آموزش، فرهنگ است. فرهنگ، کیستی است.

مقدمه­ای بر ایدئولوژی­های برنامه­ی درسی

نویسنده :محرم آقازاده
تاریخ:شنبه 4 آذر 1391-03:47 ق.ظ

مقدمه­ای بر ایدئولوژی­های برنامه­ی درسی

مژده به علاقه مندان نظریه های برنامه درسی: کتاب ایدئولوژهای برنامه درسی، نوشته استفان شیرو ، توسط این جانب محرم آقازاده ترجمه شده است و در آینده ای نزدیک در اختیار شما خواهد بود. آن چه از نظر خواهید گذراند قسمتی از فصل اول کتاب پروفسور شیرو است.

ایدئولوژی های برنامه ی درسی

ایدئولوژی كارایی اجتماعی، ایدئولوژی پژوهش علمی ، ایدئولوژی یادگیرنده  محور، ایدئولوژی بازسازی اجتماعی عناوینی هستند كه به ایدئولوژی های برنامه ی درسی مورد بررسی دراین كتاب اختصاص داده شده است.  

ایدئولوژی پژوهش علمی

دانش پژوهان دانشگاه بر این باور هستند كه فرهنگ ما در طی قرن ها دانش ارزشمندی را جمع آوری كرده است كه به صورت رشته های تحصیلی موجود در دانشگاه ها سازمان یافته وتنظیم شده است. هدف از آموزش كمك به دانش آموزان است تا دانش گردآوری شده در فرهنگ مان را فرابگیرند: دانش موجود در رشته های تحصیلی. یادگیری و فراگرفتن رشته ی تحصیلی شامل آموختن محتوا، بنیان های مفهومی و روش های تفكر است . معلمان بایستی دانش پژوهان كوچكی باشند كه نسبت به رشته ی تحصیلی شان شناخت عمیقی دارند و بتانند تخصص خود را به روشنی و با دقت و درستی به كودكان ارائه كنند.

دانش پژوهان برا این تصور هستند كه رشته های تحصیلی، جهان اندیشه و جهان دانش كما بیش یكسان هستند . وظیفه ی اصلی آموزش پی بردن به گستردگی مؤلفه های این یكسان بودن است، هم از بعد فرهنگی همان طور كه در كشف حقایق جدید بازتاب دارد، و هم از بعد فردی همان طور كه در فرهنگ پذیری افراد نسبت به دانش انبوه خاص شهر نشینی و شیوه های كسب آگاهی منعكس است.

رشته ی تحصیلی به مثابه اجتماعی سلسله مراتبی تلقی می شود كه در آن مردم در یك بخش از جهان دانش به جستجوی حقیقت می پردازند. جوامع سلسله مراتبی تشكیل شده است از پژوهشگران حقیقت ( اساتیدی كه در راس سلسله مراتب دانشگاهی قرار دارند)، تعلیم دهندگان حقیقت ( افرادی كه حقایق را كشف شده توسط پژوهشگران را انتشار می دهند)، و یادگیرندگان حقیقت (دانش آموزانی كه وظیفه ی آن ها یادگری حقیقت است به طوری كه آن ها ممكن است به اعضای ماهر رشته ی مورد نظر تبدیل شوند ).

هدف اساتید دانشگاهی از آموزش بسط و گسترش رشته های درسی خویش و معرفی آن ها به جوانان است. این امر بیش از هر چیز مستلزم مجبور ساختن اعضای جوان رشته ی درسی به عنوان دانش آموز برای سوق دادن به سمت رشته ی درسی و سپس هدایت آن ها از درجات پایین سلسله مراتب به درجات بالای آن است. بسط و گسترش رشته ی تحصیلی از طریق انتقال دانش آن رشته و شیوه های تفكر به دانش آموزان تحقق می یابد. برنامه ی درسی ابزار این انتقال را فراهم می آورد، و هم معنا و هم چنین علت وجودی آن رشته را از رشته های درسی دانشگاهی استخراج می كند. دغدغه ی اصلی اساتید دانشگاه تدوین برنامه ی درسی به طریقی است كه منعكس كننده ی رشته ی درسی آن ها باشد.

ایدئولوژی كارایی اجتماعی

مدافعان ایدئولوژی كارایی اجتماعی بر این باور هستند كه هدف از تحصیل برآورده ساختن نیازهای اجتماع به طور كارآمد است كه با تعلیم جوانان به مثابه اعضای بالغی كه در آینده بتوانند عملكرد مؤثری در اجتماع داشته باشند. تحقق می یابد. هدف كلی آن ها تعلیم مهارت ها و شیوه های كار به جوانا ن است كه در محل كار ومحیط خانه برای ادامه ی زندگی ثمر بخش و استمرار عملكردشان درجامعه به آن ها نیاز خواهند داشت.

تایید كنندگان ایدئولوژی كارایی اجتماعی اعتقاد دارند كه ماهیت یادگیرندگان در شایستگی ها و فعالیت هایی نهفته است كه آن ها مستعد به اجرا در آوردن شان هستند. جوانان آموزش را به منظور یادگیری برای به اجرا درآوردن عملكرد هایی كه برای سازندگی اجتماعی ضروری است كسب می كنند. معلمان با انتخاب و به كار گیری استراتژی های آموزشی كه برای كمك به شاگردان به منظور كسب اهداف رفتاری معین شده در برنامه ی دسی شان طراحی شده است امر آموزش را اداره نموده و پیش می برند. آموزش و تعلیم  به موجب رفتارهایی كه به روشنی تعریف و معین شده اند هدایت می شود، و شاگردان چه بسا برای به دست آوردن و حفظ تبحر در مهارت ها به تمرین قابل توجهی نیاز داشته باشند.

نخستین وظیفه ی مربی كه اعتقاد به ایدئولوژی كارایی اجتماعی دارد مشخص كردن نیازهای جامعه است (یا هر مراجعی كه  تخصص دیگری دارد) چیزهایی كه این نیازها را بر آورده خواهند ساخت اهداف نهایی برنامه ی درسی نامیده می شوند . در نتیجه مربیان بایستی مؤثرترین را ه را برای تولید محصول فرد تعلیم دیده بیابند، فردی كه از عهده ی اهداف نهایی برنامه ی درسی بر آید و از این رو نیازهای جامعه را تحقق ببخشد ( یا مراجع).

ایدئولوژی های كارایی اجتماعی بر این عقیده هستند كه عمده ترین دستاورد تاثیر گذار اهداف نهایی برنامه ی درسی حاصل به كار بستن روندهای معمول شیوه ی علمی در تنظیم برنامه ی درسی است. اساس مفاهیم ایدئولوژی كارایی اجتماعی حول شیوه ی علمی این تصور است كه تغییر در رفتار انسانی ( كه در حال یادگیری است ) در چارچوب تقریباً مستقیم علت معلول ، عمل عكس العمل ، یا در زمینه ی محرك پاسخ روی می دهد. این مفهوم مستلزم آن است كه مربیان ایدئولوژی اجتماعی كارآمد پیشتر مناسبات میان علت و معلول ، عمل و عكس العمل ، و محرك و پاسخ را تعیین كنند، و علت ها ، عمل ها   و محرك ها (یعنی، تجارب یادگیری) را كه در آینده به معلول ها ، عكس العمل ها، و پاسخ ها منجر خواهند شد پیش بینی نمایند. بدین سان ، 3 مقوله كه نقش عمده ای را در ایدئولوژی كارایی اجتماعی به عهده دارند عبارتند از مفهوم یادگیری (یا تغییر در رفتار انسان)، خلق و توالی تجارب یادگیری و علت ها، عمل ها، و محرك هایی كه به معلول ها، عكس العمل ها، و پاسخ ها منجر می شوند)، و پاسخگویی درقبال مراجعه كننده ای كه مربیان برای وی كاروفعالیت می كنند.

ایدئولوژی یادگیرنده محور

حامیان ایدئولوژی یادگیرنده محور بر ضروریات جامعه یا رشته های تحصیلی دانشگاهی تاكیدی نمی ورزند، بلكه توجه آن ها بر نیازها و علایق افراد متمركز است. آن ها معتقدند كه مدارس بایستی مكان های شادی آور و خوشایندی باشند كه افراد بر حسب ماهیت درونی خویش به طور طبیعی در آن جا پرورش یابند. هدف كلی آموزش رشد هر یك از افراد هماهنگ با خصیصه های عقلانی، اجتماعی، هیجانی و جسمی آن­هاست.

مربیان ایدئولوژی یادگیرنده محور اعتقاد دارند كه افراد برای رشد و پرورش از توانایی­های خاص خویش برخوردار هستند، عواملی كه بایستی توانایی های خویش را فعالیت ببخشند، و  اساساً از سرشت خوبی بهره مندند، مضاف بر این، افراد به منزله ی سرمنشاء محتوای برنامه ی درسی قلمداد می شوند، نتایج آن ها بایستی نتایج مطلوب و مناسبی برای برنامه ی درسی درنظر گرفته شوند.

این باور حامیان ایدئولوژی یادگیرنده محور را به سمتی هدایت می كند كه رشد را به مثابه مضمون اصلی تلاش هایشان مطرح می سازند. رشد یادگیرندگان با این معیار كه آن ها از قوانین موجود تبعیت می كنند به هدف مربیان تبدیل می شود. از این رو، آموزش مستلزم استخراج توانایی های ذاتی افراد است. اگر آن چه كه از فرد استخراج می شود به طور طبیعی باعث ترغیب قابلیت های درونی فرد شود به پیشبرد سلامتی فضیلت و رشد مفید وی كمك خواهد كرد.

پتانسیل رشد در درون افراد  نهفته است. با وجود این، افراد به رشد و ترقی ترغیب می شوند و معنا را بر اثر تعامل  با محیط و شرایط مادی ، عقلانی و اجتماعی بنا می كنند. بدین سان ، یادگیری عملكردی است كه به تعامل میان شخص و محیط وی گفته می شود.  از آن جا كه تعاملات افراد با محیط شان تصور می شود برای فرد در گیر در تعامل امری منحصر به فرد و استثنایی باشد،  بازهم فرض بر این است كه حاصل یادگیری ( ساختن معنا ) نیز برای فرد امری منحصر به فرد و استثنایی باشد.

بدین ترتیب ، برنامه های درسی یادگیرنده محور به مطالعه و اندیشیدن در باره ی مقولاتی هم چون متن ها، شرایط محیطی، یا واحدهایی از فعالیت گفته می شود كه در آن دانش آموزان در روند تعامل با سایر دانش آموزان، معلمان، ایده ها و مقولات می توانند برای خود معنا به وجود آورند. این وظیفه مربیان است تا آن متن ها ، شرایط محیطی، یا واحدهای فعالیت را كه باعث رشد افراد به هنگام ایجاد معنا ( و بدین سان یادگیری و دانش ) برای خود می شوند به دقت خلق كنند.

