آموزش، فرهنگ است. فرهنگ، کیستی است.

آموزش چند فر هنگی

نویسنده :محرم آقازاده
تاریخ:یکشنبه 12 آذر 1391-03:51 ق.ظ


1-   اهداف و گستره ی آموزش چند فرهنگی

 آموزش چند فرهنگی،  جنبشی اصلاحی آموزشی است كه هدف اصلی آن ایجاد دگرگونی در مدارس، كالج ها و دانشگاه ها است به گونه ای كه همه ی دانش آموزان با هر نژاد ، قومیت، فرهنگ، زبان، طبقه ی اجتماعی و دین، بتوانند فرصت های آموزشی برابری را تجربه نمایند. اصل مسلم و عمده در آموزش چند فرهنگی این است كه دانش آموزانی كه خصوصیات زبانی آن ها با جریان اصلی موجود در مؤسسات آموزشی هماهنگی دارد، احتمالاً موفقیت های تحصیلی بیشتری را تجربه خواهند كرد. در مقابل ، دانش آموزانی كه ویژگی های زبانی و فرهنگی آن ها با مؤسسات موجود در تعارض است امكان موفقیت كمتری دارند.

هدف مهم دیگری كه آموزش چند فرهنگی دنبال می كند، كمك به همه ی دانش آموزانی است كه به گروه های اجتماعی و فرهنگی گوناگون تعلق دارند یا حتی اكثریت جامعه  را تشكیل می دهند ، به طوری كه بتوانند نگرش های قومی ، نژادی را به صورت دموكراتیك رشد دهند. در این صورت آن ها قادر می شوند ، به طور مؤثر در جوامع دموكراتیك و درمیان فرهنگ های گوناگون به فعالیت بپردازند.  بیشتر جوامع و كشورهای جهان دارای زبان، قومیت و فرهنگ های مختلفی هستند. یكی از چالش هایی كه در برابر دولت های  ملی،  دموكراتیك و كثرت گرا وجود دارد، به وجود آوردن فرصت های كافی برای گروه های مختلف قومی و فرهنگی  است به طور یكه  توانایی حفظ مولفه های جامعه  محلی خود را داشته باشند. در عین حال دولت ملی باید به صورتی سازماند هی شود كه گروه های مختلف در ساختار آن حضور داشته باشند و نسبت به آن احساس وفاداری كنند. این چالش در دولت های ملی و دموكراتیكی چون ، امریكا، كانادا، استرالیا و انگلستان در حال تشدید شدن است زیرا گوناگونی آن ها روبه افزایش می باشد كه علت آن در گیر شدن گروه های قومی و فرهنگی در جنبش های تجدیدی حیات گرایانه ی قومی و فرهنگی است . هدف مهم آموزش چند فرهنگی، كمك به شهروندان آینده به منظور رشد دانش، نگرش ها و مهارت های مورد نیاز جامعه است به طوری كه قادر باشند در جوامع محلی ، فرهنگی و قومی خود همانند كل كشور ، عملكرد موثری داشته باشند. كیملیكا ( 1995) به توصیف فرصت هایی می پردازد كه طی آن شهروندان می توانند در جوامع محلی و فرهنگی خود و نیز در فرهنگ   ] غالب[   اجتماعی ملی به عنوان  ًشهروند چند فرهنگی ً به فعالیت بپردازند. نظریه پردازان و پژوهشگران چند فرهنگی در باره ی اهداف اصلی به وحدت نظر رسیده اند ، اما در نظریه و عمل، در باره ی این كه كدام یك از گروه های فرهنگی ، اجتماعی و قومی باید در اصلاحات آموزشی مربوط به گوناگونی ،  لحاظ شوند ، دچار اختلاف هستند. گروه هایی كه هدف آموزش چند فرهنگی قرار می گیرند از كشوری به كشور دیگر با هم فرق می كنند حتی  این تفاوت در میان نواحی مختلف داخل كشور ها هم وجود دارد. هنگامی كه آموزش  چند  فرهنگی  در دهه های 1980  و 1970  در امریكا  و  انگلستان و كانادا به وجود آمد بیشترین تمركز بر گروه های اقلیت زبانی و قومی، مهاجران، و گروه هایی بود كه قربانی تبعیض های رسمی و نژاد پرستی بودند. با رشد زمینه ی آموزش بین فرهنگی كه به خصوص در امریكا نمود بیشتری داشت، توجه ها به سوی موضوعات مرتبط با جنسیت وطبقه  ی اجتماعی جلب شده با این حال در اكثر پروژه ها ، برنامه ها و دوره های آموزش چند فرهنگی، استقبال زیادی از آن ها صورت نگرفت. در بیشتر كشورها مانند آمریكا، كانادا، آلمان، استرالیا و انگلستان، بیشترین توجه ها بر گروه های زبانی، قومی و نژادی  معطوف است ( بنكس و بنكس 1995) .

در برخی جوامع نیز به جنسیت  ، طبقه و آموزش تخصصی توجه ویژه  و فزاینده ای می شود.

2-    رشد تاریخی آموزش چند فرهنگی

آموزش چند فرهنگی در پاسخ به جنبش های تجدید حیات  قومی و مهاجرت هایی به وجود آمد كه عمدتاً در دهه ی 60 و 70  در كشورهای دموكراتیك غربی مانند آمریكا ، كانادا، انگلستان ، فرانسه، آلمان و  استرالیا رخ دادند. هنگامی كه این جنبش ها ظهور كردند، گوناگونی  قومی، فرهنگی، زبانی و نژادی یكی از ویژ گی های اصلی كشورهای غربی محسوب می شد. این گوناگونی ، دلایل تاریخی متعددی داشت. كشورها اروپای غربی از مدت ها پیش اقلیت های زبانی و فرهنگی  گوناگونی  در خود جای داده بودند. مانند : باسك ها در فرانسه و اسپانیا، آلمانی ها در دانمارك ، و صرب ها و دانماركی ها در آلمان.

كشورهای جدید تری چون امریكا ، كانادا و استرالیا نیز گروه های مذهبی، فرهنگی،  قومی و نژادی مختلفی را از نقاط مختلف اروپا در خود جای داده اند. این كشورها از جهتی دیگر نیز دارای گوناگونی فرهنگی و وقومی هستند ف در این كشورها افرادی بومی وجود داشته اند كه اروپایی ها جانشین  آن ها شده اند، برای نمونه می توان از سرخپوستان امریكا و كانادا ف آبوریگین ها  در استرالیا ، موئوری ها در نیوزیلند و سیاه پوستانی كه از افریقا آمده اند نام برد. تعداد بسیار زیادی از مهاجران و آوارگان سراسر جهان در این كشورها سكنی گزیده اند تا از فرصت های اقتصادی ، هم چنین آزادی های مذهبی و سیاسی بهره مند شوند. بعد از جنگ جهانی دوم ، گوناگونی فرهنگی و قومی در برخی از كشورهای اروپایی مانند هلند، فرانسه و انگلستان افزایش پیداكرد، زیرا بسیاری از افرادی كه در مستعمره های چنین كشورهایی زندگی می كردند ، برای بهبود اوضاع اقتصادی خود به این كشورهای اروپایی مهاجرت  كردند.

تعداد قابل توجهی از مهاجران هندی ، پاكستانی و هند غربی در انگلستان ساكن شده اند. بسیاری از مهاجران الجزایری،  كامبوجی ، لائوسی و ویتنامی در فرانسه اقامت كرده اند. مهاجران مراكشی و سورینامی نیز در هلند سكنی گزیده اند، بعد از جنگ جهانی دوم بسیاری از كارگرانی كه در كشورهای مدیترانه ای اروپا زندگی می كردند ، به دنبال فرصت های اقتصادی بهتر به كشورهایی چون فرانسه، انگلستان، آلمان و سوئیس مهاجرات كردند. این افراد نیروی كار غیر ماهر را كه در این كشورها كمیاب بود تامین كردند و به كارهای سخت مشغول شدند.

3-    ظهور جنبش های تجدید حیات قومی

 ایدئولوژی دموكراتیك موجود در اكثر كشورهای مردم سالار غربی و شكاف عمیق میان این نظرات و واقعیت های جامعه،  عوامل عمده ای بودند كه به ظهور جنبش های تجدید حیات قومی در كشورهایی چون امریكا ، كانادا و انگلستان منجر شدند . این كشورها در یك ایده ی دموكراتیك وحدت نظر دارند. اصل بر این است كه دولت باید از حقوق بشر حمایت كند ، برابری را بهبود بخشد و مشاركت ساختاری گروه های گوناگون را در متن جامعه تسهیل نماید. ویژگی  دیگر این جوامع نابرابری وسیع براساس نظام طبقاتی ، قومی و نژادی را است. تفاوت میان ایده های دموكراتیك و حقایق جامعه و هم چنین افزایش  انتظارات گروه های  حذف شده ی قومی، نژادی و طبقات اجتماعی، باعث بروز اعتراضات و جنبش های  تجدید نظر طلبانه در كشورهای دموكراتیك غربی در دهه های 60 و 70  شد.

یكی از مهم ترین جنبش های تجدید حیات قومی این دوره ، در امریكا رخ داد و جنبش حقوق مدنی نام گرفت.  این جنبش سروصدای زیادی در سراسر جهان  بر پاكرد  . جنبش تجدید حیات قومی در كانادا ، استرالیا  و انگلستان نیز ظاهر شد. هدف اصلی جنبش حقوق مدنی در امریكا ، بهبود دسترسی تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان افریقایی امریكایی به مدارس، كالج ها و دانشگاه های  امریكا بود. رهبران جنبش حقوق مدنی ، خواستار معلمان افریقایی امریكایی بیشتر، تغییر در كتب و برنامه ی درسی بودند. به گونه­ای كه محتوای بیشتری به فرهنگ و تاریخ افریقایی ، امریكایی اختصاص یابد. آن ها هم چنین خواستار افزایش تعداد اساتید و مدرسان افریقایی امریكایی در كالج ها بودند.

موفقیت جنبش حقوق مدنی كه از سوی افریقایی امریكایی ها آغاز شده بود سایر اقلیت های قومی در امریكا و حتی سراسر جهان را به جنبش های اعتراضی و خواسته های مشابه ترغیب كرد. پس از مدتی مدارس ، كالج ها و دانشگاه ها در سطوح مختلفی از موفقیت و كارآمدی به این خواسته ها و اكنش  نشان دادند، و تغییراتی را در جهت تامین نظر مكزیكی امریكایی ها، آسیایی آمریكایی­ها و سرخپوستان امریكا و  سایر  اقلیت های قومی در امریكا انجام دادند. گروه های غیربومی در  استرالیا نیز به منظور دستیابی به حقوق برابر در اعتراضات اجتماعی شركت كردند. سیاه پوستان انگلستان نیز برای جلب توجه به مشكلات دانش آموزان هند غربی در مدارس  انگلیسی ، راهبرد مشابهی اتخاذ كردند. علت اصلی این فعالیت ها در انگلستان ، گزارشی بود كه در آن به  ً ضعف  آموزشی  ً  ( كرد 1971 )  دانش آموزان سیاه پوست  درمدارس اشاره بود. البته دامنه ی این فعالیت ها از مدارس به كالج ها و امور آموزشی محلی (LEA)  نیز كشیده شد. 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://guelusi.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 11:06 ب.ظ

You said it very well..
cialis for sale south africa 40 mg cialis what if i take ou trouver cialis sur le net trusted tabled cialis softabs cialis 10mg prix pharmaci buying cialis on internet buy cialis uk no prescription can i take cialis and ecstasy buying cialis overnight purchasing cialis on the internet
much cialis pills
یکشنبه 2 تیر 1398 07:41 ق.ظ

With thanks. Excellent stuff.
cialis price thailand cialis generique 5 mg dosagem ideal cialis cialis professional from usa we recommend cheapest cialis prices for cialis 50mg cialis 20 mg effectiveness buy cialis prix cialis once a da safe dosage for cialis
http://raycrowmand.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 04:11 ب.ظ

Kudos. Very good stuff.
look here cialis order on line viagra or cialis buying cialis in colombia online prescriptions cialis cilas cialis savings card buy generic cialis cialis for bph cialis cuantos mg hay generic cialis
Cialis online
جمعه 31 خرداد 1398 11:30 ب.ظ

Thank you! Plenty of data!

miglior cialis generico achat cialis en europe cialis billig viagra vs cialis vs levitra cialis 5mg prix cialis great britain walgreens price for cialis buy cialis online legal cialis 5 mg usa cialis online
precios cialis peru
جمعه 31 خرداد 1398 07:34 ق.ظ

Many thanks. Very good stuff!
cialis therapie sublingual cialis online cialis online buy name brand cialis on line cialis diario compra generic low dose cialis cialis authentique suisse prezzo di cialis in bulgaria comprar cialis navarr cialis bula
http://ronjecal.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:27 ب.ظ

Thank you, Loads of material.

cialis manufacturer coupon buy cialis cheap 10 mg compare prices cialis uk cialis generic availability cialis canadian drugs il cialis quanto costa cialis 5 mg scheda tecnica generic cialis pill online try it no rx cialis costo in farmacia cialis
Cialis online
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:34 ب.ظ

Seriously a lot of superb info.
we choice cialis uk buy name brand cialis on line buy cialis uk no prescription cialis tadalafil online cialis baratos compran uk viagra vs cialis only now cialis 20 mg compare prices cialis uk generic cialis review uk click here take cialis
http://nuimade.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 04:19 ق.ظ

Useful postings. With thanks.
cialis generico only now cialis 20 mg cialis en 24 hora cialis 5mg prix we recommend cialis info enter site very cheap cialis cialis en mexico precio if a woman takes a mans cialis 5 mg cialis coupon printable rezeptfrei cialis apotheke
http://talibfits.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 05:35 ق.ظ

Incredible tons of terrific data.
cialis canada on line cialis prezzo di mercato generic for cialis we recommend cheapest cialis buy original cialis tadalafilo acheter cialis meilleur pri click here cialis daily uk viagra cialis levitra cialis usa cost
http://lfeathniro.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:37 ب.ظ

Cheers. Loads of info.

how do cialis pills work american pharmacy cialis prezzo di cialis in bulgaria buy cialis online nz where do you buy cialis cialis purchasing callus are there generic cialis cialis 20 mg cialis tadalafil
pastillas cialis y alcoho
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:18 ق.ظ

Thank you, Very good stuff.
click here cialis daily uk cialis y deporte cialis generico free generic cialis tadalafil cialis reviews cialis pills precios cialis peru buying brand cialis online cialis generico en mexico
Cialis canada
شنبه 25 خرداد 1398 08:28 ب.ظ

Whoa a lot of amazing tips.
cialis dosage recommendations cialis rckenschmerzen link for you cialis price cialis professional yohimbe achat cialis en europe where cheapest cialis we choice cialis uk cialis efficacit cialis rezeptfrei sterreich cialis online
what is cialis
شنبه 25 خرداد 1398 06:21 ق.ظ

Kudos! A lot of information!

we use it cialis online store cialis 30 day sample bulk cialis cialis dosage amounts click now cialis from canada sublingual cialis online buy online cialis 5mg click here cialis daily uk 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis with 2 days delivery
http://anovin.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 01:43 ق.ظ

Whoa all kinds of very good material.
cialis pills in singapore we like it cialis soft gel cialis farmacias guadalajara cialis billig we like it cialis soft gel cialis uk cialis venta a domicilio only best offers cialis use effetti del cialis cialis sans ordonnance
http://merlsulan.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:04 ب.ظ

Lovely data. Thanks a lot!
cialis venta a domicilio cialis sicuro in linea cialis venta a domicilio cialis daily dose generic cialis sale online cialis for sale in europa cialis pills in singapore cialis rezeptfrei cialis 10mg prix pharmaci cialis in sconto
http://terdienui.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 10:03 ب.ظ

Awesome stuff. With thanks.
cialis kaufen bankberweisung cialis generique order a sample of cialis cialis uk next day buy online cialis 5mg canadian discount cialis cialis generisches kanada how much does a cialis cost cialis pills boards warnings for cialis
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 10:50 ب.ظ

Kudos! A lot of posts!

side effects for cialis buy original cialis cialis cuantos mg hay cialis venta a domicilio 200 cialis coupon generico cialis mexico cialis uk order generic cialis online purchasing cialis on the internet cialis dosage recommendations
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 05:08 ب.ظ

Cheers. I enjoy this!
cialis venta a domicilio legalidad de comprar cialis we like it safe cheap cialis cialis side effects best generic drugs cialis how to buy cialis online usa look here cialis order on line cialis pills in singapore walgreens price for cialis where do you buy cialis
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 11:29 ق.ظ

Cheers. An abundance of facts!

cialis 20mg preis cf what is cialis cialis patentablauf in deutschland 40 mg cialis what if i take cialis coupon prescription doctor cialis cialis prices side effects of cialis cialis rckenschmerzen buy brand cialis cheap
https://executiveholidays.com.mt/voyager-class/
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 01:09 ق.ظ
ブランドコピー代引き時計/財布-スーパーコピーブランド代引き専門店
https://www.tutelleauquotidien.fr/Partenaires/
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 01:09 ق.ظ
ロレックススーパーコピーN級品代引き専門店。私はロレックコピー時計は国内発送で スーパーコピーブランド
http://mg-ritual.ru/kresty
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 01:08 ق.ظ
ブランドコピーまた激安価格でお買い求めいただけます逸品揃い,スーパーコピーエルメスの販売
http://canadiantousapharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 05:49 ق.ظ

Thanks a lot, I value this.
canada pharmacies online prescriptions canada viagra good canadian online pharmacies online canadian discount pharmacies canadian online pharmacies canada drugs is trust pharmacy in canada legitimate buy viagrow pharmacy canada drugstore online canada
Cialis prices
جمعه 16 آذر 1397 11:01 ق.ظ

Amazing a good deal of terrific facts!
cialis tablets for sale cialis name brand cheap callus cialis dosage safe site to buy cialis online costo in farmacia cialis canada discount drugs cialis il cialis quanto costa cialis 5 effetti collaterali cialis patent expiration
Generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:49 ب.ظ

Thanks, A lot of material!

we choice cialis uk import cialis i recommend cialis generico cialis pills price each cialis cipla best buy cialis lowest price cialis purchasing generic cialis review uk cialis 10mg prix pharmaci what is cialis
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:00 ب.ظ

You expressed that effectively!
cialis 30 day trial coupon viagra vs cialis vs levitra where to buy cialis in ontario cialis 05 cialis dose 30mg cialis dosage amounts generic cialis pro only now cialis for sale in us 40 mg cialis what if i take cialis 5 mg para diabeticos
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:01 ق.ظ

Nicely put, Cheers.
cialis daily reviews cialis patentablauf in deutschland cialis 10mg prix pharmaci acquisto online cialis cialis pas cher paris venta cialis en espaa cialis for sale cialis super kamagra free cialis cialis 5 mg scheda tecnica
buy cialis online best price
سه شنبه 13 آذر 1397 06:41 ب.ظ

Cheers! An abundance of data!

we like it safe cheap cialis click now cialis from canada brand cialis generic generic low dose cialis brand cialis nl buy name brand cialis on line cialis official site cialis 50 mg soft tab wow cialis 20 only best offers cialis use
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 07:33 ق.ظ

Very well spoken indeed. !
cialis coupons printable are there generic cialis cialis daily new zealand cialis without a doctor's prescription cialis 5 mg buy get cheap cialis 40 mg cialis what if i take legalidad de comprar cialis walgreens price for cialis cialis 5 effetti collaterali
buy cialis without a doctor's prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 07:36 ب.ظ

Effectively expressed without a doubt! .
generic cialis soft gels click here to buy cialis cilas we like it cialis soft gel cialis for sale in europa costo in farmacia cialis cialis 20 mg cost where do you buy cialis bulk cialis rezeptfrei cialis apotheke
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logoساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو