تبلیغات
یاددهی و یادگیری - آموزش چند فر هنگی

آموزش، فرهنگ است. فرهنگ، کیستی است.

آموزش چند فر هنگی

نویسنده :محرم آقازاده
تاریخ:یکشنبه 12 آذر 1391-02:51 ق.ظ


1-   اهداف و گستره ی آموزش چند فرهنگی

 آموزش چند فرهنگی،  جنبشی اصلاحی آموزشی است كه هدف اصلی آن ایجاد دگرگونی در مدارس، كالج ها و دانشگاه ها است به گونه ای كه همه ی دانش آموزان با هر نژاد ، قومیت، فرهنگ، زبان، طبقه ی اجتماعی و دین، بتوانند فرصت های آموزشی برابری را تجربه نمایند. اصل مسلم و عمده در آموزش چند فرهنگی این است كه دانش آموزانی كه خصوصیات زبانی آن ها با جریان اصلی موجود در مؤسسات آموزشی هماهنگی دارد، احتمالاً موفقیت های تحصیلی بیشتری را تجربه خواهند كرد. در مقابل ، دانش آموزانی كه ویژگی های زبانی و فرهنگی آن ها با مؤسسات موجود در تعارض است امكان موفقیت كمتری دارند.

هدف مهم دیگری كه آموزش چند فرهنگی دنبال می كند، كمك به همه ی دانش آموزانی است كه به گروه های اجتماعی و فرهنگی گوناگون تعلق دارند یا حتی اكثریت جامعه  را تشكیل می دهند ، به طوری كه بتوانند نگرش های قومی ، نژادی را به صورت دموكراتیك رشد دهند. در این صورت آن ها قادر می شوند ، به طور مؤثر در جوامع دموكراتیك و درمیان فرهنگ های گوناگون به فعالیت بپردازند.  بیشتر جوامع و كشورهای جهان دارای زبان، قومیت و فرهنگ های مختلفی هستند. یكی از چالش هایی كه در برابر دولت های  ملی،  دموكراتیك و كثرت گرا وجود دارد، به وجود آوردن فرصت های كافی برای گروه های مختلف قومی و فرهنگی  است به طور یكه  توانایی حفظ مولفه های جامعه  محلی خود را داشته باشند. در عین حال دولت ملی باید به صورتی سازماند هی شود كه گروه های مختلف در ساختار آن حضور داشته باشند و نسبت به آن احساس وفاداری كنند. این چالش در دولت های ملی و دموكراتیكی چون ، امریكا، كانادا، استرالیا و انگلستان در حال تشدید شدن است زیرا گوناگونی آن ها روبه افزایش می باشد كه علت آن در گیر شدن گروه های قومی و فرهنگی در جنبش های تجدیدی حیات گرایانه ی قومی و فرهنگی است . هدف مهم آموزش چند فرهنگی، كمك به شهروندان آینده به منظور رشد دانش، نگرش ها و مهارت های مورد نیاز جامعه است به طوری كه قادر باشند در جوامع محلی ، فرهنگی و قومی خود همانند كل كشور ، عملكرد موثری داشته باشند. كیملیكا ( 1995) به توصیف فرصت هایی می پردازد كه طی آن شهروندان می توانند در جوامع محلی و فرهنگی خود و نیز در فرهنگ   ] غالب[   اجتماعی ملی به عنوان  ًشهروند چند فرهنگی ً به فعالیت بپردازند. نظریه پردازان و پژوهشگران چند فرهنگی در باره ی اهداف اصلی به وحدت نظر رسیده اند ، اما در نظریه و عمل، در باره ی این كه كدام یك از گروه های فرهنگی ، اجتماعی و قومی باید در اصلاحات آموزشی مربوط به گوناگونی ،  لحاظ شوند ، دچار اختلاف هستند. گروه هایی كه هدف آموزش چند فرهنگی قرار می گیرند از كشوری به كشور دیگر با هم فرق می كنند حتی  این تفاوت در میان نواحی مختلف داخل كشور ها هم وجود دارد. هنگامی كه آموزش  چند  فرهنگی  در دهه های 1980  و 1970  در امریكا  و  انگلستان و كانادا به وجود آمد بیشترین تمركز بر گروه های اقلیت زبانی و قومی، مهاجران، و گروه هایی بود كه قربانی تبعیض های رسمی و نژاد پرستی بودند. با رشد زمینه ی آموزش بین فرهنگی كه به خصوص در امریكا نمود بیشتری داشت، توجه ها به سوی موضوعات مرتبط با جنسیت وطبقه  ی اجتماعی جلب شده با این حال در اكثر پروژه ها ، برنامه ها و دوره های آموزش چند فرهنگی، استقبال زیادی از آن ها صورت نگرفت. در بیشتر كشورها مانند آمریكا، كانادا، آلمان، استرالیا و انگلستان، بیشترین توجه ها بر گروه های زبانی، قومی و نژادی  معطوف است ( بنكس و بنكس 1995) .

در برخی جوامع نیز به جنسیت  ، طبقه و آموزش تخصصی توجه ویژه  و فزاینده ای می شود.

2-    رشد تاریخی آموزش چند فرهنگی

آموزش چند فرهنگی در پاسخ به جنبش های تجدید حیات  قومی و مهاجرت هایی به وجود آمد كه عمدتاً در دهه ی 60 و 70  در كشورهای دموكراتیك غربی مانند آمریكا ، كانادا، انگلستان ، فرانسه، آلمان و  استرالیا رخ دادند. هنگامی كه این جنبش ها ظهور كردند، گوناگونی  قومی، فرهنگی، زبانی و نژادی یكی از ویژ گی های اصلی كشورهای غربی محسوب می شد. این گوناگونی ، دلایل تاریخی متعددی داشت. كشورها اروپای غربی از مدت ها پیش اقلیت های زبانی و فرهنگی  گوناگونی  در خود جای داده بودند. مانند : باسك ها در فرانسه و اسپانیا، آلمانی ها در دانمارك ، و صرب ها و دانماركی ها در آلمان.

كشورهای جدید تری چون امریكا ، كانادا و استرالیا نیز گروه های مذهبی، فرهنگی،  قومی و نژادی مختلفی را از نقاط مختلف اروپا در خود جای داده اند. این كشورها از جهتی دیگر نیز دارای گوناگونی فرهنگی و وقومی هستند ف در این كشورها افرادی بومی وجود داشته اند كه اروپایی ها جانشین  آن ها شده اند، برای نمونه می توان از سرخپوستان امریكا و كانادا ف آبوریگین ها  در استرالیا ، موئوری ها در نیوزیلند و سیاه پوستانی كه از افریقا آمده اند نام برد. تعداد بسیار زیادی از مهاجران و آوارگان سراسر جهان در این كشورها سكنی گزیده اند تا از فرصت های اقتصادی ، هم چنین آزادی های مذهبی و سیاسی بهره مند شوند. بعد از جنگ جهانی دوم ، گوناگونی فرهنگی و قومی در برخی از كشورهای اروپایی مانند هلند، فرانسه و انگلستان افزایش پیداكرد، زیرا بسیاری از افرادی كه در مستعمره های چنین كشورهایی زندگی می كردند ، برای بهبود اوضاع اقتصادی خود به این كشورهای اروپایی مهاجرت  كردند.

تعداد قابل توجهی از مهاجران هندی ، پاكستانی و هند غربی در انگلستان ساكن شده اند. بسیاری از مهاجران الجزایری،  كامبوجی ، لائوسی و ویتنامی در فرانسه اقامت كرده اند. مهاجران مراكشی و سورینامی نیز در هلند سكنی گزیده اند، بعد از جنگ جهانی دوم بسیاری از كارگرانی كه در كشورهای مدیترانه ای اروپا زندگی می كردند ، به دنبال فرصت های اقتصادی بهتر به كشورهایی چون فرانسه، انگلستان، آلمان و سوئیس مهاجرات كردند. این افراد نیروی كار غیر ماهر را كه در این كشورها كمیاب بود تامین كردند و به كارهای سخت مشغول شدند.

3-    ظهور جنبش های تجدید حیات قومی

 ایدئولوژی دموكراتیك موجود در اكثر كشورهای مردم سالار غربی و شكاف عمیق میان این نظرات و واقعیت های جامعه،  عوامل عمده ای بودند كه به ظهور جنبش های تجدید حیات قومی در كشورهایی چون امریكا ، كانادا و انگلستان منجر شدند . این كشورها در یك ایده ی دموكراتیك وحدت نظر دارند. اصل بر این است كه دولت باید از حقوق بشر حمایت كند ، برابری را بهبود بخشد و مشاركت ساختاری گروه های گوناگون را در متن جامعه تسهیل نماید. ویژگی  دیگر این جوامع نابرابری وسیع براساس نظام طبقاتی ، قومی و نژادی را است. تفاوت میان ایده های دموكراتیك و حقایق جامعه و هم چنین افزایش  انتظارات گروه های  حذف شده ی قومی، نژادی و طبقات اجتماعی، باعث بروز اعتراضات و جنبش های  تجدید نظر طلبانه در كشورهای دموكراتیك غربی در دهه های 60 و 70  شد.

یكی از مهم ترین جنبش های تجدید حیات قومی این دوره ، در امریكا رخ داد و جنبش حقوق مدنی نام گرفت.  این جنبش سروصدای زیادی در سراسر جهان  بر پاكرد  . جنبش تجدید حیات قومی در كانادا ، استرالیا  و انگلستان نیز ظاهر شد. هدف اصلی جنبش حقوق مدنی در امریكا ، بهبود دسترسی تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان افریقایی امریكایی به مدارس، كالج ها و دانشگاه های  امریكا بود. رهبران جنبش حقوق مدنی ، خواستار معلمان افریقایی امریكایی بیشتر، تغییر در كتب و برنامه ی درسی بودند. به گونه­ای كه محتوای بیشتری به فرهنگ و تاریخ افریقایی ، امریكایی اختصاص یابد. آن ها هم چنین خواستار افزایش تعداد اساتید و مدرسان افریقایی امریكایی در كالج ها بودند.

موفقیت جنبش حقوق مدنی كه از سوی افریقایی امریكایی ها آغاز شده بود سایر اقلیت های قومی در امریكا و حتی سراسر جهان را به جنبش های اعتراضی و خواسته های مشابه ترغیب كرد. پس از مدتی مدارس ، كالج ها و دانشگاه ها در سطوح مختلفی از موفقیت و كارآمدی به این خواسته ها و اكنش  نشان دادند، و تغییراتی را در جهت تامین نظر مكزیكی امریكایی ها، آسیایی آمریكایی­ها و سرخپوستان امریكا و  سایر  اقلیت های قومی در امریكا انجام دادند. گروه های غیربومی در  استرالیا نیز به منظور دستیابی به حقوق برابر در اعتراضات اجتماعی شركت كردند. سیاه پوستان انگلستان نیز برای جلب توجه به مشكلات دانش آموزان هند غربی در مدارس  انگلیسی ، راهبرد مشابهی اتخاذ كردند. علت اصلی این فعالیت ها در انگلستان ، گزارشی بود كه در آن به  ً ضعف  آموزشی  ً  ( كرد 1971 )  دانش آموزان سیاه پوست  درمدارس اشاره بود. البته دامنه ی این فعالیت ها از مدارس به كالج ها و امور آموزشی محلی (LEA)  نیز كشیده شد. 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Buy generic cialis
چهارشنبه 11 مهر 1397 06:18 ق.ظ

Cheers! Awesome information!
cialis 5 mg scheda tecnica cialis 5mg billiger buy cialis online nz cialis pas cher paris viagra cialis levitra cialis pills cialis canadian drugs cialis wir preise callus cialis daily new zealand
buy cialis online cheap
دوشنبه 9 مهر 1397 05:05 ق.ظ

Amazing a good deal of wonderful material!
cialis canada on line cialis farmacias guadalajara cipla cialis online cialis generico india cialis 100mg cost wow cialis tadalafil 100mg cialis 100 mg 30 tablet dosagem ideal cialis cialis ahumada generic cialis levitra
http://cialisbuys.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:40 ق.ظ

Lovely info. Cheers.
we choice free trial of cialis price cialis per pill cialis 20 mg only best offers cialis use cialis 30 day sample generico cialis mexico can i take cialis and ecstasy cialis side effects dangers how does cialis work miglior cialis generico
eddrugsgeneric.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:26 ب.ظ

Regards, Wonderful stuff.
achat cialis en itali does cialis cause gout prix de cialis we choice cialis pfizer india acquistare cialis internet generic cialis 20mg tablets cialis for sale we like it safe cheap cialis when can i take another cialis cialis generico en mexico
canadian pharmacies online
چهارشنبه 14 شهریور 1397 11:37 ق.ظ

Seriously a lot of terrific info.
northwestpharmacy canadian pharmacycanadian pharmacy online canadian pharmacies northwest pharmacies online order canadian prescriptions online global pharmacy canada canadian pharmacy king canadian pharmacycanadian pharmacy pharmacy near me canadian drug
get viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:02 ب.ظ

Fantastic posts. Appreciate it.
find viagra online pharmacy for viagra where can you buy viagra online viagra where to buy kamagra viagra without presc buying viagra online safe buy cheap viagra canada where to buy viagra in stores generic sildenafil uk
http://cialisvonline.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:35 ب.ظ

You actually explained it superbly.
only now cialis 20 mg cialis 20 mg acheter cialis meilleur pri cialis manufacturer coupon buy cheap cialis in uk cialis patent expiration when will generic cialis be available cialis 200 dollar savings card cialis uk next day generic cialis at walmart
Buy viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:39 ق.ظ

Nicely put. Many thanks!
buy discount viagra buy viagra using paypal buy viagra prescription buy viagra canadian pharmacy how to order viagra pills how do i buy viagra online buy viagra online rx. is it legal to buy viagra online sildenafil buy viagra for women
babecolate.com/generic-cialis-with-dapoxetine.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:16 ب.ظ

With thanks, Loads of write ups.

cialis for sale only best offers cialis use cialis per paypa online cialis cialis italia gratis tadalafil tablets bulk cialis interactions for cialis cialis daily prescription doctor cialis
Cialis 20 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:49 ق.ظ

Nicely put, Cheers!
cialis generique cialis dose 30mg cuanto cuesta cialis yaho cialis venta a domicilio cialis generico lilly cialis tablets australia cialis prezzo al pubblico cialis for sale prix cialis once a da rx cialis para comprar
Buy generic cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 12:22 ب.ظ

You definitely made the point.
cialis kaufen wo if a woman takes a mans cialis cialis taglich weblink price cialis cialis y deporte buy cialis online cheapest look here cialis order on line acheter du cialis a geneve legalidad de comprar cialis cialis daily dose generic
Viagra 5mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:31 ق.ظ

You've made your stand quite well..
rx pharmacy viagra viagra side effects buy viagra online paypal online pharmacy online buy viagra forum safest place to buy viagra order viagra usa how to buy viagra online uk online pharmacy for viagra viagra pfizer buy online
Cialis canada
شنبه 18 فروردین 1397 05:46 ب.ظ

Thank you, I enjoy this.
cialis dosage cialis coupons generic cialis review uk prezzo di cialis in bulgaria cost of cialis cvs cialis 10mg prix pharmaci cialis generique 5 mg cialis kaufen bankberweisung generic cialis levitra cialis generique 5 mg
Cialis online
شنبه 4 فروردین 1397 10:41 ب.ظ

Fine facts. Thanks a lot!
cialis online napol prezzo cialis a buon mercato enter site very cheap cialis 200 cialis coupon where do you buy cialis generic cialis in vietnam buy cialis cheap 10 mg how does cialis work cialis sicuro in linea sublingual cialis online
Generic cialis
پنجشنبه 2 فروردین 1397 05:45 ب.ظ

Thanks. Helpful stuff.
where do you buy cialis canada discount drugs cialis buy online cialis 5mg cialis lowest price cialis generico milano cialis mit grapefruitsaft we use it 50 mg cialis dose tadalafil 20 mg cialis daily reviews cialis mit grapefruitsaft
Tammi
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:15 ق.ظ
If you desire to grow your knowledge only keep visiting
this web page and be updated with the latest gossip posted here.
اسماعیل
پنجشنبه 24 اسفند 1391 10:06 ق.ظ
با سلام از دیدن وبلاگتان خوشحال شدم وبا تمام نوشته هایت همدل وهمراهم بخصوص قسمت آزادی فکر حضرتعالی را لینک کردم وآرزوی موفقیت دارم به این امیدکه تدبیر کنندکان با تدبیر برای کودکان بیندیشند وبرنامه ریزی کنند
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo