تبلیغات
یاددهی و یادگیری - مطالب مدیریت پروژه

آموزش، فرهنگ است. فرهنگ، کیستی است.

وضعیت سواد در ایران

نویسنده :محرم آقازاده
تاریخ:پنجشنبه 16 بهمن 1393-02:04 ب.ظ

سابقه مبارزه با بیسوادی در ایران کم تر از 100 سال نیست. پیش و پس از انقلاب تلاش وافری برای رفع بیسوادی انجام گرفته است. برنامه در هر دو دوره زمانی ناکام بوده اند. هر متغیری را که فکر می کنید در ناکامی برنامه های رفع بیسوادی اثرگذار بوده است درست است. به هر ترتیب،  خوانندگان محترم از تحلیل اطلاعات داده شده مطالب دیگری درخواهند یافت.

نمایی که از باسوادی و بی­سوادی کشور از سوی مرکز آمار ایران ارایه شده است نشان دهنده آخرین وضعیت سواد و بی­سوادی در میان گروه­های سنی، مناطف جغرافیای و گروه­های جنسیتی است. مبنای تصمیم­گیری برای انجام اقدامات درباره جمعیت بی­سواد همین داده­های به تصویر درآمده است. در ادامه وضعیت سواد و بی­سوادی کشور آمده است.

 

جمعیت 6 ساله و بالاتر

جمعیت 6 ساله و بالاتر در سال 1390 به تعداد 67681876 نفر شمارش شده است كه این رقم برابر با 90.1 درصد كل جمعیت كشور بوده است .

1-    از مجموع جمعیت 6 ساله و بالاتر به میزان 50.4 درصد مرد و 49.6 درصد زن بوده اند. همچنین، از كل جمعیت 6 ساله و بالاتر، 71.8درصد مردم در شهر و 28.2 درصد در روستا و مناطق عشایری ساكن بوده­اند.

2-    از كل جمعیت 6 ساله وبالاتر كشور 84.8 درصد (57361682) باسواد بوده اند . نرخ باسوادی در جمعیت مردان برابر 88.4 درصد و در جمعیت زنان 81.1 درصد است . درصد باسوادی در جمعیت شهری 88.6 درصد و در مناطق روستایی 75 درصد بوده است. درمناطق شهری نرخ باسوادی مردان 91.5 و زنان 85.6 درصد بوده است . ولی در مناطق روستایی نسبت باسوادی مردان 80.6 درصد و باسوادی زنان 69.4 بوده است.

3-    در این سرشماری، به میزان 14.4 درصد ( 9719712 نفر ) جمعیت 6 ساله وبالاتر بی سواد هستند. و درصد بی سوادی در بین مردان برابر 10.5 درصد و در زنان 18.3درصد بوده است . وضع جغرافیایی جمعیت بی سوادان در سر شماری مذکور نشان می دهد كه نرخ بی سوادی در مناطق شهری 10.6 درصد و مناطق روستایی برابر 24درصد بوده است.

4-    توزیع جنسی وجغرافیایی جمعیت بی سواد در سال1390 گویای این مطلب است كه از كل بی سوادان كشور 52.9 درصد قدر سهم مناطق شهری و 47.1 درصد قدر سهم مناطق روستایی بوده اند و قدر سهم بی­سوادی در مردان 36.8 درصد و در زنان 63.2 درصد بوده است.

وضعیت سواد در گروه سنی 9-6ساله

جمعیت این گروه سنی در سال 1390 به تعداد 4437473 نفر شمارش شده است كه این رقم برابر با 5.9 درصد كل جمعیت كشور بوده است .

1-                        ازكل جمعیت 9-6 ساله به میزان 91.9 درصد (4079006) باسواد بوده اند. میزان باسوادی در جمعیت پسران برابر 92 درصد و در جمعیت دختران 91.8 درصد بوده است .بررسی درصد باسوادی از بعد جغرافیایی هم بیانگر باسوادی 92.5 درصد مناطق شهری و 90.7 درصد مناطق روستایی می باشد.

2-                        درمناطق شهری میزان باسوادی پسران 92.5 درصد و دختران 92.4 درصد بوده است. در مناطق روستایی نرخ باسوادی پسران 91 درصد و باسوادی دختران 90.5 درصد بوده است.

3-                        در این گروه سنی، به میزان 5.3 درصد بی سواد هستند . و درصد بی سوادی در بین پسران برابر 5.2 درصد و در دختران 5.4 درصد بوده است. وضع بی­سوادی بر حسب مناطق جغرافیایی نشان می دهد كه نرخ بی سوادی در مناطق شهری 4.7 درصد و مناطق روستایی برابر 6.7 درصد بوده است .

4-                        تعداد بی­سوادان این گروه سنی حدود 236538 نفر ( 2.4درصد کل بیسوادان ) بوده است. از این رقم تعداد 119249نفر (50.4 درصد) به پسران ، 117289 نفر (49.6 درصد) به دختران و همچنین تعداد 141486 نفر (59.8 درصد) به مناطق شهری و 95052 نفر(40.2 درصد) به مناطق روستایی تعلق گرفته است .

 

وضعیت سواد در گروه سنی 29-10 ساله در سال 1390

جمعیت این گروه سنی به تعداد 29.365.629 نفر شمارش شده است كه این رقم برابر با 39.1 درصد كل جمعیت كشور بوده است .

1-                        از كل جمعیت 29-10 ساله 96.2 درصد (28.249.197 نفر) باسواد بوده اند. میزان باسوادی در جمعیت مردان برابر 96.5 درصد و در جمعیت زنان 95.9 درصد می باشد. بررسی درصد باسوادی از منظر جغرافیایی هم بیانگر باسوادی97.4 درصد مناطق شهری و 93.2 درصد مناطق روستایی می باشد.

2-                        در مناطق شهری میزان باسوادی مردان97.4 درصد و زنان 97.5 درصد بوده است. در مناطق روستایی نرخ باسوادی مردان 94.4 درصد و باسوادی زنان 91.9 درصد بوده است.

3-                        در این گروه سنی، به میزان 3.2 درصد بی سواد هستند . درصد بی سوادی در بین مردان برابر 2.8 درصد و در زنان 3.7 درصد بوده است . وضع بی سوادی بر حسب مناطق جغرافیایی نشان می دهد كه نرخ بی سوادی در مناطق شهری 2درصد و مناطق روستایی برابر 6.2 درصد بوده است .

4-                        تعداد بی­سواد در این گروه سنی حدود 950698 نفر ( 9.8درصد کل بیسوادان ) بوده است . از این رقم تعداد 415242 نفر (43.7 درصد) به مردان ، 535456 نفر (56.3 درصد) به زنان و همچنین تعداد 414707 نفر (43.6درصد) به مناطق شهری و 535991 نفر(56.4 درصد) به مناطق روستایی اختصاص یافته است .

 

وضعیت سواد در گروه سنی 49-30 ساله در سال 1390

جمعیت این گروه سنی به تعداد 21.480.172نفر شمارش شده است كه این رقم برابر با 25.8 درصد كل جمعیت كشور بوده است .

1-                        از كل جمعیت 49-30 ساله 87.3 درصد (18.758.995 نفر) باسواد بوده اند. میزان باسوادی در جمعیت مردان برابر 91.1 درصد و در جمعیت زنان 83.5 درصد می باشد. بررسی درصد باسوادی از نظر جغرافیایی نشان می­دهد در مناطق شهری به میزان 97.4 درصد و در مناطق روستایی 93.2 درصد باسواد می باشند.

2-                        در مناطق شهری میزان باسوادی مردان 93.9 درصد و زنان 89.3 درصد بوده است. در مناطق روستایی نرخ باسوادی مردان 82.8 درصد و باسوادی زنان 66.8 درصد بوده است.

3-                        در این گروه سنی ، به میزان 11.7درصد بی سواد هستند. درصد بی سوادی در بین مردان برابر 7.5 درصد و در زنان 15.9درصد بوده است . وضع بی سوادی بر حسب مناطق جغرافیایی نشان می دهد كه نرخ بی­سوادی در مناطق شهری 7.4درصد و مناطق روستایی برابر 24درصد بوده است.

4-                       تعداد بی­سواد در این گروه سنی حدود 2.505.483 نفر ( 25.8 درصد کل بیسوادان ) بوده است . از این رقم تعداد 815613 نفر (32.6 درصد) به مردان، 1689870 نفر (67.4درصد) به زنان و همچنین تعداد 1186732 نفر (47.4درصد) به مناطق شهری و 1318751 نفر(52.6 درصد) به مناطق روستایی اختصاص یافته است.

 

وضعیت سواد در گروه سنی 49-10 ساله

جمعیت این گروه سنی به تعداد 50.845.801 نفر شمارش شده است كه این رقم برابر با 67.7 درصد كل جمعیت كشور بوده است .

1-  ازكل جمعیت 49-10 ساله به میزان 92.5 درصد (45607854) باسواد بوده اند. میزان باسوادی در جمعیت مردان برابر 94.2 درصد و در جمعیت زنان 90.7 درصد بوده است. بررسی درصد باسوادی از بعد جغرافیایی هم بیانگر باسوادی 94.9 درصد مناطق شهری و 86.1 درصد مناطق روستایی است.

2-  درمناطق شهری میزان باسوادی مردان 95.9درصد و زنان 94 درصد بوده است. در مناطق روستایی نسبت باسوادی مردان 89.9 درصد و باسوادی زنان 82 بوده است.

3-  در این گروه سنی، به میزان 6.8 درصد بی سواد هستند. درصد بی سوادی در بین مردان برابر 4.8 درصد و در زنان 8.8 درصد بوده است . وضع بی سوادی بر حسب مناطق جغرافیایی نشان می دهد كه نرخ بی­سوادی در مناطق شهری 4.4 درصد و مناطق روستایی برابر 13.1درصد بوده است.

4- تعداد بی­سوادان این گروه سنی حدود 3.456.181 نفر ( 35.6درصد کل بیسوادان ) بوده است. از این رقم تعداد 1.230.855 نفر (35.6 درصد) به مردان، 2.225.326 نفر (64.4 درصد) به زنان و همچنین تعداد 1.601.439 نفر (46.3درصد) به مناطق شهری و 1.854.742 نفر(53.7 درصد) به مناطق روستایی تعلق گرفته است. 

برش استانی وضعیت سواد در گروه سنی 49-10 ساله

مطالعه درصد باسوادی استانها در جمعیت 49-10 ساله نشان می دهد بالاترین درصد باسوادی به استان مازندران با 95.7 درصد و پایین ترین آن به استان سیستان و بلوچستان با 76.6 درصد اختصاص یافته است به عبارت دیگر اختلاف درصد باسوادی بین بالاترین و پایین ترین استان کشور در این گروه سنی حدود 19.1 درصد می باشد.

و اگر استان­ها را بر همین اساس به سه گروه بالاتر از میانگین، در حد میانگین و پایین تر از میانگین کشوری توزیع کنیم ملاحظه می گردد استانهای مازندران ، سمنان، اصفهان، البرز، تهران، یزد، گیلان، خراسان رضوی، فارس، مرکزی، قم به عنوان استانهای بالاتر از میانگین کشوری و استانهای همدان، خراسان جنوبی، زنجان، قزوین، آذربایجان شرقی، ایلام، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، گلستان، هرمزگان، اردبیل، کهکیلویه و بویراحمد، بوشهر و خوزستان به عنوان استانهای در حد میانگین کشوری و استانهای خراسان شمالی ، کرمان ، لرستان، کردستان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان به عنوان استانهای پایین تر از میانگین قرار دارند . نوع مطلب : مدیریت پروژه 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Admin Logo
themebox Logo