تبلیغات
یاددهی و یادگیری - شناخت سبک­های یادگیری دانش­آموزان راهبردی کارآمد برای اجرای برنامه درسی

آموزش، فرهنگ است. فرهنگ، کیستی است.

شناخت سبک­های یادگیری دانش­آموزان راهبردی کارآمد برای اجرای برنامه درسی

نویسنده :محرم آقازاده
تاریخ:سه شنبه 6 فروردین 1392-03:42 ق.ظ

سبک­های یادگیری مورد نظر برای معرفی به ترتیب زیرند:

1-     یادگیرنده برون­گرا

برون گرایی چیست ؟

برون گرایی ، متمركز شدن بر یك انرژی بیرونی است.

برون گرایی  چگونه بررفتارمعلم اثر می گذارد؟

برون گرایی سبب می شود شخص تاثیرات بیرونی را به عنوان منبع از انرژی ، لذت و رضایت جستجو كند.

چگونه برون گرایی  بر روش تعامل، ارتباطات و تدریس معلم اثر می گذارد؟

برون گرایی سبب می شود معلم از تعاملی آزاد و فعال بهره مند شود، جذب فعالیتها شده و دربرابر شلوغی و سرو صدا وهیاهوی از تحمل بالایی نشان دهد. از آنجا كه معلم برون گرا پر جنب و جوش و دارای حس همكاری است كلاسهای شلوغ را ترجیح میدهد و فعالیتهای متنوع و همزمان و بروز هیجانات و انرژی و شورو شوق از سوی دانش آموزان را به راحتی تحمل می نماید. معلم برو ن گرا مشتاق و با انگیزه است حتی به جنبه های مختلف زندگی دانش آموزانش در بیرون از مدرسه هم توجه نشان می دهد.

چگونه برون  گرایی به سبك یادگیری تبدیل می شود؟

1-       دانش آموزان برون گرا تمایل دارند تفكراتشان را به زبان آورند و تا زمانی كه فرصت صحبت كردن دربارة مطلبی كه آموخته اند را بدست نیاورند ، نمی توانند مطلب را خوب درك كنند. درواقع، ً گفتگو یك فرآیند  ً روشن كننده ً ( شفاف كننده ) برای آنهاست.

2-        دانش آموزان برون گرا از طریق عمل ( راههای عملی ) یادمی گیرند، آنها عمل گرا هستند و تجربه های  عملی را ترجیح می دهند. 

3-       دانش آموزان برون گرا یادگیری به شكل گروهی را ترجیح می دهند. آنها از تبادل افكار از هر تقسیم كار و وظایف با دیگران لذت می برند. 

4-       دانش آموزان برون گرا تنوع طلب هستند. آنها دوست دارند فعالیت های مختلفی را تجربه كنند و در نهایت تعداد محدودی از آن ها را انتخاب نمایند.

5-       از آنجائی كه دانش آموزان برون گرا دوست دارند بدانند كه چگونه كارهایشان را انجام داده اند، به واكنش و قضاوت معلم و هم كلاسی هایشان اهمیت می دهند.

2-    یادگیرنده درون گرا

درون گرایی چیست ؟

درون گرایی ، متمركز شدن بر یك انرژی درونی است.

درون گرایی چگونه بررفتار شخص اثر می­گذارد؟

درون گرایی سبب می شود شخص از درون خود به جستجوی منبع انرژی ، رضایت مندی و ایمنی بپردازد.

چگونه درون گرایی  بر روش تعامل، ارتباطات و تدریس شخص اثر می گذارد؟

درون گرایی سبب می شود كه شخص در رویدادها و روابط متمركز شده لذت ببرد.

از آن جائی كه معلم درون گرا محتاط، ملاحظه كار ومتفكر است، یك كلاس منظم كه در آن دانش آموزان به آرامی و در یك زمان بر روی یك طرح ( پروژه ) كار می كنند، ترجیح می دهد. معلم درون گرا تحمل سرو صدا ومزاحت را در كلاس ندارد. بنا براین در صدد ایجاد فضایی در كلاس است كه آكنده از احترام و آرامش باشدتا خواستة خود را كه همانا سكوت و آرامش است ، تامین كند.