ایدئولوژی بازسازی اجتماعی

افراد معتقد به ایدئولوژی بازسازی اجتماعی به مشكلات جامعه ی خویش و بی عدالتی هایی كه به اعضای  جامعه ی آن ها تحمیل می شود، از جمله بی عدالتی هایی كه از نابرابری های نژادی، جنسی ، اجتماعی و اقتصادی منشاء می گیرد آگاه هستند. آن ها تصور می كنند كه هدف آموزش سهولت بخشیدن به برقراری جامعه ای جدید با عدالت بیشتر است كه رضایت خاطر همه ی اعضای آن به حد اعلی فراهم آورده می شود.

افراد معتقد به ایدئولوژی بازسازی اجتماعی براین باور هستند كه آموزش فرایندی اجتماعی به شمار می رود كه از طریق آن جامعه از نو ساخته می شود. آن ها به قدرت آموزش ایمان دارند و می دانند كه به واسطه ی برنامه ی دسی می توانند به افراد جامعه آموزش دهند چندان كه آن ها نسبت به جامعه ی خویش آن چنان شناختی پیدا كنند كه بتوانند دیدگاهی درحصول  جامعه ی بهتر در خود ایجاد كنند  و برای موجودیت بخشیدن به آن دست به عمل بزنند.

از آن جا كه افراد معتقد به ایدئولوژی بازسازی اجتماعی آموزش را از بعد اجتماعی مورد برسی قرار می دهند، ماهیت جامعه آن چنان كه وجود داردو آن چنان كه باید باشد به عوامل تعیین كننده اغلب فرضیات آن ها تبدیل شده است.  آن ها می پندارند كه تجربه ی انسان بایستی به موجب عوامل فرهنگی با قدرت هر چه تمام تر شكل بگیرد و تصور می كنند كه معنای زندگی افراد از طریق تجارب اجتماعی شان تعیین می شود. آن ها باوردارند كه حقیقت و دانش بر مبنای مفروضات فرهنگی قرار دارند و به وسیله ی این مفروضات تعریف می شوند.

به این علت، افراد معتقد به ایدئولوژی بازسازی اجتماعی اعتقاد دارند كه هیچ فرد شایسته، آموزش مناسب ، حقیقت، یا دانشی را نمی توان سراغ داشت مگر آن كه دركی نسبی درخصوص ماهیت جامعه ی خوب داشته باشیم. از آن جا كه جامعه دستخوش بحران است ، در پی آن انسان شایسته، آموزش مناسب، حقیقت، و دانش نیز در معرض بحران قرار می گیرد. هدف حامیان ایدئولوژی بازسازی اجتماعی این است كه با از میان برداشتن وجوهی از فرهنگ شان كه از نظر آن ها نامطلوب و ناپسند هستند بتوانند این موقعیت نا پسند را اصلاح كنند و ارزش های اجتماعی را كه از منظر آن ها مطلوب و ارزشمند به شمار می روند جایگزین آن ها سازند و با این اقدام فرهنگ خویش را از نو بسازند چندان كه اعضای این جامعه در كمال رضایت به درخواست های  مادی، معنوی و عقلانی خویش نایل خواهند گشت.

بعد تاریخی ایدئولوژی 

هر یك از ایدئولوژی های برنامه ی درسی از پیشینه ای برخوردار است. تشخیص سنت ها بدون توجه به رشد هر یك معنای ارزشمندی در خصوص بعد تاریخی در اختیار ما قرار می دهد. خاستگاه و تحول هر ایدئولوژی به خودی خود مطالعه ی جذاب و جالب توجهی فراهم می آورد، این كتاب صرفاً ایدئولوژی هایی را مورد بررسی قرار خواهد داد كه از سال 1880 به این سو مطرح بوده اند. ایدئولوژی پژوهش دانشگاهی را با كند و كاو در دوره ی گسترش و رشد برنامه ی درسی كه نتیجه ی پژوهش Charles Eliot و كمیته  ی دهم در دهه ی 1890 ، جنبش ً برنامه ی درسی جدیدً دهه ی 1960 ، و جنبش فرهنگ با سوادی در پایان قرن بیستم است مورد بررسی قرار خواهیم داد. ماهیت ایدئولوژی كارایی اجتماعی با مطالعه و بررسی پیوند میان Franklin Bobbit، Ralph Tyler ، No child left Behind مورد كندوكاو قرار خواهد گرفت . پی گیری تحول ایدئولوژی یادگیرنده محور ما را به این سمت سوق می دهد كه به بررسی تداوم باوری بپردازیم كه تحقیق Francis Parker در قرن نوزدهم، جنبش آموزش مترقی در نیمه ی اول قرن بیستم، و آموزش آزاد، عمل تحولی مناسب، و جنبش های ساختاری چهار0 ساله گذشته را یكپارچه می سازد. مطالعه و بررسی ایدئولوژی بازسازی اجتماعی مستلزم تحقیق درباره ی سنت است كه مشخصاً توسط George counts به اجرا در آمد كه به جنبش عدالت اجتماعی كنونی توسعه پیدا كرده است . قصد من كمك به خوانندگان است تا این ایدئولوژی ها را در چارچوب غنای سنت ها، قطع نظر از رشدی كه كرده اند، بشناسند تا این كه صرفاً آن ها را به همان صورتی كه هم اینك به نظر می رسند مورد بررسی قرار دهند.

فعالان برنامه ی درسی

افرادی كه حول برنامه ی درسی تحقیق می كنند اقدام به تلاش های گوناگونی می كنند. ایدئولوژی هایی كه در این كتاب به شرح و تفصیل آن ها پرداخته ایم به تلاش های فعالان برنامه ی درسی كه در زیر به آن ها اشاره می شود مرتبط است.

·         دست اندركاران برنامه ی درسی:  برنامه های درسی را در عرصه ی آموزش به كار می بندند و بركاربرد آن در مدارس نظارت می كنند. معلمانی كه برای تهیه و تدارك آموزش از متون مطالعات اجتماعی استفاده می كنند، برنامه ای را برای آموزش خوانن به اجرا در می آورند ، یا برنامه ی عملی را از دیدگاه های برنامه ی درسی كه در یكی از وب سایت ها ارائه می شود استخراج می كنند شامل دست اندركاران برنامه ی درسی هستند. مدیران مدارس كه برای تامین استانداردهای دولتی یا ملی برنامه ی درسی تنظیمات و تطابقاتی را به اجرا در می آورند ، آموزش گروهی را تحقق می بخشند، معلمان را برای به كار بستن شیوه های آموزشی ویژه ترغیب می كنند، یا بر كابرد مجموعه ی خاصی از كتاب های درسی اصرار می ورزند از جمله دست اندركاران برنامه ی درسی محسوب می شوند.

·         اشاعه دهندگان برنامه­ی درسی: كارورزان برنامه ی درسی را از وجود برنامه های درسی و شیوه های مناسب كاربرد آن ها آگاه می سازند. اشاعه دهنده برنامه ی درسی چه بسا شامل فروشنده ی كتاب درسی، متخصص موضوع درسی در حوزه ی تحصیلی، استاد دانشگاهی كه نمونه ی درس ها را ارائه می كند، یا سرپرست كارگاه آموزشی به نمایندگی از شركت انتشاراتی یا سازمان حرفه ای (هم چون مشاور ملی معلمان درسی ریاضی)، باشد.

·         ارزشیابان برنامه­ی درسی: به منظورگزارش كارآمدی، اثر بخشی، و ارزش تلاش ها و ابداعات سایر پژوهشگران برنامه ی درسی اقدام به جمع آوری ، بررسی و سنجش داده ها می كنند. ارزشیابان برنامه ی درسی ممكن است توسط بخش خصوصی خدمات سانی آزمون ، اداره ی مركزی حوزه ی تحصیلی ، اداره ی نظارت كننده ی دولتی، شركت انتشاراتی، یا گروه تدوین برنامه ی درسی به كار گمارده شوند. گزارش های ارزشیابان نهایتاً به تصمیم گیری درخصوص موضوعات برنامه ی درسی، موفقیت دانش آموزان، اثر بخشی معلمان، و مسئولیت پذیری مدارس منجر می شود.

·         حامیان برنامه­ی درسی: شامل مربیان و عامه ی مردم هستند كه مشغله ی ذهنی و تلاش آن ها بر این است كه بر آن چه كه در مدارس تدریس می شود و چگونگی تدیس مواد آموزشی اثر گذار باشند. حامی برنامه ی درسی ممكن است والدینی باشند كه تلاش می كنند بر تصمیماتی كه در خصوص برنامه ی درسی مدرسه ی فرزندشان اتخاذ می شود تاثیر بگذارند، شهروندی كه سعی می كند بر تصمیماتی كه بخش دولتی آموزش حول برنامه ی درسی اتخاذ می كند اثر گذار باشد، یا سیاست مداری ( شاید رئیس جمهور، دولتمرد یا قانونگذار  كه سعی می كند از طریق جریان سیاسی  دیدگاه های برنامه ی درسی خویش را به اجرا در آورد.

·         تدوین­كنندگان برنامه­ی درسی: افرادی هستند كه مواد و خط مشی های برنامه ی درسی را برای سایر افراد پدید می آورند تا در حوزه های آموزشی مورد استفاده قرار بگیرند. مفاهیم عمده در این باب ً مورد استفاده ی سایر افراد قرار گرفتنً و مفهوم واژه ی ً آموزشی ً است. تدوین كنندگان برنامه ی درسی ممكن است شامل نویسندگان كتاب های درسی، معلمانی كه در كمیته های برنامه ی درسی مدرسه فعالیت می كنند، متخصصان برنامه ی درسی كه در موسسات آموزشی خصوصی كار می كنند، یا شهروندان مشتاقی كه مواد آموزشی را برای تحصیل در خانه طراحی می نمایند.

·         نظریه پردازان برنامه­ی درسی: زیربناو بنیان های فلسفی و ایدئولوژیك برنامه های درسی موجود را مورد بررسی قرار می دهند، نحوه ی كاربرد، ابداع، ارزشیابی واشاعه ی آن ها را مورد مطالعه قرار می دهند، تلاش هاو نیات سایر فعالان برنامه ی درسی را بررسی می كنند، در خصوص نوع برنامه های درسی كه بایستی تحقق پیدا كنند می اندیشند، برای ً چرایی های ً بررسی های خود به جستجو می پردازند، و كتاب هایی دراین خصوص تالیف می كنند، همه ی موارد فوق به قصد مشاركت در چارچوب كلی دانش در زمینه ی تمرین مؤثر برنامه ی درسی ، اشاعه، حمایت، تدوین و ارزشیابی آن انجام می شود.

این كتاب به مواضع ایدئولوژیك تمامی این فعالان برنامه ی درسی می پردازد. هر چند، ایدئولوژی های برنامه ی درسی مشروح در این كتاب را می توان در نیات و تلاش های افراد هنگامی كه در روند ابداع برنامه ی درسی ( یا برنامه ریزی آموزشی ) وارد می شوند به بهترین نحو مشاهده كرد. از این رو ، این كتاب به كرات تاكید بر تلاش های تدوین كنندگان برنامه ی درسی خواهد داشت اگر چه این تلاش ها معرف و بیان كننده ی ایدئولوژی های برنامه ی درسی طیف وسیع تری از فعالان برنامه ی درسی هستند. در نتیجه ، بحث و گفتگو در باره ی اعتقادات فعالان برنامه ی درسی دركل همواره با توصیفات مربوط به تلاش های ویژه تدوین كنندگان برنامه ی درسی مخدوش می شود.

ماهیت ایدئولوژی های برنامه ی درسی 

دراین كتاب دیدگاه ها، فلسفه ها، آموزه ها، عقاید، چارچوب های مفهومی برنامه ی درسی و نظام های اعتقادی مربیان اطلاق می كنیم.

·         ایدئولوژی: مجموعه ای از نظرات، دیدگاهی جامع، روشی برای نگرش به امور، یا جهان بینی است كه به نوع باورهای فرد یا گروهی از افراد در این خصوص كه جهان بایستی چگونه سازمان یابدو عمل كند عینیت می بخشد. ایدئولوژی ً شامل مجموعه ای از ایده ال های اخلاقی معین،اصول ، آموزه ها، افسانه ها یا نمادهای جنبشی اجتماعی، نهاد ، دسته ، یا گروه گسترده ای است كه به تبیین نحوه كاركرد جامعه می پردازد، و برای نظم اجتماعی معینی طرح سیاسی و فرهنگی كلی ارائه می كند Wikipedia, n,.d., g1))   

این واژه هم چنین برای توصیف این كه چگونه فرهنگ ها ]یا خرده فرهنگ ها[  به طرقی سازمان داده می شوند كه گروه صاحب قدرت را قادر می سازد كه با حداقل تعارض حداكثر نظارت را اعمال كند. مسئله این نیست كه گروه ها با نیت و برنامه از پیش تعیین شده بخواهند بر عامه ی مردم فشار آورده و بر آن ها ستم روا دارند یا به تغییر و تعریف آگاهی.... آن ها بپردازند، بلكه موضوع این است كه چگونه ... نهادهای جامعه با تكیه بر ارزش ها، جهان بینی ها، و نظام های نمادین به منظور رسمیت بخشیدن به نظام كنونی به فعالیت می پردازند. به طور خلاصه، این رسمیت بخشیدن به واسطه ی تدریس فراگیر.... دیدگاه هایی در خصوص این كه امور به چه نحو هستند، جهان ً به واقع ً چگونه پیش می رود و چگونه باید پیش رود، هدایت می شود. این دادگاه ها كه ( غالباً در نهادها و رویه های فرهنگی جای می گیرند) به طریقی تفكر افراد را جهت می بخشند كه آن ها روش جاری انجام امور را می پذیرندو مفهوم متداول در خصوص آن چه كه  ً طبیعی ً است و درك رایجی را كه نسبت به نقش های آن ها در جامعه وجود دارد تصدیق می كنند. این فرایند جامعه پذیری ، شكل گیری تعابیر شناختی و عاطفی ما نسبت به جامعه ی جهانی ... به وسیله ی .... كلیساها، مدارس، خانواده، و اشكال فرهنگی انجام می گیرد. (Lye,g1  1997 )

توجه داشته باشید كه بر اساس توصیف فوق، ایدئولوژی ها تحركات فرهنگی را به منظور چیره شدن بر ایدئولوژی های رقیب و كنترل وجوه فرهنگی آن ها ( در خصوص مطلب ما، آموزش ) انتقال می دهند. هم چنین توجه كنید كه ایدئولوژی ها از طریق آموزش (جامعه پذیری ، القاء عقاید، فرهنگ پذیری باورهای خویش به افراد خود را بازسازی می كنند، به این ترتیب كه آن ها  به طور نامحسوس تلاش می كنندً تفكر افراد را به سمتی هدایت كنند كه آن ها دیدگاه ایدئولوژی ها را بپذیرند ً : این كه امور به چه نحو بایستی انجام شوند، این مفهوم را كه چه چیزی طبیعی است، وموضع آن ها در خصوص نقش افراد درجامعه.

پیامد این موضوع در فرهنگ ما كه در آن طرفداران چهار ایدئولوژی برنامه ی درسی برای نظارت بر نظام آموزشی با یكدیگر رقابت می كنند این است كه حامیان هر یك از این ایدئولوژی ها تلاش می كنند تا عقیده ی افراد را به سمت نقطه نظرات خویش تغییر دهند، به این ترتیب كه آن ها با صراحت اعلام می كنند كه دیدگاه آموزشی شان تنها راه مناسب، طبیعی وقابل قبول برای نگرش به این رشته است. نتیجه ی این تلاش ها اعمال فشار مداوم بر معلمان، مربیان، و عامه ی مردم برای پذیرش یك ایدئولوژی و رد كردن سایر ایدئولوژی هاست. چنان كه گویی چهار مغناطیس ما را كه به آموزش علاقه نشان می دهیم به شدت از چهار سمت مختلف به شدت به سوی خود می كشند. این كشمكش ها به مبارزه ای ایدئولوژیك در آمریكا منتهی شد كه در دو جبهه جریان داشت: پایه ریزی آموزشی و اذهان و روان هر یك از آمریكاییان كه نگران اتفاقاتی بودند كه در نظام آموزشی ما رخ می دهد. این كشمكش ها قطعاً نباید شیوه ی برخورد با امور باشند. برخی از فرهنگ ها امكان تسلط كامل یك ایدئولوژی را بر سایر ایدئولوژی ها فراهم كرده اند و سایر فرهنگ ها به شیوه ای دست یافته اند كه به موجب آن ایدئولوژی ها با یكدیگر مشاركت می كنند تا این كه به رقابت با یكدیگر برخیزند. اما در آمریكا در آغاز قرن بیست و یكم معتقدان به هر یك از ایدئولوژی ها سایر افراد را هم قطاران  خویش، افرادی كه احتمالاً به ایدئولوژی ایشان روی آورده، یا دشمن خویش تلقی می كرده اند. از این رو، مربیان و عامه ی مردم كه به یك ایدئولوژی متعهد بوده اند از این كه جهان بینی آن ها بهترین جهان بینی است احساس رضایت خاطر و اطمینان می كردند، درحالی كه سایر افراد كه به یك ایدئولوژی تعهد نسپرده بودند همواره در میان نقطه نظراتی كه بایكدیگر رقابت می كردند به سردر گمی و چند گانگی دچار می شدند. برای افرادی كه اطلاعی از جایگزین ها ی موجود ندارند غالباً احساس خود بر حق بینی یا نگرانی و سردرگمی در آن ها بروز می كند.

من عبارت ایدئولوژی برنامه ی درسی را در این كتاب به دو دلیل عمده به كار برده ام. یكی از این دلایل به این موضوع مربوط می شود كه من به جای آن كه واژه متداول تر فلسفه را بر گزینم واژه ی ایدئولوژی را ترجیح داده ام. ایدئولوژی برای ایجاد تمایز میان انگیزه هایی كه شالوده ی رفتار و باروهای تبیین شده را تشكیل می دهند به كارگرفته می شود . دغدغه ی این كتاب بیشتر انگیزه هاست تا باورهای تبیین شده. مسئله ای كه به موجب این تمایز مطرح می شود نیت ( یا فلسفه ای ) است كه همواره در تناقض با رفتار واقعی قرار می گیرد. مربیانی كه با برنامه ی درسی سروكار دارند غالباً نسبت به مفروضات عمده ای كه شالوده ی اعمال آن ها را تشكیل می دهد آگاه نیستند، دقیقاً همانند طرفداران بسیاری از گروه های سیاسی كه اطلاع از انگیزه ها و تحریكاتی ندارند كه ایشان را در جهت كنش در چارچوب شیوه های رفتاری تایید شده ای كه از جانب گروه سیاسی شان مجاز شمرده می شوند سوق می دهند . بایستی میان دیدگاه ها، افسانه ها، آموزه ها، عقاید، جهان بینی ها و نظام ها ی اعتقادی كه باعث می شوند رفتار فعالان برنامه ی درسی هماهنگ عمل شان باشد و لفظ هایی كه به كار می برند تمایز قایل شد. بدین ترتیب است كه من واژه ی ایدئولوژی را مورد استفاده قرار می دهم.

دلیل دیگری كه باعث می شود من عبارت ایدئولوژی برنامه ی درسی را به كار بگیرم مربوط می شود به انتخاب من در باره ی واژه ی برنامه ی درسی. هنگام بحث و گفتگو درباره ی تلاش های اشخاصی كه به برنامه ی درسی ابراز علاقه می كنند ضروری است كه میان حوزه ی برنامه ی درسی ، حوزه ی آموزشی ، حوزه ی شناخت  شناسی ، حوزه ی نظریه ی یادگیری ، حوزه ی روانكاوی، حوزه ی رشد و تحول ، و غیره تمایز قایل شد. این تمایز به این علت است كه افراد غالباً هنگامی كه فعالیت در این حوزه های مختلف گفتاری رفتار متفاوتی  دارند، دقیقاً همانند معلمان كه نسبت به كودكان خود و دانش آموزان خویش واكنش متفاوتی ابراز می كنند. رفتار شخصی در زمان عمل كردن به (یا فكر كردن درباره ی) موضوعات برنامه ی درسی در مقایسه با عمل (یا تفكر) وی به عنوان روان شناس ، والد، فیلسوف، یا شناخت شناس متفاوت است. نظام های مفهومی كه افراد به كارمی برند غالباً با نحوه ی دیدگاه آن ها نسبت به عملكردشان گره می خورد. به طور نمونه، رفتار مربیان وكاربرد چارچوب های مفهومی توسط آن ها هنگام برنامه ریزی آموزشی و در مرحله ی پرداختن به موضوعات برنامه ی درسی در مقایسه با زمانی كه آن ها به اجرای آموزش و تعامل با كودكان می پردازند متفاوت است. در نتیجه، ایدئولوژی های برنامه ی درسی به تلاش هایی نسبت داده می شود كه افراد هنگام فعالیت در خصوص برنامه ی درسی یا فكر كردن در باره ی موضوعات برنامه ی درسی انجام می دهند. ایدئولوژی های برنامه ی درسی شامل مجموعه ی نظام های اعتقادی افراد، یا حتی مجموعه نظام های اعتقادی مربوط به آموزش نمی شوند.

شرح ایدئولوژی های ارائه شده در این كتاب از تجزیه و تحلیل عملكردها و باورهای مربیان آمریكایی ( به ویژه تدوین كنندگان برنامه ی درسی ) كه در طی قرن بیستم به برنامه ی درسی توجه نشان می دادند شكل گرفته است. این معیار ارزیابی باورهای معلمان مورد تایید و حمایت ادبیات حرفه ای مواضع برنامه ی درسی در ایالات متحده قرار دارد. جدول 1-1 صف آرایی را كه در طرح های دسته بندی شده 9 نظریه پرداز اخیر برنامه ی درسی وجود دارد نشان می دهد. تقریباً تمامی نظریه پردازان  مواضعی مشابه با مواضع ایدئولوژی  های پژوهش علمی ، كارایی اجتماعی، یادگیرنده محور و بازسازی اجتماعی معین كرده اند. دو طرح با موضع ایدئولوژی بازسازی اجتماعی همسان نیستند، اما این مسئله نباید باعث تعجب ما گردد. زیرا كه ایدئولوژی بازسازی اجتماعی حدوداً درسال 1990 به عنوان موضعی متمایز برای بار دوم پدید آمد. برای مثال ، Schubert  درسال های 1986 و 1987 فقط 3 موضع را از یكدیگر متمایز ساخت، در حالی كه در سال 1996 با بازبینی طرح طبقه بندی خویش چهار موضع را متمایز اعلام كرد. در این جدول یك موضع با موضع ایدئولوژی كارایی اجتماعی همسان نیست. چهار طرح دو موضع را از یكدیگر متمایز می دانند، درحالی كه دیگر طرح ها فقط یك موضع را متفاوت  ارزیابی می كنند. هم چنین توجه داشته باشید كه اگر چه اصطلاحات به كارگرفته شده در مواضع جدول ممكن است مغایر با یكدیگر باشند ، اما زیر بنای مواضع یكسان است.

 

 

 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Buy cialis online
یکشنبه 2 تیر 1398 10:54 ب.ظ

Amazing plenty of helpful info.
cialis pills boards viagra or cialis buy cialis sample pack acheter du cialis a geneve click here take cialis cialis from canada we choice free trial of cialis cialis pills boards il cialis quanto costa cost of cialis per pill
buy generic cialis online uk
یکشنبه 2 تیر 1398 07:31 ق.ظ

With thanks! I enjoy it!
we recommend cheapest cialis generic cialis 20mg tablets how do cialis pills work ou trouver cialis sur le net cialis 50 mg soft tab cialis super kamagra generic cialis 20mg tablets tadalafil 5mg cialis 5 mg interactions for cialis
cialis costs per pill
شنبه 1 تیر 1398 03:53 ب.ظ

Many thanks. I value this!
we use it 50 mg cialis dose cialis online napol we recommend cialis info calis cialis 5 mg schweiz wow look it cialis mexico cialis pas cher paris cialis purchasing cialis 200 dollar savings card buying cialis in colombia
Cialis generic
جمعه 31 خرداد 1398 11:13 ب.ظ

You actually mentioned this fantastically!
cialis prezzo al pubblico cialis for bph import cialis cialis generico milano cialis lowest price only best offers 100mg cialis cialis uk cost of cialis cvs cialis free trial cialis pills in singapore
http://teopredaf.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 07:22 ق.ظ

With thanks. Plenty of advice!

generic cialis soft gels cialis 20mg when will generic cialis be available generic cialis levitra cialis 5mg prix buy generic cialis look here cialis cheap canada cialis dosage recommendations effetti del cialis cialis online napol
http://rtenerflyz.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:12 ب.ظ

With thanks! I like this!
tadalafil where cheapest cialis cialis 5 mg funziona tadalafil generic cialis canadian drugs calis cialis daily reviews cialis 20 mg cost dosagem ideal cialis cialis 5mg prix
cialis generico in farmacia
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:23 ب.ظ

Wow loads of wonderful information!
cialis vs viagra cialis authentique suisse tadalafilo price cialis per pill cialis generico online cialis vs viagra cialis 50 mg soft tab brand cialis generic prices on cialis 10 mg cialis billig
cialis generic 20 mg
چهارشنبه 29 خرداد 1398 04:08 ق.ظ

Many thanks! Loads of write ups.

buy generic cialis look here cialis cheap canada buy cialis online legal buy name brand cialis on line dose size of cialis cialis baratos compran uk cialis patent expiration buy original cialis cialis 5 mg schweiz cialis y deporte
http://bowfkurte.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 05:22 ق.ظ

Thanks. Awesome stuff.
cialis sicuro in linea discount cialis cialis professional yohimbe buying cialis in colombia cialis generico postepay cialis online deutschland rx cialis para comprar cialis generic availability acquisto online cialis cialis 5 mg buy
http://soningre.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:26 ب.ظ

Nicely put. Regards!
cialis therapie achat cialis en europe cialis 5 mg funziona free generic cialis buy cialis online nz click here take cialis cialis australian price recommended site cialis kanada cialis billig cialis preise schweiz
Buy cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 09:57 ق.ظ

Seriously a lot of amazing tips!
cialis online cialis generic cialis 05 cialis purchasing cialis mit grapefruitsaft buy generic cialis cialis en 24 hora cialis generico en mexico how to purchase cialis on line cialis patent expiration
http://easanfal.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 08:16 ب.ظ

Thank you, Very good information!
acquisto online cialis cialis australian price prescription doctor cialis generic cialis at the pharmacy click now cialis from canada brand cialis nl cialis generico lilly cialis canada on line cialis y deporte cialis e hiv
http://sporames.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 06:09 ق.ظ

Amazing tons of excellent knowledge!
wow cialis tadalafil 100mg acquisto online cialis cialis kaufen cialis generic availability cialis baratos compran uk cialis great britain generic cialis cialis bula viagra cialis levitra buying cialis on internet
http://ismahel.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 04:03 ب.ظ

You explained it effectively!
cialis lowest price overnight cialis tadalafil cialis wir preise click now cialis from canada look here cialis order on line when will generic cialis be available achat cialis en suisse click now cialis from canada cialis online cialis sale online
Cialis 20 mg
جمعه 24 خرداد 1398 01:33 ق.ظ

You expressed that exceptionally well!
we use it 50 mg cialis dose opinioni cialis generico can i take cialis and ecstasy cialis mit grapefruitsaft pastillas cialis y alcoho we like it safe cheap cialis order cialis from india cialis generico lilly viagra vs cialis safe site to buy cialis online
when will there be a generic cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:54 ق.ظ

Thanks a lot. Quite a lot of content.

are there generic cialis buy cialis cialis uk next day cialis venta a domicilio click here take cialis free generic cialis buy generic cialis safe dosage for cialis we like it cialis price cialis generico en mexico
http://stilcuche.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 09:51 ب.ظ

You actually revealed that well!
cialis preise schweiz does cialis cause gout cialis great britain calis canadian discount cialis costo in farmacia cialis tadalafil tablets cialis professional from usa generic cialis pill online ou trouver cialis sur le net
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 10:30 ب.ظ

Reliable write ups. Many thanks.
cialis 20mg prices on cialis 10 mg il cialis quanto costa cialis 20mg cialis professional yohimbe cialis pas cher paris cialis purchasing order generic cialis online cialis 5mg prix how do cialis pills work
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 04:45 ب.ظ

You said it adequately..
cialis tadalafil canadian drugs generic cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis 20 mg best price we recommend cheapest cialis price cialis per pill cost of cialis cvs cost of cialis per pill chinese cialis 50 mg cialis online nederland
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 11:06 ق.ظ

Wow tons of excellent tips.
generic cialis review uk brand cialis generic cialis 20 mg cost we choice cialis uk cialis rckenschmerzen enter site very cheap cialis cialis 20 mg cut in half where to buy cialis in ontario cialis preise schweiz wow cialis tadalafil 100mg
https://www.universalgospelchoir.ca/
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 02:49 ق.ظ
スーパーコピーブランド代引き時計/財布/服国内発送安全後払い-運賃無料ブランドコピー 代引き
http://musafir.org/projects
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 02:48 ق.ظ
当店人気のルイヴィトンスーパーコピー専門店 buytowe.com 、ブランドスーパーコピー通販!人気ブランドコピー財布
http://www.hotel-marine.com/services/
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 01:07 ق.ظ
当店はスーパーコピーブランド(N級品)を製造して販売している激安専門店でございます!世の中のほとんど
http://receptizasvakog.com/page/56/
شنبه 31 فروردین 1398 10:43 ق.ظ
モンクレール ダウン2017秋冬新作ブランドスーパーコピー代引き
https://www.hsq.de/index.php/en/
شنبه 31 فروردین 1398 10:43 ق.ظ
イヴサンローラン財布コピー-イヴサンローランコピー
http://canadiantousapharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 05:25 ق.ظ

Very good forum posts. Thanks a lot!
canada pharmaceuticals online drugs for sale usa canadian rxlist northwest pharmacy canada online pharmacies canadian pharmaceuticals stocks online pharmacies india trust pharmacy canadian legitimate canadian mail order pharmacies canadian pharmaceuticals companies
buy cialis online cheap
جمعه 16 آذر 1397 10:46 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
cialis manufacturer coupon brand cialis generic cialis for sale cialis 5mg prix ou trouver cialis sur le net bulk cialis cialis daily dose generic cialis generika in deutschland kaufen cialis venta a domicilio cialis price in bangalore
buy tadalafil
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:34 ب.ظ

You reported it fantastically.
cialis side effects the best site cialis tablets cialis online nederland generic cialis what is cialis click here to buy cialis american pharmacy cialis cialis super acti buy original cialis cialis farmacias guadalajara
buy cials online
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:44 ب.ظ

Kudos. I value this.
click here take cialis cialis 5mg billiger venta cialis en espaa cialis 5 mg scheda tecnica comprar cialis navarr click here take cialis wow cialis tadalafil 100mg achat cialis en itali cialis name brand cheap tarif cialis france
buy generic cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:51 ق.ظ

Seriously tons of awesome tips!
cialis cipla best buy cialis arginine interactio cialis online holland generic cialis at the pharmacy cialis soft tabs for sale cialis 20 mg best price cialis name brand cheap cialis generika in deutschland kaufen prezzo di cialis in bulgaria how to purchase cialis on line
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logoساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو