین گفت زرتشت» آورده است، عبارتند از: شتر، شیر، و كودك. به اعتبار این استعاره</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">ها، برخی فرهنگ</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">ها را می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">توان به شتر، مانند كرد؛ این فرهنگ</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">ها زاینده نیستند، بلكه حافظ آنچه هست و آنچه از گذشته برجا مانده هستند. چنین فرهنگ</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">هایی چونان شتر فقط باركشی و فرمانبری می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">­</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">كنند. با این همه فرهنگ در جا نمی</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">زند و گاهی از وضعیت موجود رها می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">شود؛ یعنی شتر تبدیل به شیر می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">شود. در این مرحله است كه فرهنگ بار می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">­</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">افكند و چموش می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">شود. بار افكندن فرهنگ و شیر شدن آن، در فضایی آرام رخ نمی</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">دهد. آن</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">گاه كه شترِ فرهنگ بار می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">افكند، بار تبدیل به اژدها می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">شود؛ شیر با اژدها می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">جنگد، شیر اژدها را می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">درد و خود را از «تو بایدهای» اژدها رها می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">سازد و به جای آن «من می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">توانم» را عَلَم می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">كند و كار شیر بیش از آن نیست. جنبش دیگر در تحول فرهنگی، تبدیل شدن شیر به كودك است. كودك سرآغاز آفرینندگی است، كودك بی</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">پیرایه است، بازی می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">كند، فراموش می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">كند، می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">سازد، فرو می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">ریزد و از نو می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">سازد. از این رو، می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">توان گفت</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';"> «فرهنگِ كودك»، فرهنگی آفریننده و پدید آورنده ارزش</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">های نوین است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">نیچه، هیچ</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">گاه رو به گذشته ندارد، كار نیچه برگرداندن ارزش</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">ها نیست، بلكه تعالیم او برمبنای باژگون</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">سازی ارزش</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">هاست. از همین روست كه او نام زرتشت را چنان رمزگانی بر كتاب چنین گفت زرتشت نهاده است. نیچه در میان انواع نظریه</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">هایش، یك نظریه بسیار بارز دارد و آن چیزی نیست، جز نظریه انسان برتر. انسان برتر كسی است كه در برابر ناملایمات قرار می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">گیرد و بازهم زندگی شادمانه</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">ای را پی می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">گیرد.انسان برتر باید برخود چیره شود و از خود فراتر رود، چرا كه انسان هدف نیست، بلكه پلی است بین حیوان و انسان برتر. آنچه انسان برتر می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">كند، آری گفتن به زندگی است؛ انسان برتر هیچ</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">گاه زندگی را خوار نمی</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">شمارد. بنابر آنچه گفته شد، از دیدگاه نیچه می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">توان ایده</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">هایی برای آموزش یا طرح یك نظام آموزشی بهره گرفت. نظام آموزشی مبتنی بر دیدگاه نیچه می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">تواند نظامی انتقادی و روشنگرانه باشد. كسانی كه برپایه این نظام تحصیل می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">كنند كسانی خواهند بود كه در جستجوی رسیدن به انسان برترند و نیز درصدد برمی</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">آیند پیوسته به ارزش آفرینی دست یازیده و برای خود انگیزه</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">سازی كنند. سرانجام آن كه، پند نیچه این است كه در پی تحقق ارزشمندترین و برترین اهداف خود باشید، چرا كه هرچه اكنون می</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">كنید بازگشت دوباره در سراسر ابدیت خواهد داشت. به دیگر سخن، هیچ چیز فقط برای یك بار نیست. نیچه جهان را دارای گردش و چرخش پایدار می انگارد.</span></p> text/html 2015-11-01T10:17:48+01:00 teachinglearning.mihanblog.com محرم آقازاده فرهنگ و تربیت http://teachinglearning.mihanblog.com/post/121 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: windowtext;">یکی از ویژگی­هایی که برای موجود انسانی در نظر گرفته می­شود، اجتماعی بودن آن است. و از سویی دیگر وقتی به تعریف انسان پرداخته می­شود، آن را موجودی اجتماعی-فرهنگی تعریف می­کنند. در عین حال، این موجود اجتماعی-فرهنگی بدون تربیت به طور خودکار و خودآموخته توان اجتماعی و فرهنگی شدن را ندارد. شکوهی(1363) بر این باور است که، "نوزاد آدمی هر چند آدمیزاده است، آدم نیست. بشر تنها با تعلیم تربیت آدم تواند شد"(ص. 27). این ایده شکوهی برتابنده نکته­ای که در پیش بیان شد. یعنی، اگرچه انسان به طور سرشتی دارای بنیهی اجتماعی-فرهنگی دارد ولی به فعلی در آمدن آن نیاز به تعلیم و تربیت دارد. انسان­ها برای ایفای نقش اجتماعی خود نیاز به اجتماعی شدن دارند و فرهنگی شدن آن­ها منوط به فرهنگ­پذیری یا تربیت فرهنگی است.</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: windowtext;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: windowtext;">امیل دورکیم(1858-1917)، جامعه شناس فرانسوی بر آن است که، موجود انسانی نیازمند تربیت است و در تربیت آن نباید وجه اجتماعی انسان را از نظر دور داست. به طوری که می­گوید:" انسانی که تربیت در صدد است در ما محقق سازد آدمی نیست که طبیعت عرصه کرده است؛ بلکه انسان به صورتی است که جامعه می­پسندد".</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="color: windowtext;">اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری انسان­ها به قدری حایز اهمیت است که هیچ نظام تربیتی از پوشش دادن آن غفلت نورزیده است. از این رو، نظام تربیت ایران نیز بدان توجه دارد و توجه آن به این بعد از تربیت با الهام از مبانی اسلامی بسی از سایر نظام های تربیتی پر رنگ­تر است. به طوری که شکوهی(1363) در کتاب تعلیم و تربیت و مراحل آن آورده است و آن را در هدفگذاری نظام تحول بنیادی نظام آموزشی هم می­توان دید، هدف غایی تعلیم و تربیت:"تربیت مردمی مؤمن، متقی، و مسئول؛ در رابطه با خالق، مفید و متعهد در رابطه با جامعه و متفکر و خلاق و مولّد در رابطه با عالم طبیعت است"(ص. 40) است.</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="color: windowtext;">معنایی که از ادبیات پژوهشی و دیدگاه­ های نظری بر می­آید مؤید آن است که پدیدآوری بنیه اجتماعی-فرهنگی جزو ذات آموزش و پرورش است یا این مأموریتی است که آموزش و پرورش باید به دنبال آن باشد. به طوری که وایتهد</span><a href="file:///C:/Users/APPLE/Desktop/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4.docx#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span lang="FA" style="color: windowtext;"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span style="color: windowtext;">[1]</span><!--[endif]--></span></span></a><span lang="FA" style="color: windowtext;">(1929)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="color: windowtext;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="color: windowtext;">بیان می­کند، هدف از آموزش و پرورش:"پرورش انسانی است که دارنده فرهنگ و دانش تخصصی در مسیری معین است"(ص. 1). او انسان فرهنگی را به انسانی که فقط در بردارنده دانش است ترجیح می ­دهد. در این میان برونر<a href="file:///C:/Users/APPLE/Desktop/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4.docx#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><sup><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="color: windowtext;">[2]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a>(1996) پا را فراتر نهاده و آموزش پرورش را بخشی از فرهنگ اعلام می­کند.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="color: windowtext;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: windowtext;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="color: windowtext;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">هال<a href="file:///C:/Users/APPLE/Desktop/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4.docx#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><sup><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="color: windowtext;">[3]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a>(1959،1970) نیز نظر قابل توجهی درباره فرهنگ دارد؛ او می­گوید:" [فرهنگ] در واقع زندانی است؛ مگر آن که شخص بداند کلید باز کردن قفلِ این زندان کجاست. و این واقعیتی است که فرهنگ به شیوه­ های نامعلومی موجودات انسانی را به هم پیوند می­زند...[انسان­ها] &nbsp;فرهنگ را پدید نمی­آورند تا با آن خودشان را خفه کنند؛ بلکه می­خواهند از آن محملی بسازند برای حرکت، زندگی، آسودن، و رشد ... . نگاه اجتماعی کردن یادگیرندگان رویکردی است به آماده­سازی یادگیرندگان برای زندگی اثرگذار در جامعه.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="color: windowtext;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">انسان­شناسان، فرهنگ را به مثابه" کل پیچیده ای تعریف می­کنند که دربرگیرنده دانش، باور، هنر، اخلاقیات، قانون، سنت، و هر قابلیت و عادت دیگری است که انسان به&nbsp; عنوانِ عضوی از جامعه کسب می­کند"(تایلر<a href="file:///C:/Users/APPLE/Desktop/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4.docx#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><sup><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="color: windowtext;">[4]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a> در هرسکویتز<a href="file:///C:/Users/APPLE/Desktop/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4.docx#_ftn5" name="_ftnref5" title=""><sup><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="color: windowtext;">[5]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a>، 1967، ص. 3). در درون این کل پیچیده است که، مردم درک می­کنند، می­آموزند، مقوله ­بندی می­کنند، جایزه می­گیرند، زبان را به کار می گیرند، درباره واقعیت می­اندیشند، احساسات و هیجان نشان می­دهند، زمان و مکان را به کار می­برند، کار می­کنند، بازی می­کنند، با یک دیگر در می­افتند(گریتز<a href="file:///C:/Users/APPLE/Desktop/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4.docx#_ftn6" name="_ftnref6" title=""><sup><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="color: windowtext;">[6]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a>، 1983؛ هال<a href="file:///C:/Users/APPLE/Desktop/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4.docx#_ftn7" name="_ftnref7" title=""><sup><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="color: windowtext;">[7]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a>، 1959، 1981؛ هال، 1977). <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="color: windowtext;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">فرهنگ در ذات خود به معنای ساخت معنا یا معناسازی است. فرهنگ از نظامی ریشه می­گیرد که مردم بر آن پایه ادراکاتشان از محیط و زندگی­شان را شکل می­دهند. فرهنگ معنایی است که، مردم می­سازند و آنچه را که مردم می­سازند به مثابه اعضایی از جامعه پدید می­آورند... مخلوقات ذی شعور آن هایی هستند که"معنا می­سازند". این انسان یا مخلوق ذی شعور معنا را بر اساس تجربه، تفسیر، اندیشه، و تصویر ذهنی­ش می سازد، و بدون آن توان زیستن در این جهان را ندارد. اهمیت این معناسازی در حیات انسان در حوزه مفهومی انباشته شده ای خود را نشان می دهد؛ یعنی در ایده ها، معنا، اطلاعات، خرد، فهم، هوش، حساسیت، یادگیری، خیال، نظر، دانش، باور، افسانه، سنت و ...(هانرز<a href="file:///C:/Users/APPLE/Desktop/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4.docx#_ftn8" name="_ftnref8" title=""><sup><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="color: windowtext;">[8]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a>، 1992، ص. 3).<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="color: windowtext;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">با نظر به اندیشه­ هایی که در خصوص فرهنگ بیان شد می­توان نتیجه گرفت که فرهنگ پذیری خود گونه­ای آموزش است؛ آموزشی درباره چگونه زیستن بر پایه چگونه اندیشیدن، باور داشتن، ارزش نهادن و ارجمند دانسته شدن. بدین ترتیبف می توان گفت آموزش و پرورش با دانش و مهارت و بینشی که ایجاد می­کند ملات فرهنگ­پذیری را فراهم می­آورد و از دیگر سو، انسان­ها با فرهنگی شدن اسباب آموزش را فراهم می­سازند. زیرا که انسان فرهیخته و فرهنگ دیده نمی­تواند از اثر سازنده تعلیم و تربیت بر خود و جامعه و مجموعه حیات در کیهان چشم ببندد.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="color: windowtext;">دوره آموزش پیش دبستانی و دبستانی از دوره­ های حیاتی برای کسب بنیه اجتماعی و فرهنگی هستند. در این دوران­ها که عمده­ترین بهش از شخصیت فرد شکل می­گیرد چگونگی اجتماعی و فرهنگی شدن اثر شگرفی بر بنیه اجتماعی-فرهنگی او به جا می­گذارد. عدم توجه به نیروهای اثرگذار کسب بنیه فرهنگی </span><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:windowtext;mso-bidi-language:FA">–</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">اجتماعی از سوی دانش ­آموزان در دوره ابتدایی می­تواند پیامد­های جبران ناپذیری را به جا بگذارد.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="color: windowtext;">نیروهایی زیادی بر کسب بنیه اجتماعی- فرهنگی دانش ­آموزان اثرگذارند. بهش عمده ای از آنان عبارت­اند از: خانواده، مدرسه، همسالان، رسانه­ های جمعی، باورهای عمومی، فعالیت های دینی و معنوی، نهاد های عامه المنفعه، نهاد دینی نظیر مساجد، تکایا و نظایر این­ها. به طوری که چارلز هورتن کولی<a href="file:///C:/Users/APPLE/Desktop/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4.docx#_ftn9" name="_ftnref9" title=""><sup><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="color: windowtext;">[9]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="color: windowtext;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: windowtext;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;عنوان می­کند، تکامل "خود<a href="file:///C:/Users/APPLE/Desktop/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4.docx#_ftn10" name="_ftnref10" title=""><sup><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="color: windowtext;">[10]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a>" یا بنیه آدمی محصول آمیزه­ای از اثرگذاری این نیروهای اجتماعی است.</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="color: windowtext;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در ادامه به نقش و کارکرد چهار نهاد عمده(خانواده، مدرسه،رسانه­های جمعی و دین) شکل­دهنده بنیه اجتماعی-فرهنگی دانش­آموزان در دوره آموزش ابتدایی یا دبستانی پرداخته شده است.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="FA" style="color: windowtext;">خانواده. </span></b><span lang="FA" style="color: windowtext;">به مثابه حیاتی­ ترین عامل و نخستین "مربی" کودک، نقش سازنده­ای را در انتقال ارزش­های بنیادی که یادگیری را ترغیب و سامان می­دهد نقش بی­بدیلی را ایفا می­کند. پژوهش­ها مبین آن است که، والدینی که هر دو دارای تحصیلات دانشگاهی هستند فرزندان آنان با احتمال بسیار بالایی دارای موفقیت تحصیلی و توفیق شغلی و حرفه­ای خواند بود. خلاف این امر هم درست است. خانوادهایی که از تحصیلات پایین تر یا فاقد تحصیلات پایه هستند در رساندن فرزندانشان به موفقیت­های تحصیلی، شغلی و حرفه­ای دچار مشکلات فراوانی می­شوند. پژوهش­های موجود در این زمینه مبین آن است که، نرخ خروج از تحصیل فرزندان خانواده­هایی که بی­سواد بوده و تحصیلات مادران در آن­ها در حد معقولی نیست بسیار بالاست(مارشال<a href="file:///C:/Users/APPLE/Desktop/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4.docx#_ftn11" name="_ftnref11" title=""><sup><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="color: windowtext;">[11]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a>، 2003؛ بیرد<a href="file:///C:/Users/APPLE/Desktop/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4.docx#_ftn12" name="_ftnref12" title=""><sup><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="color: windowtext;">[12]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a>، 2005؛</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="color: windowtext;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="color: windowtext;">کاراندی<a href="file:///C:/Users/APPLE/Desktop/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4.docx#_ftn13" name="_ftnref13" title=""><sup><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="color: windowtext;">[13]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a> و کولکارنی<a href="file:///C:/Users/APPLE/Desktop/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4.docx#_ftn14" name="_ftnref14" title=""><sup><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="color: windowtext;">[14]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a>، 2005؛ کیمبرلی<a href="file:///C:/Users/APPLE/Desktop/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4.docx#_ftn15" name="_ftnref15" title=""><sup><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="color: windowtext;">[15]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a>، 2007). به طوری که چونگ<a href="file:///C:/Users/APPLE/Desktop/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4.docx#_ftn16" name="_ftnref16" title=""><sup><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="color: windowtext;">[16]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a>(2000) از ماکارانکو<a href="file:///C:/Users/APPLE/Desktop/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4.docx#_ftn17" name="_ftnref17" title=""><sup><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="color: windowtext;">[17]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a> نقل می­کند هر آنچه والدین برای فرزندانشان پیش از پنج سالگی انجام می­دهند نتیجه آن 90 درصد تربیت است. به بیان چونگ(2000) آموخته­ های انسانازر گهواره تا پایان زندگی­ با اوست. سبران<a href="file:///C:/Users/APPLE/Desktop/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4.docx#_ftn18" name="_ftnref18" title=""><sup><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="color: windowtext;">[18]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a>، جامعه شناس فرانسوی تفسیر حیرت انگیزی از نقش خانواده در کسب بنیه اجتماعی دارد. او می گوید:"جامعه چونان کشتی است، افراد باید سوار این کشتی شوند تا بنیه اجتماعی بیابند. آن که سوار کشتی نمی­شود در کنار ساحل تنها می­ماند"(وان<a href="file:///C:/Users/APPLE/Desktop/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4.docx#_ftn19" name="_ftnref19" title=""><sup><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="color: windowtext;">[19]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a>، 1996).</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="color: windowtext;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: windowtext;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;خلاصه آن که، برابر برداشت لیچ<a href="file:///C:/Users/APPLE/Desktop/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4.docx#_ftn20" name="_ftnref20" title=""><sup><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="color: windowtext;">[20]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a>(1990) از خانواده است که کودکان گام­ها ریشه­ای مسئولیت پذیری اجتماعی و فردی، نگرش به زندگی و گزینش نوع خاصی از تفریحات را می­آموزند.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="color: windowtext;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="color: windowtext;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">به طوری که از نتیجه این پژوهش بر می­آید باید ضمن تأکید بر نقش بی مثال خانواده در سازندگی بنیه کودک باید راه کارهایی را برای کمک به خانواده­ها برای ایفای نقش پدر و مادری سازنده جستجود کرد.</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="FA" style="color: windowtext;">مدرسه. </span></b><span lang="FA" style="color: windowtext;">مدرسه نیز در کنار خانواده از عامل عمده­ای در بنیه بهشی به دانش­آموزان است. مدرسه نهاد اصلی انتقال دانش و اطلاعات به دانش­آموزان و فراهم کننده شرایط تولید دانش و معنایابی است. از سویی دیگر، جامعه­شناسان بر آنند که، تمام مفروضاتی که برای اثر خانواده بر کودک وجود دارد برای مدرسه هم پذیرفته شده است. مدارس، وظایفی چون آموزش مؤکد اخلاق و ارزش­ها، فهم دین و شریعت را هم بر عهده دارند. وظایفی از این دست است که وظایف مدرسه و خانواده را در هم می­ آمیزد و ضرورت همکاری بین خانه و مدرسه را گریز ناپذیر می­سازد. به هر روی، مدارس هستند که به دانش­اموزان یاری می­کنند به ذهن­هایشان توسعه ببهشند، تخیلشان را به پرواز درآورند و تقاضاهایشان محقق سازند. مدارس، تجارب مورد نیاز دانش­آموزان برای بنیه­ یابی را فراهم می­کنند. بدون این تجارب آنان به اجبار پای در تاریکی می­ نهند(گیرور<a href="file:///C:/Users/APPLE/Desktop/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4.docx#_ftn22" name="_ftnref22" title=""><sup><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="color: windowtext;">[22]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a>، 2010). <b><o:p></o:p></b></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-2.3pt;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="color: windowtext;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مدارس برای ایفای نقش پرورش بنیه اجتماعی-فرهنگی خود نیاز به پذیرش کارکردهایی هستند. کارکردهایی که مدارس در این خصوص باید به عهده بگیرند عبارت­اند از:<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="left" dir="RTL" style="margin-right:33.7pt; mso-add-space:auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l4 level1 lfo2; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: windowtext;">ü<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><i><span lang="FA" style="color: windowtext;">حفظ و ارتقای سطح فرهنگ.</span></i><span lang="FA" style="color: windowtext;"> </span><span lang="FA" style="color: windowtext;">مدارس باید ضمن انتقال دانش، اطلاعات، ایجاد مهارت و بینش در دانش­آموزان باید به حفظ فرهنگ حایز ارزش ماندگاری،&nbsp; سنت، ارزش­های اجتماعی، ارزش­های فرهنگی و ارزش­های دینی همت گمارد و برای انتقال آگاهانه و نقادانه ارزش­ها بها دهد.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="left" dir="RTL" style="margin-right:33.7pt; mso-add-space:auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ü<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><i><span lang="FA">پرورش همه ساحتی دانش­ آموز.</span></i><span lang="FA"> </span><span lang="FA">پرورش همه ساحتی یادگیرندگان نیازمند وجود برنامه منحصر به فرد مدرسه است. هر مدرسه بنا بر زمینه­ ای که در آن قرار گرفته و با توجه به نیاز­های تعالی­بهشی یادگیرنده برنامه بنیه بخشی درهم تنیده ای را تدارک ببیند. دانش ­آموزان در درون انواعی از فعالیت­هایی که وجوه اجتماعی و فرهنگی آن روشن است و ارتباط معینی بین فعالیت­های اجتماعی و فرهنگی با سایر موضوعات می­بند پرورش یابند.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="left" dir="RTL" style="margin-right:33.7pt; mso-add-space:auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: windowtext;">ü<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><i><span lang="FA">پرورش ارزش­های </span></i><i><span lang="FA" style="color: windowtext;">والای حیات.</span></i><span lang="FA" style="color: windowtext;"> مدارس باید به آموزش و پرورش ارزش­هایی، نظیر: حقیقت­گویی و حقیقت­جویی، همدلی، دین­ورزی، محبت، عشق، همیاری و همکاری همت گمارند. پرورش ارزش­های اجتماعی و فرهنگی­ای از این دست یادگیرندگان درست کردداری اجتماعی را از خود به نمایش می­گذارند.</span><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:windowtext; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="left" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt; margin-right:33.7pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: windowtext;">ü<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><i><span lang="FA" style="color: windowtext;">پرورش مسئولیت اجتماعی.</span></i><span lang="FA" style="color: windowtext;"> مدرسه مینیاتوری از جامعه است. </span><span lang="FA" style="color: windowtext;">زیرا در این جامعه کوچک دانش­آموزان همان کاری را که در جامعه بزرگ می­توانند و باید انجام دهند در مقیاس کوچک­تری به انجام می­رسانند. آنان با همسالان خود مقابله می­کنند، مشارکت می­کنند، دلسوزی و همدلی می­کنند، ارزش­های شخصی و خانوادگیشان را سهیم می­شوند، آمال و آرزوی­هایشان را به تصویر می­کشند. افزون بر این، هریک از آنان که وارث ارزش­ها، باورداشت­ها، آداب و رسوم گوناگون هستند شیوه با هم و بهتر با هم زیستن را تجربه می­کنند. از این راه است که بنیه اجتماعی-فرهنگی تبلور یافته آنان را نسبت به یک­دیگر و آنچه دارند متعهد­تر ­سازد.</span><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:windowtext; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="left" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt; margin-right:33.7pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: windowtext;">ü<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><i><span lang="FA" style="color: windowtext;">ارایه برنامه درسی­ معتبر</span></i><a href="file:///C:/Users/APPLE/Desktop/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4.docx#_ftn23" name="_ftnref23" title=""><sup><span lang="FA" style="color: windowtext;"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="color: windowtext;">[23]</span></sup><!--[endif]--></span></span></sup></a><span lang="FA" style="color: windowtext;">.</span><span lang="FA" style="color: windowtext;"> برنامه درسی معتبر، برنامه درسی­ای است که توان پرورش بنیه اجتماعی-فرهنگی را داشته باشد. می­توان گفت برنامه درسی معتبر به گونه­ای سامان یافته است که بنیه اجتماعی-فرهنگی را آمیخته با دانش و اطلاعات به دانش­آموزان عرضه می­کند. خلاصه آن که، برنامه­درسی در مدرسه می­تواند معتبر انگاشته شود که، هم مشتمل بر دانش فرهنگی-اجتماعی باشد و هم دانش درباره فرهنگ و زیست اجتماعی(هالینز<a href="file:///C:/Users/APPLE/Desktop/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4.docx#_ftn24" name="_ftnref24" title=""><sup><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="color: windowtext;">[24]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a>، 2008، ص. 105).</span></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: windowtext; text-align: center;">.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-2.3pt;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="color: windowtext;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;<b>رسانه­ های جمعی. </b>رسانه­های جمعی اثر شگرفی بر دانش ­آموزان دبستانی دارند. ظهور تلویزیون و در حال حاضر اینترنت به مثابه شریک و همره آن از محرک­ها و برانگیزنده ای عمده­ ی بصری به شمار می­آیند. رسانه­ های جمعی و پرنفوذی نظیر تلویزیون و اینترنت فرصت را از کف رسانه ­های طبعی گرفته­ اند. استفاده حساب شده از این رسانه­ ها نقش بی بدیلی می­تواند در پدیدآوری، تحکیم و تقویت بنیه اجتماعی-فرهنگی داشته باشند. لغزش در کاربست آن­ها آثاری ویرانگر می­تواند داشته باشد. به تعبیری بهره ­گیری صحیح و ناصحیح از تلویزیون و اینترنت می­تواند آن­ها را به دانشگاه و ویرانگاه تبدیل کند. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-2.3pt;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="color: windowtext;">تلویزیون و اینترنت و به دیگر سخن فرایند انتشار الکترونیکی مظاهر فرهنگی سبب شده است دانش­آموز امروز به جای آن که به طور ناپیوسته و کند به اطلاعات دسترسی بیابد، بر عکس، به گونه ­ای فراگیر دانش بومی(گیرتز<a href="file:///C:/Users/APPLE/Desktop/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4.docx#_ftn25" name="_ftnref25" title=""><sup><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="color: windowtext;">[25]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a>، 1983) و محلی اقصا نقاط دنیا را به دست آورد. دانشی که دانش ­آموزان ناپخته را در سپهری از داده­ها قرار می­دهد که برای تمیز و تفکیک سره و ناسره آن­ها امکان ناپذیر می­نماید.&nbsp; بنا به باور دیوید اولسون<a href="file:///C:/Users/APPLE/Desktop/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4.docx#_ftn26" name="_ftnref26" title=""><sup><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="color: windowtext;">[26]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a>(1974) ظهور وسایل ارتباط جمعی، نیروی فرهنگی جدیدی را به وجود آورده است که، کارکردهای آموزشی آن با کارکردهای آموزشی مدرسه رقابت می­کند.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:windowtext;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span><span lang="FA" style="color: windowtext;">روندی که در حال حاضر وجود دارد مبین آن است که، امروز کودکان بیش از خواب و انجام دادن فعالیت­های یادگیری زمان خود را در اختیار تلویزیون و اینترنت قرار می­دهند.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-2.3pt;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="color: windowtext;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">به هر روی، آن چه روشن است این که، رسانه­ های جمعی در مطلوب ترین حالت می­توانند حالت چونان ابزارهایی برای بنیه بخشی انگاشته شوند. دلیل چنین گرایش آن است که رسانه ­های جمعی توان و ظرفیت لازم را برای کمک به خود­روشنگری در مخاطبان دارند. به ویژه آن که، کودکان در جستجو هستند تا خود را از ابعاد مختلف نگریسته و مورد تفسیر قرار دهند(گیدنز<a href="file:///C:/Users/APPLE/Desktop/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4.docx#_ftn27" name="_ftnref27" title=""><sup><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><sup><span style="color: windowtext;">[27]</span></sup><!--[endif]--></span></sup></a>، 1989).</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;tab-stops:45.8pt 91.6pt 137.4pt 183.2pt 229.0pt 274.8pt 320.6pt 366.4pt 412.2pt 458.0pt 503.8pt 549.6pt 595.4pt 641.2pt 687.0pt 732.8pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><span lang="FA" style="color: windowtext;">دین. </span></b><span lang="FA" style="color: windowtext;">دین به مثابه کی از نهادهای بنیادین در جامعه همیشه نقش تعیین کننده در زندگی نوع بشر داشته است. انسان­ها در هیچ دوره از زندگی خود را فارغ از گرایش دینی نیافته ­اند خواه در قالب یک دین آسمانی یا در چاچوب مسلک­ های انسان ساخته. </span><span lang="FA">دین در کنار کارکردهای معنویی که دارد و عموماً درونی به حساب می­آیند، دارای کارکردهای بیرونی و قابل لمسی نیز هست.&nbsp; دین با راه­کارهایی که ارایه می­دهند می تواند سبب شود انسان­ها به ویژه نسل نوآموز جامعه قادر گردند تجارب خود را در نگاه به زندگی و خود، صورت بندی، ابراز و ارتقا دهد. دین در صورت راستین خود فرصتی برای افراد ایجاد می کند تا راه کمل خود را بیابند. باور به نامیرایی و تحول از صورتی به صورتی دیگر به مثابه یک باور دینی انسان­ها در کسب رضایت از عملکرد و در رسیدن به آرامش یاری می­کند.</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-2.3pt;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="color: windowtext;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تعدادی از پیامد­های اثربخشی دین در بنیه یابی اجتماعی و فرهنگی یادگیرندگان را می­توان به صورت زیر به تصویر کشید.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="left" dir="RTL" style="margin-right:54.0pt; mso-add-space:auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo3; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: windowtext;">·<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><i><span lang="FA" style="color: windowtext;">ایجاد تعیین در زندگی فرد.</span></i><span lang="FA" style="color: windowtext;"> کودکان با سؤالات کوناگونی در زندگی روبرو هستند و این سؤالات عمدتاً از راه علم قابلیت پاسخگویی ندارند. نیافتن پاسخ سؤالات اغلب سبب سردگمی کودکان می­شود. دین و آموزه های ملموس و روزآمد دینی می­تواند پاسخگویی بخشی از اساسی ترین سؤالات کودکان باشد.</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="left" dir="RTL" style="margin-right:54.0pt; mso-add-space:auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo3; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: windowtext;">·<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><i><span lang="FA" style="color: windowtext;">ایجاد وحدت اجتماعی.</span></i><span lang="FA" style="color: windowtext;"> به طوری که دورکیم، جامعه شناس فرانسوی باور داشته است از نقش­های بنیادی دین ایجاد وفاق و انسجام اجتماعی است. دین این کار را از راه توسعه عمیق پیوندهای بین فردی و اجتماعی انجام می­دهد. انجام مناسک عمومی دینی، نشان دادن رفتاری­های مسئولانه در برابر خود و دیگران، گرایش به خیر عمومی و نظایر این­ها سبب ساز پدیدآیی و تقویت بنیه اجتماعی-فرهنگی برآمده از حوزه دین است.</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="left" dir="RTL" style="margin-right:54.0pt; mso-add-space:auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo3; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: windowtext;">·<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><i><span lang="FA" style="color: windowtext;">ارتقای سطح حیات و کیفیت زندگی.</span></i><span lang="FA" style="color: windowtext;"> دین و آموزه ­های برآمده از آن سبب می­شود انسان با تجربه آزاد از رذایل آزاد و به سوی فضایل راهی شوند. حس خدمت رسانی و حرکت از خود به سوی خلق از ره­آوردهای دینی­ای است که پیامدهای اجتماعی بی ­بدیلی دارد. دین فرهیخته در زندگی خود راهی را انتخاب می­کند از خشونت بکاهد و توفیق انسانی برای همگان فراهم آید.</span><span dir="LTR" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="left" dir="RTL" style="margin-right:54.0pt; mso-add-space:auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo3; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: windowtext;">·<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><i><span lang="FA" style="color: windowtext;">ارتقای اعتماد به نفس.</span></i><span lang="FA" style="color: windowtext;"> دین فرهیخته، کار و کوشش برای خود و خانواده و کار به نفع جامعه را نه فقط عبث نمی­پندارد بلکه آن را عملی قدسی می­پندارد. با هر قدمی که، دین­ورز بر می­دارد خود را به عبادت و پیروی از فرامین خداوند نزیدیک تر می­یابد-چون یکی­از دستورات ایزدی را در خدمت خلق بودن می­داند.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="color: windowtext;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">با اندیشه ­ورزی در عوامل طرح شده دریافته می­شود که فروگذاردن آموزش ابتدایی چه آثار جبران­ناپذیری بر پیکر جامعه می­گذارد و از جانبی دیگر اقدام در راستای سازندگی آموزش ابتدایی نیازمند هماهنگی و همه جانبه نگری است. در این معنا، آموزش ابتدایی و مسئولیت فراهم آوردن آن نه فقط به آموزش و پرورش بر نمی­گردد بلکه مسئولیتی است فراگیر و فرابخشی است؛ زیرا که هیچ نهادی نامتأثر از پیامدهای آموزش ابتدایی نیست.</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-2.3pt;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="color: windowtext;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">سواد اجتماعی-فرهنگی<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="color: windowtext;">سواد اجتماعی-فرهنگی به توانایی درک و فهم مسایل اجتماعی، چگونگی زندگی اجتماعی، همزیستی و پاسداشت نظامات اجتماعی(پرایور، 2000) حسایست فرهنگی، درک متقابل فرهنگی، شناخت ارزش­ها و پاشداست آن­ها، برقراری ارتباط اثربهش(هیرش</span><a href="file:///C:/Users/APPLE/Desktop/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4.docx#_ftn28" name="_ftnref28" title=""><sup><span lang="AR-SA" style="color: black;"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><sup>[28]</sup><!--[endif]--></span></span></sup></a><span lang="FA" style="color: windowtext;">، 1987) اطلاق می­گردد. باسواد اجتماعی-فرهنگی، شخصی است که آمادگی زندگی بهره ور به مثابه یک شهروند سازگار با تغییرات سریع در حوزه دانش و تکنولوژی، گوناگونی باورها و ارزش ها را دارد.&nbsp; مؤلفه هایی، نظیر: قانونمندی، مسئولیت پذیری، بردباری و تحمل، درک و فهم اجتماعی، مشارکت اجتماعی، احترام فرهنگ­ها و خرده فرهنگ­ها، حفظ مظاهر و میراث فرهنگی، مسئولیت­پذیری فرهنگی و مانند آن از شاخص­های سواد اجتماعی-اجتماعی به شمار می­آیند.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="color: windowtext;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">برخی قابلیت­های پایه­ برای تقویت بنیه اجتماعی-فرهنگی در زیر آمده­اند:<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="left" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt; mso-add-space:auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo5; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: windowtext;">·<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: windowtext;">فهم اثرگذاری فرهنگ و انتظارات اجتماعی بر رفتار و باورها.</span><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:windowtext; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="left" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt; mso-add-space:auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo5; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: windowtext;">·<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: windowtext;">آگاه بودن به باورهای اجتماعی و فرهنگی و ارزش­ها.</span><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:windowtext; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="left" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt; mso-add-space:auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo5; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: windowtext;">·<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: windowtext;">آگاهی از تنوع دیدگاه­ها و سبک­های زندگی موجود در جامعه و پذیرش&nbsp; آن­ها.</span><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:windowtext;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="left" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt; mso-add-space:auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo5; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: windowtext;">·<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: windowtext;">فهم مقرارات اجتماعی و داشتن آگاهی نسب به مخاطرات ناشی از عدم رعایت قوانین.</span><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:windowtext;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="left" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt; mso-add-space:auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo5; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: windowtext;">·<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: windowtext;">از رخ­دادهای اساسی تاریخ کشور آگاه است و آن­ها را بر روی رفتارها، باورها و ارزش­ها اثر می­گذارد. </span><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:windowtext;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="left" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt; mso-add-space:auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo5; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: windowtext;">·<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: windowtext;">می­تواند با دیگران به طور اثربهش ارتباط برقرار کرده و به تعامل بپردازند.</span><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:windowtext;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="left" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt; mso-add-space:auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo5; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: windowtext;">·<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: windowtext;">می­تواند از فناوری درانجام تکالیف فردی و اجتماعی به طور مثبت و مسئولانه بهره بگیرد.</span><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:windowtext;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" align="left" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt; mso-add-space:auto;text-align:right;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo5; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: windowtext;">·<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: windowtext;">آگاهی از هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و کوشش برای حفظ آرمان­ها.</span><b><span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Times New Roman, serif"><span style="font-size: 13.3333px;"><b>توچه. به دلیل کم کردن حجم مطلب برای انتشار منابع را نیاورده ام. کسانی که به موضع علاقه مند و نیاز به منابع داشته باشند می توانند برای من پیام بدهند تا منابع را در اختیارشان قرار دهم.</b></span></font></p><div><div id="ftn28"><p class="MsoFootnoteText" style="text-align: left;"><o:p></o:p></p> </div> </div> text/html 2015-10-01T04:05:08+01:00 teachinglearning.mihanblog.com محرم آقازاده موانع ششگانه تغییر یا اصلاح آموزشی http://teachinglearning.mihanblog.com/post/117 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Zar&quot;"><font size="3">تغییر و اصلاح در آموزش و پرورش خواه تغییر خود نظام آموزشی یا یکی از حوزه ها یا زیر نظام های آموزشی، نظیر برنامه درسی، ارزشیابی، تربیت معلم و کتاب های درسی باشد امری محتوم و گریزناپذیر است. با این همه، دست یازیدن به امر تغییر و گردن نهادن به فرمان آن نیازمند پرهیزها و زنهارهایی است. روشن تر آن که برای تغییریشایسته در نظام آموزشی باید در دو جبهه به جنگاوری و دلاوری آماده بود. کی از جبهه ها اندیشه ورزی برای انتخاب هدف، جهت و روش و ملزومات کارآمد است و دیگری کوشش برای نیفتادن در دام های بدکامیاب ساز تغییر است. در این یادداشت به شش دامی که می تواند هر برنامه تغییری را جوانمرگ کند اشاره می شود.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Zar&quot;"><font size="3">1-<b>تکیه بر خنجر یا استوار کردن برنامه تغییر بر پایه شعار.</b> برای مثال، برنامه ای برای تقویت یادگیری دانش آموزان می تواند این شعار دل انگیز را انتخاب کند:"همه دانش آموزان می توانند بیاموزند"!&nbsp; این که همه دانش آموزان می توانند بیاموزند، نظریه ای است درست ولی تا زمانی که از چگونگی یادگیری دانش آموزان اطلاعی در دست نیست و تا زمانی که امکانات تدارک برنامه درسی مبتنی بر سبک های یادگیری فراهم نیست سخن از یادگیری همه دانش آموزان یاوه است.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Zar&quot;"><font size="3">2-<b>هراس از شواهد و چنگ زدن بر زلف آموزه های مطلق.</b> یکی دیگر از عمده ترین منابع ناکام کننده تغییر در نظام های آموزشی گریز از برنامه ریزی و مدد گرفتن از شواهد به جای دکترین ها و القائات است. برای مثال، گفته می شود که آموزش ارزش ها در دوره ابتدایی برای دانش آموزان امکان پذیر نیست در صورتی که با تحلیلی که شواهد پژوهشی نشان می دهد که دانش آموزان توانایی فهم ارزش ها را دارند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Zar&quot;">3</span><span lang="FA">—</span><b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Zar&quot;">سیاست بازی در تغییر یا استوار کردن تغییر بر اساس برنامه های سیاسی.</span></b><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Zar&quot;"> بزرگ ترین خطر برای تغییرات آموزشی بنا گذاشتن تغییر آموزش و نظام های به دلیل تغییر تفکر سیاسی است . تغییرات آموزشی باید بر پایه اهداف آموزشی و تربیتی انجام پذیرد.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Zar&quot;"><font size="3">4-<b>شکست در کارزار عملِ پژوهش محورانه.</b> فقدان پژوهش های کارآمد، پژوهش ناباوری، حلقه زدن بر یک گونه از پژوهش و یک سطح از پژوهش همگی تغییر دهندگان را دچار آسیب می کند. تصمیم&nbsp; سازی و تصمیم گیری محفلی و انفرادی آسان و سریع است ولی دقیق و مبتنی بر نیازهای واقعی و حرکت با چراغ نیست. از سویی دیگر بهره گیری از پژوهش هایی که از روش شناسی های معتبر سود نمی جویند به تمامی ضرر است.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Zar&quot;"><font size="3">5-<b>چشم پوشیدن بر نظریه های پشتیبان</b>. دوری از نظریه، فرصت اختراع دوباره چرخ را برای انسان فراهم می سازد. نتیجه بهره نبردن از نظریه، بازآزمودن آزموده شده است. برای مثال، شواهد و نظریه ها به اتفاق نشان می دهند که هر برنامه درسی باید متناسب با توان یادگیری یادگیرنده همسو بوده و&nbsp; در فرصت یادگیری مناسبی اتفاق افتد، عدول از این قاعده و افزدون بر بار برنامه درسی خطاست.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Zar&quot;"><font size="3">6-<b>گریز از متر و شاخص. </b>از عوارض بنیادی برنامه ها در کل و برنامه­های تغییر، تدوین نکردن اهداف قابل اندازه­گیری است. برنامه های تغییر باید از منطق سنجش پذیری تبعیت کنند. برنامه هایی که فاقد اهداف سنجش پذیر هستند راه را برای تفسیر به رأیی، گریز از مسئولیت و عدم شفافیت باز می کند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Zar&quot;"><font size="3">عوامل ششگانه بیان شده برای قضاوت درباره برنامه های تغییر است دارای وجه عام است. بدین معنا که از آن ها هم می توان در زندگی روزمره یا تغییر در برنامه های شخصی سود جست و هم در برنامه دیگر از سطح کلاس درس گرفته تا کل نظام آموزشی حتی نظام های تولیدی. برای ارزشیابی نظام­های آموزشی عوامل ششگانه را می­توان به صورت مؤلفه­های تحلیل محتوایی تغییر، تحلیل فرایند برنامه تغییر و تحلیل بازده تغییر به کار بست. زمینه و سطح مورد استفاده از عوامل ارایه شده بسته به نیاز قابل بهره برداری است.</font><o:p></o:p></span></p> text/html 2015-09-27T19:41:49+01:00 teachinglearning.mihanblog.com محرم آقازاده سؤالات آقای نادر صفایی و جواب های من! http://teachinglearning.mihanblog.com/post/114 <font size="2"><b style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;">&nbsp;</b><span id="reply_text_1527378" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;">سلام و عرض ارادت دارم خدمت عزیز ارجمندم جناب نادر صفایی</span></font><div><font size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">نادر عزیزم، درباره نارضایتی معلمان از ارزشیابی کیفی-توصیفی باید به عرض برسانم که نمی دانم چرا معلمان از این ارزشیابی کیفی-توصیفی ناراضی هستند. ولی، واقعیت این است که جایی برای نارضایتی نیست! اگر پذیرفته ایم که معلم حرفه ای باشیم و به اصول حداقلی باور مند باشیم، باید طبق آن اصول رفتار کنیم. به نظر من ارزشیابی کیفی-توصیفی گونه ای از ارزشیابی هست که به معلم فرصت می دهد فرایند شکل گیری یادگیری در یادگیرنده را زیر نظر بگیرد. این جریان موافق با تعریف یادگیری است. یادگیری عبارت است تغییر تدریجی در رفتار یا توان رفتاری یادگیرنده که از تجربه حاصل می شود. ارزشیابی کیفی در صدد است تغییرات تدریجی در رفتار را رصد کند. اکنون، نمی دانم چرا معلمان با این جریان مخالف هستند. امکان دارد دلیل مخالفت معلمان مربوط به نحوه اجرای اداری یا سازمانی آن باشد. تا جایی که معلمان را می شناسم، معلمان با جریان های علمی مخالف نیستند.</span></font><div><font size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;">بهترین استراتژی برای حل مسأله داشتن برنامه تغییر نگرش در کارشناسان، مدیران و در نهایت معلمان است. کارشناسی که اساسا کار کلاسی نکرده و حتی یک بازدید کلاسی ندارد نمی توان تصوری از اجرای ارزشیابی کیفی داشته باشد. بنا بر این، پیش از آموزش معلمان باید به آموزش کارشناسان و معلمان پرداخت تا با معلمان همزبان بشوند. درک درد مشترک می تواند درمان مشترک به دنبال داشته باشد.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">به طوری که در کتاب راهنمای کاربردی روش های نوین تدریس نشان داده است، جریان اجرای روش های ارزشیابی کیفی-توصیفی در کلاس های چندپایه خلاقانه تر است. ولی از حیث نوع روش تفاوتی بین چندپایه و تک پایه نیست. نحوه اجرا می تواند متفاوت باشد. نمونه های عملی انواع روش های ارزشیابی کیفی-توصیفی در کتاب راهنمای کاربردی روش های نوین تدریس آمده است.<br style="margin: 0px; padding: 0px;">کلاس های درس چندپایه شاخص موفقیت علمی در هر نظام آموزشی هستند. اگر کارشناسان یک سیستم آموزشی نتوانند راه کارهایی برای کلاس های چندپایه بیابند آن نظام آموزشی دچار رکود علمی عظیمی است. در کشور پیشرفته ای چون کانادا عموما کلاس های درس دوره ابتدایی به صورت ترکیبی یا زوجی برگزار می شوند. مزیت کلاس های زوجی بیشتر از کلاس های تک پایه ای است.</span></font></div><div><font size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">از شما، نادر عزیزم برای طرح سؤال های خوب و برقراری ارتباط سپاسگزارم.</span></font> </div></div> text/html 2015-09-25T18:13:04+01:00 teachinglearning.mihanblog.com محرم آقازاده راهنمای سنجش و ارزشیابی آغازین http://teachinglearning.mihanblog.com/post/113 <span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;">با سلام و احترام،</span><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;"></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;">به اطلاع معلمان، استادان، دانشجویان و کارشناسان محترم آموزش و پرورش می رساند کتاب "راهنمای سنجش و ارزشیابی آغازین" تألیف محرم آقازاده از سوی انتشارات مرأت منتشر شد.&nbsp;</p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;">این کتاب دارای 8 فصل به ترتیب زیر است:</p><p dir="RTL" align="left" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;">فصل 1. سنج<img src="file:///C:/Users/APPLE/Pictures" alt="">ش آغازین برای فهم یادگیرندگان</p><img hspace="15" border="0" align="left" vspace="21" src="http://s3.picofile.com/file/8214056150/image1.JPG" alt=""><p dir="RTL" align="left" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;">فصل 2. رویکردهای سنجش آغازین</p><p dir="RTL" align="left" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;">فصل 3. پیش آموخته و یادگیری دانش آموزان</p><p dir="RTL" align="left" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;">فصل 4. انتقال یادگیری</p><p dir="RTL" align="left" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;">فصل 5. الگویی برای سنجش و ارزشیابی آغازین</p><p dir="RTL" align="left" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;">فصل&nbsp; 6 . برنامه ریزی سنجش و ارزشیابی</p><p dir="RTL" align="left" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;">فصل&nbsp; 7 . سنجش آغازین: ابزارهای کمّی</p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;">فصل&nbsp; 8 . سنجش آغازین: ابزارهای کیفی-توصیفی</p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20.4px; text-align: right;">امید است، مؤلف به بخشی از سؤالات علاقمندان حوزه سنجش و ارزشیابی آغازین پاسخ درخوری آماده کرده باشد. &nbsp;</p> text/html 2015-08-16T23:40:52+01:00 teachinglearning.mihanblog.com محرم آقازاده راهنمای کاربردی روش های نوین تدریس http://teachinglearning.mihanblog.com/post/112 <div><br></div><div><br></div><div><b style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#ff0000" size="7">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><font face="Mihan-Nassim" color="#ff0000" size="4">راهنمای کاربردی روش های نوین تدریس</font></b></div><div style="text-align: right;"><b style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#33ff33" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (برای کلاس های تک پایه و چندپایه)&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font face="Mihan-Nassim" color="#33ff33" size="5"><br></font></b></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><b>منتشر شد</b></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8214056392/photo_2015_08_12_00_04_55.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="2">این کتاب نوشته دکتر <b>محرم آقازاده</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="2">&nbsp;و ناشر آن انتشارات <b>مرأت </b>است</font></div> text/html 2015-06-14T14:50:32+01:00 teachinglearning.mihanblog.com محرم آقازاده سیری در مفهوم ملاحت http://teachinglearning.mihanblog.com/post/110 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;">سیری در مفهوم ملاحت</span></b><span dir="LTR" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><br> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></span></b><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسنت باتفاق ملاحت جهان گرفت/آری باتفاق جهان می توان گرفت</span></b><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;">واقعیت این است كه هر علمی در پیدایش خود دایره ای را كه در آن به كنش وری دست می یازد، معین می كند و حیطه ی مفاهیم ، عبارات یا كلماتی را كه به استخدام عرضه پیام خود در می آورد، مشخص می سازد. در این میانه علم زیبایی شناسی نیز بی بهره از به كار گیری مفاهیم نبوده است.</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;">آن چه عنصری اساسی در مرز بندی علوم جز از زمینه ی كاركردیشان اهمیت فراوان می یابد، كاربست كلمات و عبارات است با بارهای معنایی ویژه. نتیجه این كه ، در وادی علوم نظری فصل ممیزه ی مفاهیم در قالب كلمات بیش از هر چیز دیگر مشكل می نماید، دامن علم زیبایی شناسی نیز از این اختلاط افاده ی معنایی از كلمات مشابه به دور نمانده است.</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;">دراین مقاله بر آنیم كه تا دست در تبیین یكی از مفاهیم مورد استفاده در حیطه ی زیبایی شناسی- یعنی ملاحت</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:windowtext">–</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;">ببریم.</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;">قبل از این كه كلامی در تشریح مفهوم آورده باشیم، به واژه ی شناسی آن نظری</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;">می افكنیم. واژه ی ً ملاحتً</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;">در فرهنگ فارسی دكتر معین به معنی، شور بودن ، نمكین بودن و خوب روی بودن آمده است و همو ملاحت را از زبان حافظ چنین آورده است:</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;">خرم شد از ملاحت تو عهد دلبری/فرخ شد از لطافت تو روزگار حسن</span></b><b><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;">معادل واژه ی ملاحت در فرانسه</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;">&nbsp;</span><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:windowtext">La Grace</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: windowtext;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">و در انگلیسی</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">&nbsp;</span><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:windowtext">Attractiveness</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: windowtext;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">می باشد. اغلب این كلمه با كلماتی چون: رباینده، دلكش، مهربان و خوش اطوار نیز برابر نهاده می شود، ولی آن چه از كلمه ً ملاحتً بر می آید بر همه ی كلمات فوق محیط است. به طوری كه ، بیش از پیش با پیشرفت زیبا شناسی بر اثر انتفاضه ی معنایی آن افزون می شود.</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><span lang="FA" style="color: windowtext;">حال سیری در مفهوم ملاحت:</span></b><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: windowtext;">ملاحت صفت هر هنر، یا پیكره ی زنده</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">است، و به قدری مواقع و موارد دارد كه مجالی بس گسترده را جهت انكشاف بارمعنایی اش می طلبد . صفت ملاحت بیشتر در مورد حركات موجودات به كار بسته می شود. عاطفه ی مربوط به آن با درك سهولت در حركات و اطوار همراه است. حركات آسان و سهل چنانند كه گویی پای در جای پای هم می نهند، چنانكه از حركتی زایش حركت دیگر را می توان دریافت. ملاحت همیشه حركات منحنی را می پسندد. ً گاستالاً چنین عنوان نموده كه، قبل از هر چیز این كلمه شایسته ی یك زن جوان می باشد، از آن پس یك انحناء كه سرشار است با یك حركت، یا یك عمارت كوچك كه با گچ بری ها، كنگره ها و انحناهای ظریف خود پر از لطف و دلربایی است این لفظ مكان استعمال می یابد.</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: windowtext;">"</span><span lang="FA" style="color: windowtext;"> هیوم</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">"</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">ملاحت را ویژه ی آدمی و آن را حركت دلپذیر و بر آمده از جسم و روان می داند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:windowtext;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="color: windowtext;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:windowtext;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>"</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">اسپنسر</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">"</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">این قول را بر موجودات فاقد حركت و گیاهان نیز روا داشته است. به گفته ی وی ً شاخه های بید مجنونً كه دارای حالاتی چون رضامندیند، اندامی را به تصویر می كشند كه اعضای آن به آرامی آرمیده اند. محتملاً این نظر مردود نخواهد بود كه ما از تماشای انحنای خطوط ( یا خطوط منحنی ) احساس آرامش می كنیم . با تماشای غروبی به همراهی نسیم ساحل دریا بی شك انحنای امواج خسته ما را بر مركب خیالمان سوار می سازدو تا افقی كه پای اندیشه در رسیدن بدان لنگ است، به یك باره پیش می برد.</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: windowtext;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: windowtext;">به هر وجهی ، ناچاریم بپذیریم كه اصطلاح ملاحت، اغلب ویژه ی حركات موجودات زنده ی متحرك است . اما صرف احساس و ادراك سیلان و آسانی ، همه ی</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">عواطفی را كه از تحلیل آن به دست می آید، آشكار نمی سازد. با لحاظ چنین دیدی، می توان گفت كه حركات ملیح نشانگر شادی و شعفند، هم چنانكه ،</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">ً گویو ً می نویسد: نتیجه ی یك زندگی سعادتمندانه و سازگاری با محیط، خود گونه ای از ملاحت است.</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: windowtext;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: windowtext;">برخی، ملاحت را نشانی زنانه توصیف نموده اند، ولی چنین باوری از ملاحت اندیشه ای باطل است. آن چه در این باره گفتنی است آن كه ، اطوار و نشان های خاص زنان به گونه ای است كه می تواند به آسانی ملاحت را تداعی نماید. نرمش، و رفتار پیوسته از خصایص بارز زنان می باشد.</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: windowtext;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><span lang="FA" style="color: windowtext;">هرگاه حركات ملیح وزن یابند، یا سر در قید وزنی نهند و یا با موسیقی هم گام گردند، عنصر خیال انگیز نوی حاصل می آید.</span></b><b><span lang="FA" style="color: windowtext;">&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="color: windowtext;">موزونی ، در حركات و خیال ، نوعی رابطه ایجاد می كند كه چنین بر می آید آن تحت اراده ی فرد است. چنانكه ، گویی خود آن حركات را خلق می كند. این هم احساسی جسمی ، در اندك مجالی هم احساسی نفسانی را هم باعث می گردد.</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: windowtext;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: windowtext;">تبسم و لبخند را نیز ممكن است ملیح نامید، چرا كه این حركت آسان نشان گر شادی و لذت می باشد.</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">ً وینچی</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">ً می گوید: ً حركت آرام و مارپیچ هر چیز را با دقت نگاه كن .... ً از گفته ی او نتیجه می شود كه خود او خالق احوال ملاحت بوده است. او تبسم و رفتار ملایم افرادی خاص را ، حركات ملكوتی می نامد.</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: windowtext;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: windowtext;">پیش تر چنین اشارت رفت كه حركت جان مایه ی پدید آورنده ی ملاحت است. با اینكه می توان ملاحت را با كیفیات متعددی مورد امعان نظر قرار داد. ولی شایع ترین انواعی از ملاحت كه صورت می گیرد آن هایی هستند كه بر حركت بنیاد می یابند. تصور حركت یا حد اقل تصوری كلی از توالی حركت در بعد زمان برای موضوع ملاحت از ملزومات است.</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: windowtext;">&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="color: windowtext;">و ملاحت خصیصه ای است كه از ما حصل اجتماع چند عنصر ویژه از مقدار متناسبی از توالی زائیده می شود.</span></b><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><span lang="FA" style="color: windowtext;">&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="color: windowtext;">شاید از مصادیق زیر بتوان نتیجه ی عملی بارزی را به تصویر كشید: زمانی كه فیلم در سینما با حركتی آرام نمایش داده می شود، تقریباً تمام حركات ملیحند. اگر فیلمی را تماشا كنید كه از سواركاری ثبت شده باشد، وقتی سریع تر از حركات طبیعی اش نمایش داده شود، اصلاً جنبه ای برای تماشا نخواهد داشت، ولی به شرطی كه فیلم با حركت آرام به نمایش در آید به طوری كه انقطاع حركتی پیش نیاید مسلماً حركات آسان و آرام آن شما را مجذوب خواهد ساخت. زمانی كه می بینیم حیوان به نرمی از زمین خیز بر می دارد، و سپس در نهایت نرمش به زمین بر می آید، هر كدام از حركات آن لطافت و ملاحتی ایجاد می كند.</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: windowtext;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">حركات عادی ترین منظورها، و یا پرجنبش ترین و زاویه دار ترین آن ها، وقتی تحت چنین شرایطی به نمایش در می آیند. سرشار از ملاحت می گردند، در حالی كه اگر حركات نرم بازی گری بر پرده ی سینما سریع به نمایش در آید، عاری از هر نوع لطف می شود، و حركت سریع و هرز جانوری درنده با نمایشی آهسته صاحب ملاحت افزون تر از آن خواهد بود.</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: windowtext;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">قسمت اصلی ملاحت در توالی حركتی یا به عبارتی بهتر در مهیا ساختن حركت بعدی در ضمن حركت قبلی و ادامه آن می باشد، تكامل این وصل و اتصالات، باعث جذبه می گردد. ادراك ما از این موضوع چیست ؟ مهیا سازی یك حركت كه لحظه ای بعد به كار می رود ادامه</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:windowtext;mso-bidi-language:FA">–</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">اتصال حركات</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:windowtext;mso-bidi-language:FA">–</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">فقدان فشار و تكان</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:windowtext;mso-bidi-language:FA">–</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">عدم زحمت و كوشش به منظور گذر از حالتی به حالتی دیگر است كه ما دریافت می كنیم.</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: windowtext;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: windowtext;">هنگامی اطوار كسی را ملیح می خوانیم كه رفتارش نرم و عاری از تكان و تكرار زایدی باشد كه می تواند هر آنی انفصال رشته توالی را پدید آورد.</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: windowtext;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: windowtext;">یك منحنی دلربا تر از یك خط شكسته یا دندانه وار است، زیرا وقتی دید ما سیری انكساری می یابد، به نا چار باید در هر زاویه ای توقف كرد و لحظه ای بعد به پی گیری حركت پرداخت . چنین برخوردی و تقلا و فشار حاصل از گذر از زاویه ای به انحنا ی دیگر از لطف می كاهد. چشم اندازی كه ، در گوشه ای از آن تپه ای با انحنایی كمان گونه جای گرفته تا زمانی مجذوب كننده است كه به همان منحنی واری بماند، با رویش درخت یا هر چیزی دیگر كه چون نیزه ای بر انحنای قامت آن عمود می شود، چشم نوازیش از كف می رود.</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: windowtext;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: windowtext;">كوشش نمایان، مطلقاً ملیح نیست، ولی عدم تلاش نیز زاینده ی ملاحت نمی باشد. بلكه لازم می آید، خطی ممتد، حركتی پیوسته ، رفتار و اطواری متوالی و مستمر موجود باشد تا ملاحت ایجاد گردد.</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: windowtext;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: windowtext;">ملاحت یك قایق بادبانی از پیوستگی در حركتش پدیدار می شود، چرا كه هیچ نقطه ی توقفی در جریان و خرامش آن مشاهده نمی گردد، تا بدان وسیله كوششی یا فشاری مداوم احساس نماییم. در حالی كه ، اگر همین قایق را با موتور به حركت در آوریم از ملاحتش كاسته می شود، زیرا صدای ناهنجار و ممتد و تكانش های سریع، انقطاع در پیوستاری و تلاش را باعث می گردند.</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: windowtext;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: windowtext;">مطلوب آن می دانیم مقال اندك را با گفتاری از</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">"</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">برگسون</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">"</span><span lang="FA" style="color: windowtext;"> كه در ضمن تأویل و تفسیر برخی از افكار </span><span lang="FA" style="color: windowtext;">"</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">راوسون</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">"</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">آورده است به پایان بریم و رشته را به اندیشمندان فارغ بال باز سپاریم تا در مجالی بس بسنده به تفحص چندین باره در این زمینه پردازند، كه او نوشته است : كسی كه جهان را از دید هنرمند می بیند، ملاحت را از میان زیبایی و نیكی را از میان جسم نیم شفاف ملاحت مشاهده می كند.</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;">منابع :</span></b><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" style="mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:windowtext">1-</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;">زیبایی شناسی ، تألیف ، فیلیسین شاله</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" style="mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:windowtext">2-</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;">زیبایی شناسی تحلیلی ، تالیف ، پی یر گاستالا</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="AR-SA" style="mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:windowtext">3-</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;">زیبا شناسی : در هنر و طبیعت ، تالیف ، عل</span><span lang="FA" style="color: windowtext;">ی</span><span lang="AR-SA" style="color: windowtext;">نقی وزیری</span></font><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2015-03-03T22:56:49+01:00 teachinglearning.mihanblog.com محرم آقازاده تو را دوست دارم ... http://teachinglearning.mihanblog.com/post/108 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:0cm;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">تو را دوست دارم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:0cm;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">چونان خوردن نان نمک سُوده­ ای و<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:0cm;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">چونان نوشیدن جرعه آبی از شیر، در تب آلوده شبی<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:0cm;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">تو را دوست دارم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:0cm;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">چونان لحظه شورانگیزی، شبهه­ ناکی و سراسیمگیِ بازکردن بسته پستیِ سنگینِ بی نشان<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:0cm;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">تو را دوست دارم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:0cm;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">چونان لحظه­ های نخستین بارِ گذر از فراز دریا<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:0cm;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">چونان چیزهایی که در دلم غوغایی درانداخته ­اند <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:0cm;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به گاهِ&nbsp; دامن گستردن تاریکی در استانبول<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:0cm;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">تو را دوست دارم <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:0cm;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA">چونان لحظه ای که می گویم:"شکر، زنده ام"</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:212.9pt; margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p> <span lang="FA" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ناظم حکمت</font></span>