چگونه درون  گرایی به سبك یادگیری تبدیل می شود؟

1-       دانش آموزان درون گرا نیاز دارند كه قبل از پاسخ گویی در حضور دیگران در مورد هرچیزی در ذهنشان بی اندیشند. درون گراها اغلب دانش آموزان ساكت و متفكر كلاس هستند. آن ها ترجیح می دهند داوطلبانه به سئوالات پاسخ دهند تا این كه مستقیماً از آنان سئوالی پرسیده شود. هنگامی كه آن ها به معلم اعتماد كنند واز طرفی هم به دانش و معلومات خود مطمئن باشند همه را با پاسخ های غیر منتظره و صحیح خود شگفت زده می كنند.

2-        دانش آموزان درون گرا افرادی تنها  و منزوی هستند و این احساس عمیـق و آسیب پذیر تنهایی به محیط یادگیری آنان هم سرایت می كند. آن ها نسبت به محیط یادگیری خود احساس مالكیت می كنند و دوست دارند كه هیچ كس دیگری در آن جا نباشد. دانش آموزان درون گرا آرامش و سكوت و كاربدون اختلال و مزاحمت را كه موجب تمركز انرژی در یك زمان و بر روی یك مسئله ، می شود را می پسندند.

3-       دانش آموزان درون گرا خود انگیخته هستند وعمیقاًاز كسی كه آنها را كنترل كند ناراحت می شوند . آنان خواهان آموزشی روشن و واضح هستند وهمواره مترصد فرصت هایی برای بررسی عقاید ونظراتشان بدون نظارت ، هستند ودر صورت احساس نیاز به كمك دیگران ترجیح می دهند به یك متخصص ( كارشناس ) مراجعه كنند و یا منابع اطلاعاتی را مطالعه كنندو یا حتی فیلم آموزشی ببینند. یادگیری و ارائه همزمان برای دانش آموزان درون گرا كاری بس دشوار است، آنان دوست دارند خوب وكامل یادبگیرند تا بتوانند در برابر همكلاسی ها ومعلم وظایفشان را به نحو شایسته انجام دهند.

3-     یادگیرنده حس­گرا

حس چیست ؟

حس یك كاركرد ادراكی است كه تجربیات مناسب و قابل دسترس  را بلا واسطه از طریق حواس جستجو می كند.

  چگونه حس  بررفتار شخص اثر می گذارد؟

حس سبب می شود كه شخص  به دقت به تمامی جزئیات پیرامون خود توجه كند.

چگونه حس  بر روش تعامل، ارتباطات و تدریس شخص اثر می گذارد؟

حس سبب می شود شخص ارزش محیط عادی و آشنا را درك كرده واز آن لذت ببرد و نیز واقع بینانه و معقول با دنیای اطراف خود برخورد نماید. معلم حس گرا كاربردهای یك سیستم رو به رشد وقابل فهم را تدریس كرده و بادقت دانش آموزان را از یك سطح یادگیری به سطح بالاتری ارتقاء می دهد. اساساً اگر رویكرد معلم عملی و قابل استفاده باشد به دانش آموزان امكان می دهد تا هدف وانگیزه یادگیری خود را كاملاً درك كنند. معلم حس گرا دوست دارد همواره احساس كند كه در مدرسه به خوبی انجام وظیفه كرده است.

چگونه حس گرایی به سبك یادگیری تبدیل می شود؟

1-       دانش آموزان حس گرا محتاطانه وارد مرحله جدید یادگیری می شوند و برای یادگیری یك مجموعه معمولاً قدم به قدم پیش می روند. آنان مایلند با تكیه بر معلومات و مهارتهای خود از شیوة یادگیری رو به رشد بهره برده و بهترین یادگیری را داشته باشند.

2-        دانش آموزان حس گرا ازنظریه های انتزاعی بیزارند واگر چنین نظریه هایی به آنان ارائه شود مایلند آن را نادیده گرفته واز روی آن بگذرند. دراین صورت نیز اغلب احساس گناه ، حماقت و یا دلخوری می كنند. یادگیرنده حس گرا مایل است نظریه در بخشهای كوچكتر و مرتبط با وظایف و تكالیف یادگیریشان به آنان ارئه شود. آنها هم چـــــنین نیازمند دلایل معقول و عملی و پاداشهای فوری جهت یادگیری هستند .  

3-       دانش آموزان حس گرا از طریق حواس اطلاعات جالبی بدست می آورند، آنها همانطور كه می بینند، می شنوند و لمس می كنند، یاد هم می گیرند و اغلب از طریق مشاهده و تقلید رفتارها، می آموزند . چنانچه این دانش آموزان بتوانند گام به گام ( مرحله به مرحله ) شیوة كار و چگونگی انجام یافتن آن را مشاهده كنندو سپس خود آن را بیازمایند به خوبی وبه سرعت یاد می گیرند. سئوالات تشریحی ، امتحانات رسمی و آزمونهای استعداد تاثیر منفی بر دانش آموزان حس گرا دارد. آنان در چنین موقعیتهایی نمی توانند به خوبی عمل كنند. مایة تاسف است هنگامی كه این دانش آموزان مجبور به دادن چنین امتحاناتی شوند، زیرا این امتحانات نه برای آنان مفید ومؤثر است ونه گواه برتوانایی ودانایی واقعی آنان است.

4-      یادگیرنده شهودگرا

شهودچیست ؟

شهــــود، عملی ادراكی است كه سبب می شوددنیا را از طریق خلق فرضیه ها والگو سازی ، درك  شود.

چگونه شهودگرایی  بررفتار شخص اثر می گذارد؟

شهودگرایی سبب می شودكه شخص به منظوردرك روابط بین امور(مسائل)،وموقعیت ها و اطلاعات را بر اساس ابتكارات خود، به دقت وارسی كند.

چگونه شهودگرایی  بر روش تعامل، ارتباطات و تدریس شخص اثر می گذارد؟

شهودگرایی سبب می شود معلم به دنبال تجربیات پرشورو مملو از حادثه ، و تحول و نوآوری باشد. شهودگراها راكمال گرایی و الهام برانگیختـه می سازد. معلمین شهود گرا در راستای یك تصویر ایده ال از كلاس درس و تعلیم وتربیت ، حركت می كنند، آنان از شركت وتلاش  و كوشش در پروژه های بزرگ وكسب تجربیات جدید ، لذت می برند. بنابراین، دانش آموزان خود را نیز به تلاش و فعالیت وا می دارند.

این معلمان دانش آموزان رادر مسیر رشد، تجربه و كشف مسائل جدید قرار می دهند و با بیان خطوط اصلــی برنامه های درسی آنان را راهنمایی می كنند. معلمین شهود گرا خود برنامه های درسی را طراحی كرده واز كیفیت مناسب آن، كه شامل تمامی مسائل ضروری و حتی بیشتر از آن است ، اطمینان دارند.

چگونه شهود گرایی به سبك یادگیری تبدیل می شود؟

1-       دانش آموزان شهود گرا یا هما ن یادگیرنده های مبتكر مایلند كه از طریق ارائه فرضیه ها، توجیهات و هم چنین روش های مناسب ، كارهایشان را انجام دهند. آنان ابتدا حدس می زنند سپس مطرح می سازند. ( مانند یك پست بازرسی ). آنان درهرموقعیتی از حس بساوایی (احساس بساوشی ) و یافكر بكری كه دارند استفاده می كنند. چنان چه برای ریسك كردن و نو آوری ترغیب شوند، انرژی بیشتری صرف طرح ها و پروژه ها می كنند.

2-        دانش آموزان شهودگرا به دنبال تنوع دریادگیری هستند. زیرا یكنواختی، آنان را خیلی زودخسته وكسل می كند، آنان از تكرار و بازگویی بیزارند و هنگامی كه معلم آنان را وادار به مرور كارها می كند عمیقاً ناراحت می شوند. در چنین شرایطی معلم می تواند به جای مرور كردن مطلب از آنان آزمون بعمل آورد و یا بخواهد تا همان مطلب را برای همكلاسی هایشان تدریس كنند. 

3-       دانش آموزان شهودگرا دریك پروژه یا طرح از ابتدا به طرز یكسان ومساوی كار نمی كنند؛ بدین معنا كه در ابتدا انرژیشان بسیار زیاد ومتمركز است ، سپس كم كم توجه و تمركزشان دچار لغزش و خطا می شود. این همه، عموماً تا انتهای پروژه به سطح عالی اولیه باز می گردند. دانش آموزان شهود گرا اغلب جزئیاتی كه بنظرشان بی اهمیت است را نادیده می گیرند و فقط به آنهایی توجه می كنند كه در جهت هدفشان باشد از قبیل تحقیق های آزمایشی و یا حمایت از فرضیه اصلی درگزارش .

5-      یادگیرنده اندیشه­گرا

اندیشیدن چیست ؟

اندیشیدن، عملی است قضاوتی  كه در آن به روشهای عینی و تجزیه وتحلیل به منظور اخذ تصمیم و ارزشیابی موقعیت ها بهاء داده می شود.

اندیشیدن چگونه  بررفتار فرد اثر می گذارد؟

اندیشیدن سبب می شود شخص با حفظ خونسردی، با كمی گوشه گیری و درونگرایی بتواند منطقی و معقول، صادقانه ومنصفانه یا حتی  درصورت ضرورت ، منتقدانه درمورد مسائل فكر كند.

چگونه اندیشه  بر روش تعامل، ارتباطات و تدریس شخص اثر می گذارد؟

اندیشیدن سبب می شود شخص به دنیای منصفانه وعینی كه بر پایه اصول  منطقــی بنا می شود بهاء دهد. معلم اندیشه گرا، مقاصد واهداف یادگیری را برای دانش آموزان كلاس تشریح می كند وهمیشه خواستار حقیقت، انصاف و برابری فرصت ها برای تحقق انتظارات دانش آموزان است. چنانچه دانش آموزان به اهداف طرح شده، دست نیابند، معلــــم اندیشه گرا فوری و علنی و اغلب در حضور جمع از دانش آموزان انتقاد می كند تا آنان را متوجه سازد در چه موقعیتی قرار دارند، وكجا به معیارهای تعیین شده، نرسیده اند. معلم اندیشه گرا به انجام تكالیف بسیار بهاء می دهد و چنانچه متقاعد نشده باشد كه مسائل احساسی و شخصی برای یك تدریس موفق بیش از حد مهم است می تواند احساسات دانش آموزان را نادیده بگیرد.

چگونه اندیشه گرایی به سبك یادگیری تبدیل می شود؟

1-       دانش آموزان اندیشه گرا به صداقت و رفتار منصفانه بهاء می دهند واز هر گونه تبعیض و جانبداری بیزارند. آنان اصول و قوانین را باور دارند.

2-        دانش آموزان اندیشه گرا اهل رقابت هستند، این یادگیرنده ها، مستقل، بسیار پر تلاش و كوشا هستند ودوست دارند همیشه برنده باشند وهمیشه هم با اعتماد به نفس در جمع حاضر می شوند. چنانچه یادگیرنده های اندیشه گرا در مقابل دیگران احساس ناتوانی و بی لیاقتی كنند، بسیار پریشان واندوهگین می شوند ونیز از لحاظ روحی احساس می كنند كه از همكلاسی هایشان عقب مانده اند. 

3-       دانش آموزان اندیشه گرا به دروس سازمان یافته تر ومنطقی نیاز دارند. آنان به استفاده از دانش كارشناسان علاقمندند و به آن ارزش قایل می شوند.

6-      یادگیرنده احساس گرا

احساس چیست ؟

احساس یك كار قضاوتی است كه در آن به تجزیه وتحلیل ذهنی ودرك عاطفــی بهاء داده می شود. از این عمل برای تصمیم گیری كردن و ارزشیابی استفاده می شود.

چگونه احساس بررفتار شخص اثر می گذارد؟

احساس سبب می شود كه فرد یك رابطة شخصی و هم آهنگ را با محیط پیرامون جستجو كند. و با اتكاء  به حس عمیق نسبت به ارزش های شخصی خود، رفتارش را تنظیم كند ودربارة رفتار دیگران هم داوری كند.

چگونه احساس بر روش تعامل، ارتباطات و تدریس شخص اثر می گذارد؟

احساس سبب می شود شخص برای ارتباط با دیگران وبرقراری ارتباط همدلانه با آنان ، بكوشد وبا دنیای اطراف خود هماهنگی یا هارمونی ایجاد كند.معلم احساس گرا به ارزشهای شخصی و نیازهای انسانی دانش آموزان در طراحی برنامه های درسی توجه نشان می دهد. معلم احساس گرا با نظربه آنچه كه فكر میكند درست است و براساس آنچه می پندارد دانش آموزان باید در قالب بایدها ونباید ها انجام دهند، انجام فعالیتهایشان را پی گیری می كند. در اصل معلم احساس گرا با تمام وجود برای دست یابی به اهداف شخصی و به ثمر رساندن برداشت شخصی اش از آموزش و پرورش می كوشد.

چگونه احساس گرایی به سبك یادگیری تبدیل می شود؟

1-       دانش آموزان احساس گرا برای یادگیری نیاز مند محیطی آرام ومتعادل هستند. آنان هرچیزی را به دل می گیرند و ناراحت می شوند. معلم بایداز انتقاد تند و شدید نسبت به این گونه دانش آموزان پرهیز كند. حتی اگر بطور مستقیم هم به آنان انتقاد نشود بازهم احساس ناراحتی می كنند.این دانش آموزان باید در محیطی آكنده از ادب و احترام باشند تا بتوانند در كلاس مؤثر واقع شوند.

2-        دانش آموزان احساس گرا بههمكاری ، توجه و توافق جمعی بهاء می دهند. آنان به شدت از رقابت گریزانند زیرا معتقدند هیچ كس نباید احساس شكست یا دوم شدن بكند. این دانش آموزان دوست دارند ایجاد رضایت كنندو باكسب رضایت هم در كلاس درس برانگیخته می شوند.

3-       دانش آموزان احساس گرا یادگیری را برای كمك به رشد خود می خواهند، رشدی كه برپایة شیوة شخصی خودشان استوار  است. همچنین آنان، یادگیری را برای خدمت به جهان در مفهوم گستردة انسانیش می خواهند. یادگیری دانش آموزان احساس گرا وقتی به اوج می رسدكه ارزش ها به مثابه عاملی برای انگیزش در نظر آورده شوند. هم چنین دانش آموزان احساس گرا بیشتر از معلمی می آموزند كه اورا  چونان یك انسان دارای شخصیت بپذیرند. 

7-      یادگیرنده قضاوت گرا

قضاوت گرایی چیست ؟

ویژگی قضاوت گرایی این است كه می خواهد با اقدامی قاطعانه با دنیای پیرامون خود برخورد كرده و نظم و ترتیب بوجود آورد.

چگونه قضاوت­گرایی  بررفتار فرد اثر می گذارد؟

قضاوت گرایی سبب می شود شخص انرژی خود رابیشتر صرف كنترل وقایع كند .

چگونه قضاوت گرایی بر روش تعامل، ارتباطات وتدریس شخص اثر می گذارد؟

قضاوت سبب می شود شخص خواهان دنیای منظمی باشد كه در آن همه چیز به موقع وبراساس یك هدف از پیش تعیین شده، اتفاق بیفتد.

قضاوت گراها، كارهای ناگهانی و غیرمترقبه را دوست ندارند و ازدیگران هم انتظار دارند كه در راستای اهداف تعیین شده، كار كنند. معلمان قضاوت گرا طرحهای توسعه یافته مناسب و شخصی برای هربرنامه ای دارند و دانش آموزان را هم از این طرحها مطلع می سازند و از آنان می خواهند كه برای نیل به این اهداف طبق یك روش مشخص و خاص و در قالب یك جدول زمانی متناسب با معیارهای مدرسه و یا منطقه، فعالیت كنند.

چگونه قضاوت گرایی به سبك یادگیری تبدیل می شود؟

1-     دانش آموزان قضاوت گرا علاقمند به برنامه ریزی و جدول زمان بندی هستند. آنان نیاز دارند كه زمان دقیقی برای وقت امتحان، مهلت انجام تكالیف و پیشرفت دروس، تعیین شود. آنان مایلند برای هر ترم تحصیلی یا درصورت امكان برای تمام سال تحصیلی، از قبل بدانند كه باید طبق چه ساختار و یانظام مشخصی پیش بروند و یااز خطوط كلی دروس هر ترم آگاهی داشته باشند.

2-     دانش آموزان قضاوت گرا مایلند هر كار و یاتكلیفی راكه شروع می كنند، تكمیل كرده و به پایان برسانند آنان بسیار علاقمند به پایــان رساند امورهستند. دانش آموزان قضاوت گرا هرگز پروژه ها و یا طرحها ی نیمه كار را رها نمی كنند و در صورت چنین كاری احساس گناه می كنند. چنانچه معلم در اوایل سال كاری را به آنان محول كند و یا مسئولیتی را به عهدة آنان بگذارد و سپس بعد از مدتی آن را لغو كند، آنان احساس رهایی از زیر بار مسئولیت و یا كار نمی كنند، بلكه به شدت رنجیده و ناراحت  می شوند. زیرا از دید آنان معلم نباید اتفاقی یا تصادفی تكلیف و یا كار را به دانش آموزی محول كند.

3-     تكالیف برای دانش آموزان قضاوت گرا، بازخوردهای فراوانی دارد. آنان می خواهند هرچیزی را در نظر آورده و ارزشیابی كنند.

8- یادگیرنده ادراك گرا

ادراك چیست ؟

ادراك، توانایی برخورد با دنیای پیرامون است، كه با كنجكاوی ، درك و شناخت همراه است.

چگونه ادراك  بررفتار فرد اثر می گذارد؟

ادراك سبب می شود شخص به سبب اتخاذ تصمیم ، به تحقیق، بررسی وكاوش همگی مسیرهای اطلاعات بپردازد، زیرا لذت طی كردن این فرآیند ( روند ) بیشتر از بدست آوردن محصول نهایی اورا خشنود می سازد. بنابراین، ادراك گرا، ممكن است طرحهای( پروژه های) بیشتری نسبت به آنچه كه تا پایان ادامه می دهد، شروع نماید و نیز برای او طبیعی است كه پس از مدتی چیزهایی را كه از نظرش ، جذابیت خود را از دست می دهند، حذف كند. كنجكاوی و سازگاری از خصوصیات بارز آنان است .

آنان سبك زندگی كه توا‏ٌم با انعطاف و نرمش باشد را لذت بخش و دلنشین می پندارند.

چگونه ادراك گرایی بر روش تعامل، ارتباطات و تدریس شخص اثر می گذارد؟

ادراك گرایی سبب می شود شخص دربرابر پیروی از یك ساختار منظم از خود مقاومت نشان داده ومخالفت كندو طرفدار تغییر شرایط برای دستیابی به خود انگیختگی و شگفتی باشد. ادراك گرا به هنگام بروز نیازها می تواند به بهترین نحو با آن ها برخورد كند. معلم ادراك گرا در خصوص یافتن لحظه مناسب تدریس در بیشتر مواقع بسیار موفق است . او بیش از حد، از پیروی كردن از یك ساختار معین و مشخص گریزان است و برنامه های درسی بسیار قابل انعطاف ، جالب و سازگار و منطبق با نیازهای گوناگون دانش آموزان را طراحی می كند.

چگونه ادراك گرایی به سبك یادگیری تبدیل می شود؟

1-       دانش آموزان ادراك گرا بر پایة كنجكاوی ذاتی خود، از فرآیند كشف ایده ها وعقاید جدید ، البته بدون تحمل فشار زیاد، لذت می برند ودر یادگیری اكتشافی یا تحقیقی بسیار خوب می درخشند. از آنان نباید انتظار به پایان رسانیدن امور و تكمیل هر كاری را داشت و یا اینكه همیشه بتوانند به محصول نهایی ( هدف نهایی ) دست یابند.

2-       از آنجا كه دانش آموزان ادراك گرا از برنامه و برنامه ریزی بیزارند، برای دروس منظم وسازمان یافته نیازمند تشویق هستند. اگر بخواهیم این دانش آموزان تكالیف ووظایفشان را انجام دهند، وقت شناس باشند وسروقت كارهایشان را انجام دهند، باید به نحو خوشایند ونه بطور تنبیهی ، با آنان رفتار كرد.

دانش آموزان ادراك گرا نیاز به آزادی دارند وهرگونه خود انگیختگی و انعطافی كه معلم فراهم كند را می ستایند.

3-       دانش آموزان ادراك گرا كاملاً راحت وآرام هستند وبه راحتی در معرض عقاید و سبكهای گوناگون قرار می گیرند . آنان در بیشتر مواقع راضی وخوشحالند مگر آنكه وجود ساختارهای منظم به قدری سخت باشد كه احساس كنند تمامی تغییراتی كه موجب بروز وقایع خود جوش و مایة دلخوشی آنهاست، كاملاً از بین رفته است. این دانش آموزان به ندرت دربرابر اطاعت و پیروی، تسلیم می شوند واگر تحت فشار وادار به اطاعت شوند، بی سروصدا عقب می كشند وكناره گیری می كنند یا بطور كلی كــــــار را ترك می كنند ویا دلیلی برای طغیـــان و شورش ( سركشی ) آنان می شود.

منبع

Cognitive Type Theory & Learning Style. By Carolyn Mamchur. (1996). Available from ASCD, 1250 N. Pitt St., Alexandria, VA 22314- 1453, tel. 703/549-9110, or 800/933-2723. Internet: http:/ /www.ascd. org

 

 نوع مطلب : روش های نوین تدریس 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://cialisvbuy.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:50 ب.ظ

You actually revealed this fantastically.
buy generic cialis cialis 5mg prix buying cialis in colombia cialis 200 dollar savings card only best offers cialis use cipla cialis online cialis 5mg prix costo in farmacia cialis cialis for daily use cialis manufacturer coupon
cialisyoues.com
جمعه 23 شهریور 1397 05:31 ب.ظ

You revealed that exceptionally well!
how does cialis work cialis tablets cialis generico en mexico how to purchase cialis on line buying brand cialis online cialis online deutschland cialis dose 30mg cilas generic for cialis cialis mit grapefruitsaft
viagravonline.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:18 ق.ظ

Appreciate it. A good amount of information!

cialis super acti we like it safe cheap cialis cialis generisches kanada cialis taglich cialis para que sirve buy cialis canadian cialis cialis flussig cialis generique prix de cialis
canada pharmacies account
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:34 ب.ظ

You have made your point.
north west pharmacy canada canadian pharmacy viagra brand reputable canadian prescriptions online buy viagra 25mg drugstore online shopping canadian pharmacies without an rx order canadian prescriptions online canadian rx world pharmacy canadian pharmacy uk delivery canadian pharmacys
viagraky.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:13 ق.ظ

Thanks, Fantastic information.
viagra online pharmacy viagra buy viagra where do you buy viagra viagra without presc uk purchase of viagra where can i buy viagra online uk buy herbal viagra cheapest viagra online pharmacy online pharmacy viagra buy online can i buy viagra without a prescription
Generic cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:38 ب.ظ

Terrific forum posts. Appreciate it.
brand cialis generic cialis venta a domicilio venta de cialis canada cialis uk next day buy cialis uk no prescription when can i take another cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis efficacit safe site to buy cialis online recommended site cialis kanada
http://cialisvus.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:03 ق.ظ

You said it fantastically.
generic cialis pill online rezeptfrei cialis apotheke enter site natural cialis cialis 20 mg best price cuanto cuesta cialis yaho tadalafilo 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis generique 5 mg generic cialis tadalafil cialis efficacit
http://cialisbuys.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:29 ق.ظ

You stated this effectively.
where to buy cialis in ontario cialis 100mg suppliers cialis efficacit look here cialis cheap canada cialis online napol tadalafil 20 mg cialis en mexico precio cialis generico postepay cialis rezeptfrei order cialis from india
http://viabiovit.com/original-viagra-online-bestellen.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:29 ق.ظ

Amazing loads of valuable info!
buy viagra online using paypal pharmacy viagra where can i buy a viagra online viagra prescription can you actually buy viagra online online pharmacy levitra order online pharmacy where to buy viagra in stores want to buy viagra how to purchase viagra online
Cialis 20 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:29 ق.ظ

Really a lot of valuable info!
cialis 20 mg cut in half cialis online usa cialis online cialis soft tabs for sale wow cialis 20 generic cialis 20mg tablets tadalafil 10 mg brand cialis generic cialis pills boards cialis tablets
Viagra generico online
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:07 ق.ظ

You said it adequately.!
can you buy viagra at cvs where can i buy viagra cheap how to purchase viagra online buy viagra pills online buy viagra uk cheap buy viagra using paypal where to buy viagra online cheapest viagra online how get viagra viagra uk buy
Cialis canada
جمعه 17 فروردین 1397 05:24 ب.ظ

Thanks! Valuable information!
cialis professional from usa cialis usa cost generic cialis with dapoxetine cialis diario compra buying cialis overnight prezzo cialis a buon mercato cialis daily cialis prices in england cialis sicuro in linea cialis italia gratis
Buy cialis
جمعه 3 فروردین 1397 12:45 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
does cialis cause gout online prescriptions cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis dosage cialis alternative cialis online napol cialis generico online how to buy cialis online usa only now cialis for sale in us buy cialis online legal
Cialisviomo
یکشنبه 27 اسفند 1396 08:06 ب.ظ

Thanks. I value this!
cialis arginine interactio prices for cialis 50mg price cialis wal mart pharmacy cialis bula cialis 200 dollar savings card cialis 10mg prix pharmaci how much does a cialis cost only best offers cialis use enter site 20 mg cialis cost rezeptfrei cialis apotheke
std testing
یکشنبه 4 تیر 1396 09:52 ب.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین اصل آیا نه حل و فصل درست با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما در واقع موفق به من مؤمن اما تنها برای while.
من این مشکل خود را با جهش در منطق و شما ممکن است را سادگی به
کمک پر همه کسانی معافیت. اگر شما در واقع که می توانید
انجام من می مطمئنا تا پایان در گم.
Velma
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:09 ب.ظ
Inspiring quest there. What occurred after? Thanks!
Avis
جمعه 22 اردیبهشت 1396 06:41 ق.ظ
I read this piece of writing completely on the
topic of the comparison of most recent and earlier technologies, it's awesome article.
http://hangschusterman.hatenablog.com/entry/2015/06/26/010607
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 02:47 ق.ظ
Wow! In the end I got a webpage from where I know how to actually get valuable information regarding my study and knowledge.
manicure
دوشنبه 14 فروردین 1396 11:59 ق.ظ
There is certainly a lot to learn about this subject.
I really like all the points you've made.
وحید محمد زایی
سه شنبه 11 خرداد 1395 11:29 ب.ظ
سلام,استاد گرامی خداقوت ایام به کام
زهرا احمدی
سه شنبه 3 شهریور 1394 02:36 ب.ظ
استاد عزیز و فرهیخته عمر پربارتان بلند وجود تان سرسبز تعالیم شماهمواره روشنی راه امثال من است تا خادم کوکان سرزمینم باشم ا
1234
چهارشنبه 6 خرداد 1394 06:06 ب.ظ
جالب بوت
چهارشنبه 19 فروردین 1394 12:41 ب.ظ
بسیار جالب و کامل
mahin
پنجشنبه 17 مهر 1393 03:14 ب.ظ
سلام مطلب بسیار زیبا و خوبی بود
عارف قبله
سه شنبه 17 دی 1392 09:11 ق.ظ
با سلام و احترام
استاد وقت بخیر.لحظاتی در خدمت استاد بودن لذت بخش است و لو اینکه در دنیای مجازی باشد.کارشناس مسئول آموزش ابتدایی استان اردبیل هستم .مطالعه مطالب شما برای من لذت بخش است. دوباره از شما تشکر می کنیم.
کمیته مدرس چندپایه
سه شنبه 22 مرداد 1392 11:05 ق.ظ
استاد گرامی سلام وخداقوت ایام به کام
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo