آموزش، فرهنگ است. فرهنگ، کیستی است.

مقدمه­ای بر ایدئولوژی­های برنامه­ی درسی

نویسنده :
تاریخ:شنبه 4 آذر 1391-02:47 ق.ظ

مقدمه­ای بر ایدئولوژی­های برنامه­ی درسی

مژده به علاقه مندان نظریه های برنامه درسی: کتاب ایدئولوژهای برنامه درسی، نوشته استفان شیرو ، توسط این جانب محرم آقازاده ترجمه شده است و در آینده ای نزدیک در اختیار شما خواهد بود. آن چه از نظر خواهید گذراند قسمتی از فصل اول کتاب پروفسور شیرو است.

ایدئولوژی های برنامه ی درسی

ایدئولوژی كارایی اجتماعی، ایدئولوژی پژوهش علمی ، ایدئولوژی یادگیرنده  محور، ایدئولوژی بازسازی اجتماعی عناوینی هستند كه به ایدئولوژی های برنامه ی درسی مورد بررسی دراین كتاب اختصاص داده شده است.  

ایدئولوژی پژوهش علمی

دانش پژوهان دانشگاه بر این باور هستند كه فرهنگ ما در طی قرن ها دانش ارزشمندی را جمع آوری كرده است كه به صورت رشته های تحصیلی موجود در دانشگاه ها سازمان یافته وتنظیم شده است. هدف از آموزش كمك به دانش آموزان است تا دانش گردآوری شده در فرهنگ مان را فرابگیرند: دانش موجود در رشته های تحصیلی. یادگیری و فراگرفتن رشته ی تحصیلی شامل آموختن محتوا، بنیان های مفهومی و روش های تفكر است . معلمان بایستی دانش پژوهان كوچكی باشند كه نسبت به رشته ی تحصیلی شان شناخت عمیقی دارند و بتانند تخصص خود را به روشنی و با دقت و درستی به كودكان ارائه كنند.

دانش پژوهان برا این تصور هستند كه رشته های تحصیلی، جهان اندیشه و جهان دانش كما بیش یكسان هستند . وظیفه ی اصلی آموزش پی بردن به گستردگی مؤلفه های این یكسان بودن است، هم از بعد فرهنگی همان طور كه در كشف حقایق جدید بازتاب دارد، و هم از بعد فردی همان طور كه در فرهنگ پذیری افراد نسبت به دانش انبوه خاص شهر نشینی و شیوه های كسب آگاهی منعكس است.

رشته ی تحصیلی به مثابه اجتماعی سلسله مراتبی تلقی می شود كه در آن مردم در یك بخش از جهان دانش به جستجوی حقیقت می پردازند. جوامع سلسله مراتبی تشكیل شده است از پژوهشگران حقیقت ( اساتیدی كه در راس سلسله مراتب دانشگاهی قرار دارند)، تعلیم دهندگان حقیقت ( افرادی كه حقایق را كشف شده توسط پژوهشگران را انتشار می دهند)، و یادگیرندگان حقیقت (دانش آموزانی كه وظیفه ی آن ها یادگری حقیقت است به طوری كه آن ها ممكن است به اعضای ماهر رشته ی مورد نظر تبدیل شوند ).

هدف اساتید دانشگاهی از آموزش بسط و گسترش رشته های درسی خویش و معرفی آن ها به جوانان است. این امر بیش از هر چیز مستلزم مجبور ساختن اعضای جوان رشته ی درسی به عنوان دانش آموز برای سوق دادن به سمت رشته ی درسی و سپس هدایت آن ها از درجات پایین سلسله مراتب به درجات بالای آن است. بسط و گسترش رشته ی تحصیلی از طریق انتقال دانش آن رشته و شیوه های تفكر به دانش آموزان تحقق می یابد. برنامه ی درسی ابزار این انتقال را فراهم می آورد، و هم معنا و هم چنین علت وجودی آن رشته را از رشته های درسی دانشگاهی استخراج می كند. دغدغه ی اصلی اساتید دانشگاه تدوین برنامه ی درسی به طریقی است كه منعكس كننده ی رشته ی درسی آن ها باشد.

ایدئولوژی كارایی اجتماعی

مدافعان ایدئولوژی كارایی اجتماعی بر این باور هستند كه هدف از تحصیل برآورده ساختن نیازهای اجتماع به طور كارآمد است كه با تعلیم جوانان به مثابه اعضای بالغی كه در آینده بتوانند عملكرد مؤثری در اجتماع داشته باشند. تحقق می یابد. هدف كلی آن ها تعلیم مهارت ها و شیوه های كار به جوانا ن است كه در محل كار ومحیط خانه برای ادامه ی زندگی ثمر بخش و استمرار عملكردشان درجامعه به آن ها نیاز خواهند داشت.

تایید كنندگان ایدئولوژی كارایی اجتماعی اعتقاد دارند كه ماهیت یادگیرندگان در شایستگی ها و فعالیت هایی نهفته است كه آن ها مستعد به اجرا در آوردن شان هستند. جوانان آموزش را به منظور یادگیری برای به اجرا درآوردن عملكرد هایی كه برای سازندگی اجتماعی ضروری است كسب می كنند. معلمان با انتخاب و به كار گیری استراتژی های آموزشی كه برای كمك به شاگردان به منظور كسب اهداف رفتاری معین شده در برنامه ی دسی شان طراحی شده است امر آموزش را اداره نموده و پیش می برند. آموزش و تعلیم  به موجب رفتارهایی كه به روشنی تعریف و معین شده اند هدایت می شود، و شاگردان چه بسا برای به دست آوردن و حفظ تبحر در مهارت ها به تمرین قابل توجهی نیاز داشته باشند.

نخستین وظیفه ی مربی كه اعتقاد به ایدئولوژی كارایی اجتماعی دارد مشخص كردن نیازهای جامعه است (یا هر مراجعی كه  تخصص دیگری دارد) چیزهایی كه این نیازها را بر آورده خواهند ساخت اهداف نهایی برنامه ی درسی نامیده می شوند . در نتیجه مربیان بایستی مؤثرترین را ه را برای تولید محصول فرد تعلیم دیده بیابند، فردی كه از عهده ی اهداف نهایی برنامه ی درسی بر آید و از این رو نیازهای جامعه را تحقق ببخشد ( یا مراجع).

ایدئولوژی های كارایی اجتماعی بر این عقیده هستند كه عمده ترین دستاورد تاثیر گذار اهداف نهایی برنامه ی درسی حاصل به كار بستن روندهای معمول شیوه ی علمی در تنظیم برنامه ی درسی است. اساس مفاهیم ایدئولوژی كارایی اجتماعی حول شیوه ی علمی این تصور است كه تغییر در رفتار انسانی ( كه در حال یادگیری است ) در چارچوب تقریباً مستقیم علت معلول ، عمل عكس العمل ، یا در زمینه ی محرك پاسخ روی می دهد. این مفهوم مستلزم آن است كه مربیان ایدئولوژی اجتماعی كارآمد پیشتر مناسبات میان علت و معلول ، عمل و عكس العمل ، و محرك و پاسخ را تعیین كنند، و علت ها ، عمل ها   و محرك ها (یعنی، تجارب یادگیری) را كه در آینده به معلول ها ، عكس العمل ها، و پاسخ ها منجر خواهند شد پیش بینی نمایند. بدین سان ، 3 مقوله كه نقش عمده ای را در ایدئولوژی كارایی اجتماعی به عهده دارند عبارتند از مفهوم یادگیری (یا تغییر در رفتار انسان)، خلق و توالی تجارب یادگیری و علت ها، عمل ها، و محرك هایی كه به معلول ها، عكس العمل ها، و پاسخ ها منجر می شوند)، و پاسخگویی درقبال مراجعه كننده ای كه مربیان برای وی كاروفعالیت می كنند.

ایدئولوژی یادگیرنده محور

حامیان ایدئولوژی یادگیرنده محور بر ضروریات جامعه یا رشته های تحصیلی دانشگاهی تاكیدی نمی ورزند، بلكه توجه آن ها بر نیازها و علایق افراد متمركز است. آن ها معتقدند كه مدارس بایستی مكان های شادی آور و خوشایندی باشند كه افراد بر حسب ماهیت درونی خویش به طور طبیعی در آن جا پرورش یابند. هدف كلی آموزش رشد هر یك از افراد هماهنگ با خصیصه های عقلانی، اجتماعی، هیجانی و جسمی آن­هاست.

مربیان ایدئولوژی یادگیرنده محور اعتقاد دارند كه افراد برای رشد و پرورش از توانایی­های خاص خویش برخوردار هستند، عواملی كه بایستی توانایی های خویش را فعالیت ببخشند، و  اساساً از سرشت خوبی بهره مندند، مضاف بر این، افراد به منزله ی سرمنشاء محتوای برنامه ی درسی قلمداد می شوند، نتایج آن ها بایستی نتایج مطلوب و مناسبی برای برنامه ی درسی درنظر گرفته شوند.

این باور حامیان ایدئولوژی یادگیرنده محور را به سمتی هدایت می كند كه رشد را به مثابه مضمون اصلی تلاش هایشان مطرح می سازند. رشد یادگیرندگان با این معیار كه آن ها از قوانین موجود تبعیت می كنند به هدف مربیان تبدیل می شود. از این رو، آموزش مستلزم استخراج توانایی های ذاتی افراد است. اگر آن چه كه از فرد استخراج می شود به طور طبیعی باعث ترغیب قابلیت های درونی فرد شود به پیشبرد سلامتی فضیلت و رشد مفید وی كمك خواهد كرد.

پتانسیل رشد در درون افراد  نهفته است. با وجود این، افراد به رشد و ترقی ترغیب می شوند و معنا را بر اثر تعامل  با محیط و شرایط مادی ، عقلانی و اجتماعی بنا می كنند. بدین سان ، یادگیری عملكردی است كه به تعامل میان شخص و محیط وی گفته می شود.  از آن جا كه تعاملات افراد با محیط شان تصور می شود برای فرد در گیر در تعامل امری منحصر به فرد و استثنایی باشد،  بازهم فرض بر این است كه حاصل یادگیری ( ساختن معنا ) نیز برای فرد امری منحصر به فرد و استثنایی باشد.

بدین ترتیب ، برنامه های درسی یادگیرنده محور به مطالعه و اندیشیدن در باره ی مقولاتی هم چون متن ها، شرایط محیطی، یا واحدهایی از فعالیت گفته می شود كه در آن دانش آموزان در روند تعامل با سایر دانش آموزان، معلمان، ایده ها و مقولات می توانند برای خود معنا به وجود آورند. این وظیفه مربیان است تا آن متن ها ، شرایط محیطی، یا واحدهای فعالیت را كه باعث رشد افراد به هنگام ایجاد معنا ( و بدین سان یادگیری و دانش ) برای خود می شوند به دقت خلق كنند.

ایدئولوژی بازسازی اجتماعی

افراد معتقد به ایدئولوژی بازسازی اجتماعی به مشكلات جامعه ی خویش و بی عدالتی هایی كه به اعضای  جامعه ی آن ها تحمیل می شود، از جمله بی عدالتی هایی كه از نابرابری های نژادی، جنسی ، اجتماعی و اقتصادی منشاء می گیرد آگاه هستند. آن ها تصور می كنند كه هدف آموزش سهولت بخشیدن به برقراری جامعه ای جدید با عدالت بیشتر است كه رضایت خاطر همه ی اعضای آن به حد اعلی فراهم آورده می شود.

افراد معتقد به ایدئولوژی بازسازی اجتماعی براین باور هستند كه آموزش فرایندی اجتماعی به شمار می رود كه از طریق آن جامعه از نو ساخته می شود. آن ها به قدرت آموزش ایمان دارند و می دانند كه به واسطه ی برنامه ی دسی می توانند به افراد جامعه آموزش دهند چندان كه آن ها نسبت به جامعه ی خویش آن چنان شناختی پیدا كنند كه بتوانند دیدگاهی درحصول  جامعه ی بهتر در خود ایجاد كنند  و برای موجودیت بخشیدن به آن دست به عمل بزنند.

از آن جا كه افراد معتقد به ایدئولوژی بازسازی اجتماعی آموزش را از بعد اجتماعی مورد برسی قرار می دهند، ماهیت جامعه آن چنان كه وجود داردو آن چنان كه باید باشد به عوامل تعیین كننده اغلب فرضیات آن ها تبدیل شده است.  آن ها می پندارند كه تجربه ی انسان بایستی به موجب عوامل فرهنگی با قدرت هر چه تمام تر شكل بگیرد و تصور می كنند كه معنای زندگی افراد از طریق تجارب اجتماعی شان تعیین می شود. آن ها باوردارند كه حقیقت و دانش بر مبنای مفروضات فرهنگی قرار دارند و به وسیله ی این مفروضات تعریف می شوند.

به این علت، افراد معتقد به ایدئولوژی بازسازی اجتماعی اعتقاد دارند كه هیچ فرد شایسته، آموزش مناسب ، حقیقت، یا دانشی را نمی توان سراغ داشت مگر آن كه دركی نسبی درخصوص ماهیت جامعه ی خوب داشته باشیم. از آن جا كه جامعه دستخوش بحران است ، در پی آن انسان شایسته، آموزش مناسب، حقیقت، و دانش نیز در معرض بحران قرار می گیرد. هدف حامیان ایدئولوژی بازسازی اجتماعی این است كه با از میان برداشتن وجوهی از فرهنگ شان كه از نظر آن ها نامطلوب و ناپسند هستند بتوانند این موقعیت نا پسند را اصلاح كنند و ارزش های اجتماعی را كه از منظر آن ها مطلوب و ارزشمند به شمار می روند جایگزین آن ها سازند و با این اقدام فرهنگ خویش را از نو بسازند چندان كه اعضای این جامعه در كمال رضایت به درخواست های  مادی، معنوی و عقلانی خویش نایل خواهند گشت.

بعد تاریخی ایدئولوژی 

هر یك از ایدئولوژی های برنامه ی درسی از پیشینه ای برخوردار است. تشخیص سنت ها بدون توجه به رشد هر یك معنای ارزشمندی در خصوص بعد تاریخی در اختیار ما قرار می دهد. خاستگاه و تحول هر ایدئولوژی به خودی خود مطالعه ی جذاب و جالب توجهی فراهم می آورد، این كتاب صرفاً ایدئولوژی هایی را مورد بررسی قرار خواهد داد كه از سال 1880 به این سو مطرح بوده اند. ایدئولوژی پژوهش دانشگاهی را با كند و كاو در دوره ی گسترش و رشد برنامه ی درسی كه نتیجه ی پژوهش Charles Eliot و كمیته  ی دهم در دهه ی 1890 ، جنبش ً برنامه ی درسی جدیدً دهه ی 1960 ، و جنبش فرهنگ با سوادی در پایان قرن بیستم است مورد بررسی قرار خواهیم داد. ماهیت ایدئولوژی كارایی اجتماعی با مطالعه و بررسی پیوند میان Franklin Bobbit، Ralph Tyler ، No child left Behind مورد كندوكاو قرار خواهد گرفت . پی گیری تحول ایدئولوژی یادگیرنده محور ما را به این سمت سوق می دهد كه به بررسی تداوم باوری بپردازیم كه تحقیق Francis Parker در قرن نوزدهم، جنبش آموزش مترقی در نیمه ی اول قرن بیستم، و آموزش آزاد، عمل تحولی مناسب، و جنبش های ساختاری چهار0 ساله گذشته را یكپارچه می سازد. مطالعه و بررسی ایدئولوژی بازسازی اجتماعی مستلزم تحقیق درباره ی سنت است كه مشخصاً توسط George counts به اجرا در آمد كه به جنبش عدالت اجتماعی كنونی توسعه پیدا كرده است . قصد من كمك به خوانندگان است تا این ایدئولوژی ها را در چارچوب غنای سنت ها، قطع نظر از رشدی كه كرده اند، بشناسند تا این كه صرفاً آن ها را به همان صورتی كه هم اینك به نظر می رسند مورد بررسی قرار دهند.

فعالان برنامه ی درسی

افرادی كه حول برنامه ی درسی تحقیق می كنند اقدام به تلاش های گوناگونی می كنند. ایدئولوژی هایی كه در این كتاب به شرح و تفصیل آن ها پرداخته ایم به تلاش های فعالان برنامه ی درسی كه در زیر به آن ها اشاره می شود مرتبط است.

·         دست اندركاران برنامه ی درسی:  برنامه های درسی را در عرصه ی آموزش به كار می بندند و بركاربرد آن در مدارس نظارت می كنند. معلمانی كه برای تهیه و تدارك آموزش از متون مطالعات اجتماعی استفاده می كنند، برنامه ای را برای آموزش خوانن به اجرا در می آورند ، یا برنامه ی عملی را از دیدگاه های برنامه ی درسی كه در یكی از وب سایت ها ارائه می شود استخراج می كنند شامل دست اندركاران برنامه ی درسی هستند. مدیران مدارس كه برای تامین استانداردهای دولتی یا ملی برنامه ی درسی تنظیمات و تطابقاتی را به اجرا در می آورند ، آموزش گروهی را تحقق می بخشند، معلمان را برای به كار بستن شیوه های آموزشی ویژه ترغیب می كنند، یا بر كابرد مجموعه ی خاصی از كتاب های درسی اصرار می ورزند از جمله دست اندركاران برنامه ی درسی محسوب می شوند.

·         اشاعه دهندگان برنامه­ی درسی: كارورزان برنامه ی درسی را از وجود برنامه های درسی و شیوه های مناسب كاربرد آن ها آگاه می سازند. اشاعه دهنده برنامه ی درسی چه بسا شامل فروشنده ی كتاب درسی، متخصص موضوع درسی در حوزه ی تحصیلی، استاد دانشگاهی كه نمونه ی درس ها را ارائه می كند، یا سرپرست كارگاه آموزشی به نمایندگی از شركت انتشاراتی یا سازمان حرفه ای (هم چون مشاور ملی معلمان درسی ریاضی)، باشد.

·         ارزشیابان برنامه­ی درسی: به منظورگزارش كارآمدی، اثر بخشی، و ارزش تلاش ها و ابداعات سایر پژوهشگران برنامه ی درسی اقدام به جمع آوری ، بررسی و سنجش داده ها می كنند. ارزشیابان برنامه ی درسی ممكن است توسط بخش خصوصی خدمات سانی آزمون ، اداره ی مركزی حوزه ی تحصیلی ، اداره ی نظارت كننده ی دولتی، شركت انتشاراتی، یا گروه تدوین برنامه ی درسی به كار گمارده شوند. گزارش های ارزشیابان نهایتاً به تصمیم گیری درخصوص موضوعات برنامه ی درسی، موفقیت دانش آموزان، اثر بخشی معلمان، و مسئولیت پذیری مدارس منجر می شود.

·         حامیان برنامه­ی درسی: شامل مربیان و عامه ی مردم هستند كه مشغله ی ذهنی و تلاش آن ها بر این است كه بر آن چه كه در مدارس تدریس می شود و چگونگی تدیس مواد آموزشی اثر گذار باشند. حامی برنامه ی درسی ممكن است والدینی باشند كه تلاش می كنند بر تصمیماتی كه در خصوص برنامه ی درسی مدرسه ی فرزندشان اتخاذ می شود تاثیر بگذارند، شهروندی كه سعی می كند بر تصمیماتی كه بخش دولتی آموزش حول برنامه ی درسی اتخاذ می كند اثر گذار باشد، یا سیاست مداری ( شاید رئیس جمهور، دولتمرد یا قانونگذار  كه سعی می كند از طریق جریان سیاسی  دیدگاه های برنامه ی درسی خویش را به اجرا در آورد.

·         تدوین­كنندگان برنامه­ی درسی: افرادی هستند كه مواد و خط مشی های برنامه ی درسی را برای سایر افراد پدید می آورند تا در حوزه های آموزشی مورد استفاده قرار بگیرند. مفاهیم عمده در این باب ً مورد استفاده ی سایر افراد قرار گرفتنً و مفهوم واژه ی ً آموزشی ً است. تدوین كنندگان برنامه ی درسی ممكن است شامل نویسندگان كتاب های درسی، معلمانی كه در كمیته های برنامه ی درسی مدرسه فعالیت می كنند، متخصصان برنامه ی درسی كه در موسسات آموزشی خصوصی كار می كنند، یا شهروندان مشتاقی كه مواد آموزشی را برای تحصیل در خانه طراحی می نمایند.

·         نظریه پردازان برنامه­ی درسی: زیربناو بنیان های فلسفی و ایدئولوژیك برنامه های درسی موجود را مورد بررسی قرار می دهند، نحوه ی كاربرد، ابداع، ارزشیابی واشاعه ی آن ها را مورد مطالعه قرار می دهند، تلاش هاو نیات سایر فعالان برنامه ی درسی را بررسی می كنند، در خصوص نوع برنامه های درسی كه بایستی تحقق پیدا كنند می اندیشند، برای ً چرایی های ً بررسی های خود به جستجو می پردازند، و كتاب هایی دراین خصوص تالیف می كنند، همه ی موارد فوق به قصد مشاركت در چارچوب كلی دانش در زمینه ی تمرین مؤثر برنامه ی درسی ، اشاعه، حمایت، تدوین و ارزشیابی آن انجام می شود.

این كتاب به مواضع ایدئولوژیك تمامی این فعالان برنامه ی درسی می پردازد. هر چند، ایدئولوژی های برنامه ی درسی مشروح در این كتاب را می توان در نیات و تلاش های افراد هنگامی كه در روند ابداع برنامه ی درسی ( یا برنامه ریزی آموزشی ) وارد می شوند به بهترین نحو مشاهده كرد. از این رو ، این كتاب به كرات تاكید بر تلاش های تدوین كنندگان برنامه ی درسی خواهد داشت اگر چه این تلاش ها معرف و بیان كننده ی ایدئولوژی های برنامه ی درسی طیف وسیع تری از فعالان برنامه ی درسی هستند. در نتیجه ، بحث و گفتگو در باره ی اعتقادات فعالان برنامه ی درسی دركل همواره با توصیفات مربوط به تلاش های ویژه تدوین كنندگان برنامه ی درسی مخدوش می شود.

ماهیت ایدئولوژی های برنامه ی درسی 

دراین كتاب دیدگاه ها، فلسفه ها، آموزه ها، عقاید، چارچوب های مفهومی برنامه ی درسی و نظام های اعتقادی مربیان اطلاق می كنیم.

·         ایدئولوژی: مجموعه ای از نظرات، دیدگاهی جامع، روشی برای نگرش به امور، یا جهان بینی است كه به نوع باورهای فرد یا گروهی از افراد در این خصوص كه جهان بایستی چگونه سازمان یابدو عمل كند عینیت می بخشد. ایدئولوژی ً شامل مجموعه ای از ایده ال های اخلاقی معین،اصول ، آموزه ها، افسانه ها یا نمادهای جنبشی اجتماعی، نهاد ، دسته ، یا گروه گسترده ای است كه به تبیین نحوه كاركرد جامعه می پردازد، و برای نظم اجتماعی معینی طرح سیاسی و فرهنگی كلی ارائه می كند Wikipedia, n,.d., g1))   

این واژه هم چنین برای توصیف این كه چگونه فرهنگ ها ]یا خرده فرهنگ ها[  به طرقی سازمان داده می شوند كه گروه صاحب قدرت را قادر می سازد كه با حداقل تعارض حداكثر نظارت را اعمال كند. مسئله این نیست كه گروه ها با نیت و برنامه از پیش تعیین شده بخواهند بر عامه ی مردم فشار آورده و بر آن ها ستم روا دارند یا به تغییر و تعریف آگاهی.... آن ها بپردازند، بلكه موضوع این است كه چگونه ... نهادهای جامعه با تكیه بر ارزش ها، جهان بینی ها، و نظام های نمادین به منظور رسمیت بخشیدن به نظام كنونی به فعالیت می پردازند. به طور خلاصه، این رسمیت بخشیدن به واسطه ی تدریس فراگیر.... دیدگاه هایی در خصوص این كه امور به چه نحو هستند، جهان ً به واقع ً چگونه پیش می رود و چگونه باید پیش رود، هدایت می شود. این دادگاه ها كه ( غالباً در نهادها و رویه های فرهنگی جای می گیرند) به طریقی تفكر افراد را جهت می بخشند كه آن ها روش جاری انجام امور را می پذیرندو مفهوم متداول در خصوص آن چه كه  ً طبیعی ً است و درك رایجی را كه نسبت به نقش های آن ها در جامعه وجود دارد تصدیق می كنند. این فرایند جامعه پذیری ، شكل گیری تعابیر شناختی و عاطفی ما نسبت به جامعه ی جهانی ... به وسیله ی .... كلیساها، مدارس، خانواده، و اشكال فرهنگی انجام می گیرد. (Lye,g1  1997 )

توجه داشته باشید كه بر اساس توصیف فوق، ایدئولوژی ها تحركات فرهنگی را به منظور چیره شدن بر ایدئولوژی های رقیب و كنترل وجوه فرهنگی آن ها ( در خصوص مطلب ما، آموزش ) انتقال می دهند. هم چنین توجه كنید كه ایدئولوژی ها از طریق آموزش (جامعه پذیری ، القاء عقاید، فرهنگ پذیری باورهای خویش به افراد خود را بازسازی می كنند، به این ترتیب كه آن ها  به طور نامحسوس تلاش می كنندً تفكر افراد را به سمتی هدایت كنند كه آن ها دیدگاه ایدئولوژی ها را بپذیرند ً : این كه امور به چه نحو بایستی انجام شوند، این مفهوم را كه چه چیزی طبیعی است، وموضع آن ها در خصوص نقش افراد درجامعه.

پیامد این موضوع در فرهنگ ما كه در آن طرفداران چهار ایدئولوژی برنامه ی درسی برای نظارت بر نظام آموزشی با یكدیگر رقابت می كنند این است كه حامیان هر یك از این ایدئولوژی ها تلاش می كنند تا عقیده ی افراد را به سمت نقطه نظرات خویش تغییر دهند، به این ترتیب كه آن ها با صراحت اعلام می كنند كه دیدگاه آموزشی شان تنها راه مناسب، طبیعی وقابل قبول برای نگرش به این رشته است. نتیجه ی این تلاش ها اعمال فشار مداوم بر معلمان، مربیان، و عامه ی مردم برای پذیرش یك ایدئولوژی و رد كردن سایر ایدئولوژی هاست. چنان كه گویی چهار مغناطیس ما را كه به آموزش علاقه نشان می دهیم به شدت از چهار سمت مختلف به شدت به سوی خود می كشند. این كشمكش ها به مبارزه ای ایدئولوژیك در آمریكا منتهی شد كه در دو جبهه جریان داشت: پایه ریزی آموزشی و اذهان و روان هر یك از آمریكاییان كه نگران اتفاقاتی بودند كه در نظام آموزشی ما رخ می دهد. این كشمكش ها قطعاً نباید شیوه ی برخورد با امور باشند. برخی از فرهنگ ها امكان تسلط كامل یك ایدئولوژی را بر سایر ایدئولوژی ها فراهم كرده اند و سایر فرهنگ ها به شیوه ای دست یافته اند كه به موجب آن ایدئولوژی ها با یكدیگر مشاركت می كنند تا این كه به رقابت با یكدیگر برخیزند. اما در آمریكا در آغاز قرن بیست و یكم معتقدان به هر یك از ایدئولوژی ها سایر افراد را هم قطاران  خویش، افرادی كه احتمالاً به ایدئولوژی ایشان روی آورده، یا دشمن خویش تلقی می كرده اند. از این رو، مربیان و عامه ی مردم كه به یك ایدئولوژی متعهد بوده اند از این كه جهان بینی آن ها بهترین جهان بینی است احساس رضایت خاطر و اطمینان می كردند، درحالی كه سایر افراد كه به یك ایدئولوژی تعهد نسپرده بودند همواره در میان نقطه نظراتی كه بایكدیگر رقابت می كردند به سردر گمی و چند گانگی دچار می شدند. برای افرادی كه اطلاعی از جایگزین ها ی موجود ندارند غالباً احساس خود بر حق بینی یا نگرانی و سردرگمی در آن ها بروز می كند.

من عبارت ایدئولوژی برنامه ی درسی را در این كتاب به دو دلیل عمده به كار برده ام. یكی از این دلایل به این موضوع مربوط می شود كه من به جای آن كه واژه متداول تر فلسفه را بر گزینم واژه ی ایدئولوژی را ترجیح داده ام. ایدئولوژی برای ایجاد تمایز میان انگیزه هایی كه شالوده ی رفتار و باروهای تبیین شده را تشكیل می دهند به كارگرفته می شود . دغدغه ی این كتاب بیشتر انگیزه هاست تا باورهای تبیین شده. مسئله ای كه به موجب این تمایز مطرح می شود نیت ( یا فلسفه ای ) است كه همواره در تناقض با رفتار واقعی قرار می گیرد. مربیانی كه با برنامه ی درسی سروكار دارند غالباً نسبت به مفروضات عمده ای كه شالوده ی اعمال آن ها را تشكیل می دهد آگاه نیستند، دقیقاً همانند طرفداران بسیاری از گروه های سیاسی كه اطلاع از انگیزه ها و تحریكاتی ندارند كه ایشان را در جهت كنش در چارچوب شیوه های رفتاری تایید شده ای كه از جانب گروه سیاسی شان مجاز شمرده می شوند سوق می دهند . بایستی میان دیدگاه ها، افسانه ها، آموزه ها، عقاید، جهان بینی ها و نظام ها ی اعتقادی كه باعث می شوند رفتار فعالان برنامه ی درسی هماهنگ عمل شان باشد و لفظ هایی كه به كار می برند تمایز قایل شد. بدین ترتیب است كه من واژه ی ایدئولوژی را مورد استفاده قرار می دهم.

دلیل دیگری كه باعث می شود من عبارت ایدئولوژی برنامه ی درسی را به كار بگیرم مربوط می شود به انتخاب من در باره ی واژه ی برنامه ی درسی. هنگام بحث و گفتگو درباره ی تلاش های اشخاصی كه به برنامه ی درسی ابراز علاقه می كنند ضروری است كه میان حوزه ی برنامه ی درسی ، حوزه ی آموزشی ، حوزه ی شناخت  شناسی ، حوزه ی نظریه ی یادگیری ، حوزه ی روانكاوی، حوزه ی رشد و تحول ، و غیره تمایز قایل شد. این تمایز به این علت است كه افراد غالباً هنگامی كه فعالیت در این حوزه های مختلف گفتاری رفتار متفاوتی  دارند، دقیقاً همانند معلمان كه نسبت به كودكان خود و دانش آموزان خویش واكنش متفاوتی ابراز می كنند. رفتار شخصی در زمان عمل كردن به (یا فكر كردن درباره ی) موضوعات برنامه ی درسی در مقایسه با عمل (یا تفكر) وی به عنوان روان شناس ، والد، فیلسوف، یا شناخت شناس متفاوت است. نظام های مفهومی كه افراد به كارمی برند غالباً با نحوه ی دیدگاه آن ها نسبت به عملكردشان گره می خورد. به طور نمونه، رفتار مربیان وكاربرد چارچوب های مفهومی توسط آن ها هنگام برنامه ریزی آموزشی و در مرحله ی پرداختن به موضوعات برنامه ی درسی در مقایسه با زمانی كه آن ها به اجرای آموزش و تعامل با كودكان می پردازند متفاوت است. در نتیجه، ایدئولوژی های برنامه ی درسی به تلاش هایی نسبت داده می شود كه افراد هنگام فعالیت در خصوص برنامه ی درسی یا فكر كردن در باره ی موضوعات برنامه ی درسی انجام می دهند. ایدئولوژی های برنامه ی درسی شامل مجموعه ی نظام های اعتقادی افراد، یا حتی مجموعه نظام های اعتقادی مربوط به آموزش نمی شوند.

شرح ایدئولوژی های ارائه شده در این كتاب از تجزیه و تحلیل عملكردها و باورهای مربیان آمریكایی ( به ویژه تدوین كنندگان برنامه ی درسی ) كه در طی قرن بیستم به برنامه ی درسی توجه نشان می دادند شكل گرفته است. این معیار ارزیابی باورهای معلمان مورد تایید و حمایت ادبیات حرفه ای مواضع برنامه ی درسی در ایالات متحده قرار دارد. جدول 1-1 صف آرایی را كه در طرح های دسته بندی شده 9 نظریه پرداز اخیر برنامه ی درسی وجود دارد نشان می دهد. تقریباً تمامی نظریه پردازان  مواضعی مشابه با مواضع ایدئولوژی  های پژوهش علمی ، كارایی اجتماعی، یادگیرنده محور و بازسازی اجتماعی معین كرده اند. دو طرح با موضع ایدئولوژی بازسازی اجتماعی همسان نیستند، اما این مسئله نباید باعث تعجب ما گردد. زیرا كه ایدئولوژی بازسازی اجتماعی حدوداً درسال 1990 به عنوان موضعی متمایز برای بار دوم پدید آمد. برای مثال ، Schubert  درسال های 1986 و 1987 فقط 3 موضع را از یكدیگر متمایز ساخت، در حالی كه در سال 1996 با بازبینی طرح طبقه بندی خویش چهار موضع را متمایز اعلام كرد. در این جدول یك موضع با موضع ایدئولوژی كارایی اجتماعی همسان نیست. چهار طرح دو موضع را از یكدیگر متمایز می دانند، درحالی كه دیگر طرح ها فقط یك موضع را متفاوت  ارزیابی می كنند. هم چنین توجه داشته باشید كه اگر چه اصطلاحات به كارگرفته شده در مواضع جدول ممكن است مغایر با یكدیگر باشند ، اما زیر بنای مواضع یكسان است.

 

 

 
نوع مطلب :

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy cheap cialis in canada
سه شنبه 13 آذر 1397 06:33 ب.ظ

Superb postings, Thanks.
tadalafil 20mg overnight cialis tadalafil canadian drugs generic cialis cialis without a doctor's prescription cialis pills cialis super acti generic cialis cialis kaufen wo warnings for cialis purchase once a day cialis
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 07:25 ق.ظ

Many thanks. A good amount of info.

cialis 5mg prix cialis cipla best buy buy brand cialis cheap cialis for daily use cialis 20 mg best price cialis billig cialis cipla best buy cialis great britain 5 mg cialis coupon printable cialis online holland
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 07:27 ب.ظ

Amazing data. Cheers.
cialis arginine interactio cialis 30 day sample cialis free trial cialis generique 5 mg prix cialis once a da cialis canadian drugs achat cialis en europe sialis precios de cialis generico generic cialis 20mg uk
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 07:04 ق.ظ

Seriously plenty of very good tips!
cialis 20 mg cost we like it cialis soft gel ou acheter du cialis pas cher can i take cialis and ecstasy cialis tadalafil free cialis cialis pills try it no rx cialis low cost cialis 20mg effetti del cialis
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 06:34 ق.ظ

You've made your point!
cialis tadalafil online when can i take another cialis viagra vs cialis cialis rckenschmerzen generic cialis cialis daily reviews what is cialis order generic cialis online cialis for sale in europa preis cialis 20mg schweiz
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 07:18 ب.ظ

You have made your point very well.!
wow look it cialis mexico buying cialis in colombia calis cialis 20 mg cost interactions for cialis side effects of cialis canadian cialis wow cialis 20 warnings for cialis cialis generico in farmacia
buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 06:11 ق.ظ

Nicely put. Kudos.
wow cialis tadalafil 100mg cialis 20 mg cost of cialis per pill cialis rezeptfrei prix cialis once a da discount cialis where cheapest cialis buy cialis buying cialis overnight usa cialis online
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 06:54 ب.ظ

Very well expressed without a doubt. !
cialis from canada ou trouver cialis sur le net if a woman takes a mans cialis deutschland cialis online cialis bula cialis generico milano cialis usa cost generic cialis in vietnam cialis tablets australia prices for cialis 50mg
buy cialis online best price
جمعه 9 آذر 1397 07:07 ق.ظ

You revealed this exceptionally well!
only here cialis pills cialis 5mg cialis rckenschmerzen tadalafil 20mg cialis online holland tadalafilo cialis italia gratis safe site to buy cialis online import cialis cialis 20 mg
buy tadalafil no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:54 ب.ظ

Thanks a lot. An abundance of content.

the best site cialis tablets precios de cialis generico cialis 200 dollar savings card generic cialis at the pharmacy cialis pills boards prix de cialis venta de cialis canada price cialis wal mart pharmacy cialis for bph generico cialis mexico
Cialis generic
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:12 ق.ظ

Helpful advice. Regards.
preis cialis 20mg schweiz cialis y deporte tadalafil generic only here cialis pills cialis prezzo di mercato where to buy cialis in ontario cialis en mexico precio cialis dose 30mg female cialis no prescription cialis canada
Buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:20 ب.ظ

You mentioned that wonderfully!
ou acheter du cialis pas cher prezzo di cialis in bulgaria viagra cialis levitra brand cialis generic brand cialis generic cialis generico in farmacia fast cialis online cialis daily rx cialis para comprar wow look it cialis mexico
Cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:38 ق.ظ

You actually mentioned this effectively.
deutschland cialis online import cialis enter site natural cialis cialis farmacias guadalajara generic cialis 20mg tablets cialis purchasing cialis sale online cialis dosage amounts deutschland cialis online cialis coupon
buy tadalafil pills
چهارشنبه 11 مهر 1397 05:38 ق.ظ

You actually mentioned it adequately!
where cheapest cialis cialis kamagra levitra canadian discount cialis prezzo cialis a buon mercato cialis 5 mg para diabeticos cialis online holland if a woman takes a mans cialis click now buy cialis brand cialis for sale in europa cialis diario compra
viagrayosale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:10 ب.ظ

You actually suggested this terrifically.
brand cialis nl buy cialis sample pack cialis generico postepay fast cialis online buy name brand cialis on line cialis dosage amounts cialis online prices on cialis 10 mg cialis lowest price where do you buy cialis
http://viagraky.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:50 ب.ظ

You actually revealed that well!
buy viagra online safely buy viagra nz buy viagra online cheap buy viagra online pharmacy how to get viagra viagra order online how get viagra buy viagra online overnight delivery buy viagra without rx buy viagra tesco
http://cialissi.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:18 ق.ظ

You have made your stand quite clearly!.
cialis 5mg prix cipla cialis online cialis billig cialis per paypa if a woman takes a mans cialis buy cialis uk no prescription cialis daily dose generic we recommend cialis best buy cialis canada on line cialis pills boards
http://viagravonline.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:25 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it.
cialis 5mg canada discount drugs cialis cialis dose 30mg tadalafil 10 mg cialis 200 dollar savings card cialis 50 mg soft tab free cialis miglior cialis generico 5 mg cialis coupon printable no prescription cialis cheap
http://rldta.com/kopen-canadese-viagra-online.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:33 ق.ظ

This is nicely expressed! !
buy canada viagra viagra buy where to buy viagra online uk pharmacy order online pharmacy online get a viagra prescription buy viagra nz online viagra usa how to buy cheap viagra buy viagra from uk
babecolate.com/can-you-buy-cialis-over-the-counter-in-usa.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:10 ب.ظ

Thanks! A lot of forum posts.

generic cialis at the pharmacy cialis dosage recommendations cialis for sale south africa order generic cialis online we like it safe cheap cialis order cialis from india cialis from canada cialis from canada cialis prices in england cialis dosage amounts
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:36 ق.ظ

Nicely put, Many thanks!
cialis pas cher paris buy online cialis 5mg cialis purchasing cialis uk next day order generic cialis online cialis pills cialis prezzo in linea basso chinese cialis 50 mg cialis canadian drugs cialis rezeptfrei sterreich
Online cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 12:06 ب.ظ

Cheers, I appreciate it!
cialis kaufen bankberweisung cialis generico milano cialis dosage cipla cialis online we recommend cialis best buy sialis where cheapest cialis cialis rezeptfrei 40 mg cialis what if i take cialis online nederland
Viagra or viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:48 ق.ظ

You stated that well.
sildenafil without prescription uk where can you buy viagra online safely can you buy viagra at walmart viagra to buy sildenafil uk online honest place to buy viagra where do i buy viagra where to purchase viagra online buy viagra safely online viagra online prices
Generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 05:10 ب.ظ

Really quite a lot of superb material.
look here cialis cheap canada female cialis no prescription canadian discount cialis cialis for sale click here cialis daily uk cialis cipla best buy cialis soft tabs for sale cialis for sale in europa we choice cialis uk buy brand cialis cheap
Cialis prices
شنبه 4 فروردین 1397 09:38 ب.ظ

You definitely made the point.
cialis daily new zealand cialis y deporte achat cialis en europe cialis 20mg prix en pharmacie cialis uk cialis super acti cialis per paypa cialis online deutschland cialis prices in england cialis for bph
Generic cialis
پنجشنبه 2 فروردین 1397 11:01 ق.ظ

You said it very well.!
effetti del cialis comprar cialis 10 espa241a cialis 10 doctissimo generic cialis in vietnam cialis cipla best buy cialis with 2 days delivery recommended site cialis kanada cialis prices in england no prescription cialis cheap side effects of cialis
budtrader
دوشنبه 30 بهمن 1396 12:31 ق.ظ
داستان باورنکردنی وجود دارد. پس چه اتفاقی افتاد؟ مراقب باش!
Ilse
شنبه 7 مرداد 1396 06:58 ب.ظ
Hi there, I check your new stuff regularly.
Your humoristic style is witty, keep up the good work!
علیرضا منصوری گندمانی
چهارشنبه 7 تیر 1396 08:24 ب.ظ
استاد گرامی سلام.
ترجمه این کتاب بسیار شبیه به ترجمه کتاب اسکایرو ترجمه دکتر کلباسی و همکاران است.به نحوی این دو متن شبیه به هم هستند که گویی هر دو منبع ترجمه شده از یک ایده و یا یک نویسنده بر می آید.
فقط به جهت آ گاهی گفتم.
std screening
یکشنبه 4 تیر 1396 09:53 ب.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب
در آیا نه نشستن درست با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع موفق به من
مؤمن متاسفانه تنها برای بسیار در حالی
که کوتاه. من این کردم مشکل خود را با جهش در مفروضات و شما خواهد
را سادگی به کمک پر کسانی که معافیت.
که شما که می توانید انجام من را بدون شک تا پایان مجذوب.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 31 تا 60


Admin Logo
themebox Logoساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو