آموزش، فرهنگ است. فرهنگ، کیستی است.

فراشناخت و طراحی آموزشی

نویسنده :
تاریخ:سه شنبه 9 خرداد 1391-04:49 ق.ظ

یكی از هدف های اساسی تحصیل، فراگیری حل مسئله از سوی دانش جویان است. افزون بر این، انتظار هست دانش جویان در فرآیند تحصیل به قابلیت درك و اقعیت ها، انجام دادن پیش بینی ، تغییر رخ دادها و .... برسند، و هم پس از فراغت از تحصیل نقش مؤثری در جامعه ایفا كنند. مسایلی كه افراد با آن ها رویا رو می شوند متفاوت اند، برخی تعیف شده اند، و برخی دیگر تعریف نشده اند. قصد نهایی از فراگیری حل مسئله آن است كه دانش جویان دانشی را كسب كنند، مهارتی بیابند، و راه حل مسائل را با فراست جستجو كرده، و به كار بندند.

آموزش های معطوف به پرورش مهارت حل مسئله دو وجه اساسی دارند: ارائه ی دانش مربوط به موقعیت مسئله دار، و هم ارائه ی دانش مربوط به كاربست دانش برای حل مسئله ، از اهداف اساسی ای كه برای آموزش های معطوف به حل مسئله وجود دارد این است كه دانش جویان به حل مسائل درسی یا مسائل مطرح در موضوعات درسی موفق گردند، و در كنار آن بتوانند مسائل خارج از حوزه ی درسی خود را نیز حل كنند.

طراحان آموزی و مدرسان معمولاً از این دسته اهداف و انتظارات یادگیری آگاهی دارند. آنان فعالیت های خود را بر اساس آگاهی كه از هدف قصد شده دارند شكل می دهند. این كار از طریق شرح مراحلی كه دانش جو باید برای حل مسئله در نظر آورد انجام می شود. بر وفق مراحل مشروح برای حل مسئله از سوی دانش جویان تلاش می شود تدابیر آموزی مناسب و متناسب نیز لحاظ شود. در تفكر درباره ی چگونگی انتخاب تدابیر آموزشی متغیر هایی ، چون نوع مسئله ، ساختار دانش ، و نوع و تعداد عملیات دخیل اند. بنا بر این، طراح آموزی ، باید در طراحی آموزش به توصیف انواع مسائل ، و دانش و مهارت های مورد نیاز بپردازد.

بیشتر نظریه هایی كه در زمینه ی طراحی آموزشی موجودند ، به توصیف ساختار دانش و مهارت ها اقدام می كنند. با مشخص شدن نوع و ماهیت مهارت ، الگوی طراحی آموزشی انتخاب می شود و به تبع آن تدابیر آموزشی متناسب تدارك دیده می شوند. به هر روی ، در ادامه نظری كوتاه بر نحوه ی توصیف انواع نظریه های طراحی آموزشی از دانش و مهارت خواهیم داشت.

گانیه، بریگز و واگر ، دانش و مهارت ها را بر حسب بازده ها وصف می نمایند. مریل ، از طبقه بندی دوبعدی بهره می گیرد: بعد محتوا و بعد عملكرد . لندا ف تمیزی بین دانش و مهارت ها می گذارد. هم چنین ، او بر ارتباط دانش و مهارت تاكید دارد. بر وفق نظر او دانش ، پایه ی یادگیری و تمرین مهارت هاست. به نظر لندا، دانش مربوط به اشیاء در سه شكل ظاهر می شود:

-        تصویر ادراكی ( مشاهده ی شیء)

-        تصویر ذهنی ( تجسم شیء

-        مفهوم سازی از شیء ( معنا دادن به شیء بر وفق خاصه های آن ).

مفهومی ، امكان دارد به صورت  یك گزاره بیان شود. ولی ارائه ی یك گزاره الزامی نیست چون امكان دارد شخصی دارای تصوری روشن از شیء باشد، ولی قادر به بیان یا ارائه ی گزاره نباشد. به هر روی ، دانش حاصل از شیء می تواند در قالب گزاره های تعریفی ، اصول موضوعی و قاعده ای عرضه شود.

لندا بر این باور است كه ً  مهارت ، توانش در كاربرد دانش  ً  است. مهارت در قالب كنش های ویژه خود را نشان می دهد. برای مثال، در انجام دادن كارهای خاصی، چون بازنمایی ذهنی ، و انتقال فیزیكی اشیاء و....

تركیب و بسط

دانش و مهارت

در نوشتار حاضر، اسامی كه برای نامیدن انواع دانش مورد استفاده قرار می گیرد وام گرفته از روان شناسی شناختی است. برای حل مسئله ، از دو دانش بیانی ، و دانش روشی بهره گرفته می شود. دانش بیانی خود در ردیف دانش مفهومی قرار می گیرد. دانش را رویهم رفته می توان بازنمایی درونی و بیرونی اشیاء و روابط قاعده مند آن ها در نظر آورد. به همین ترتیب ،   ً مهارت   ً را  می توان  ً توانایی كاربرد دانش برای حل مسائل  ً  ً خوش تعریف  ً  ، و   ً ناخوش تعریف   ً دانست .

دانش مفهومی

نخستین رده از دانش بیانی به حقایق ، و به مفاهیم رابطه ای و طبقه ای ارتباط دارد. همین مقوله را می توان دانش مفهومی در نظر آورد. چنین دانشی از راه فرآیند حل مسئله حاصل می شود. فراگیری دانش و یادگیری مهارت ها در ارتباط متقابل با یكدیگرند. گانیه، بریگزو واگر ، این دانش را  ً اطلاعات كلامی  ً می نامند. مثالی را از دیكسترا ، در زیر می آوریم.

ً مهارت نقشه خوانی، مهارتی است كه به تدریج در كودك پدید می آید. برای نمونه، كودك 9 ساله ای یاد می گیرد تا نقشه ای را از كلاس درسش رسم كند و از نقشه ی خود استفاده كند. او پس از رسم نقشه كلاس ، به رسم نقشه ی مدرسه و حیاط آن می پردازد. كودك یاد شده ، برای اندازه گیری طول و عرض از گام هایش استفاده می كند.

پس از این فعالیت ، كودك تلاش می كند نقشه ی منطقه یا محله اش را رسم و در آن موقعیت خانه شان را مشخص می سازد. بدین ترتیب او به رسم نقشه ی شهر ، ایالت می پردازد ، و در آن مسیر ها ، جاده ها و ... را در نظر می آورد. به هر روی ، مهارت در نقشه خوانی و بهره گیری از نماد ها نشان می دهد كه چه نوع دانش در ذهن یادگیرنده ، پدید آمده است. ً

واقعیت ها، طبقه و مفاهیم رابطه ای

آموزش های مورد نظر ، یعنی آموزش های مربوط به واقعیت ها، طبقه و مفاهیم رابطه ای ، موضوع تعریف شده ای برای توصیف دارند: كلاس درس یا مدرسه و فعالیت های یادگیری به ساختار و اجزای تشكیل دهنده شیء مرتبط اند. آموزش هایی از این دست ، نیاز به آموزش های گسترده ای دارند تا یادگیرندگان از شرایط واقعی به برداشت های ذهنی برسند. در فرآیند كار، كل و اجزای شكل دهنده ی آن ، نام گذاری شده و نماد ها عرضه و كپی می شوند و از دید آندرسون ، این مرحله از آموزش ، آموزش در سطح دانش بیانی است. دانش بیانی ، مبتنی بر واقعیت هایی ملموس است. وقتی دانش آموز نقشه ی كلاس را می كشد، یا با متر به اندازه گیری فاصله ی بین دو شیء می پردازد، او با دانش بیانی در گیر است. در پی آموزش های مربوط به واقعیت های عینی یا ملموس ، آموزش های مفهومی مطرح می شوند. در آموزش های مفهومی ، هم طبقه و هم مفاهیمی رابطه ای ساخته می شوند. برای مثال، در خواندن نقشه ، دهكده های كمتر از 500 نفر جمعیت با یك نقطه ی سیاه نمایانده می شود. دهكده هایی با جمعیت بین 500 تا 2500 نفر جمعیت با دایره ی كوچكی نمایش داده می شود، و دهكده هایی با جمعیت 2500 تا 5000 نفر جمعیت با نقطه ای در میان دایره نمایانده می شود. دانش آموز در فرآیند خواندن نقشه به یك دانش مفهومی دست می یابد یا دانش مفهومی را می سازد، كه آن مفهوم  ً طبقه ی  ً دهكده است. یادگیرنده در می یابد دهكده مكان  مسكونی است كه ساكنان آن از 5000 نفر تجاوز نمی كند.

مفاهیم رابطه ای نیز از قواعد كسب دانش بیانی و دانش مفهومی پیروی می كند. یادگیرنده در خواندن نقشه به مفاهیم رابطه ای می رسد. برای مثال  ً سلماس  ً در استان آذربایجان غربی قرار دارد یا  ً اسلام آباد  ً جزو استان كرمانشاه است.   ً واقعیت هایی از این دست وقت در اختیار یادگیرنده قرار می گیرد، دانش آموز در می یابد كه  ً شهر در داخل محدوده ی استانی ً است.

آموزش كسب دانش مفهومی

تا اینجا، سه مهارت اساسی معرفی گردید : طبقه ، مفاهیم رابطه ای و واقعیت . از این مهارت ها برای رده بندی شیء یا اشیاء ، خواه واقعی و خواه عینی استفاده می شود. ممكن است ، یك رده یا یك رابطه را به مثابه شیء ای تصور كرد. یك رابطه را می توان چنان گونه ای خاص از رابطه ی رده بندی كرد، زیرا جنبه ی تعریفی برای آن نوع رابطه را در بر دارد. شایسته است طراحان آموزشی از ساختار حاضر اطلاع داشته باشند. یك معلم یا استاد هم باید با گفتار آموزنده اش مطالبی را بیان نماید كه از گام ها ی مربوط به شناسایی و ایجاد روابط بین مواد معین در یك حیطه را شامل شود.

كنش و واكنش بین كسب دانش و یادگیری مهارت

یادگیری مهارت ها و دانش در ارتباط نزدیك با یكدیگرند . برای روشن كردن این جمله ی بالا مثالی را در نظر بگیرید. ً شخصی كه در نظر دارد رانندگی بیاموزد، یعنی ً مهارت رانندگی  ً را فرا بگیرد.  برای دست یابی به مهارت رانندگی نیاز دارد نخست از سیستم اتومبیل آگاهی پیدا كند- دست كم درباره ی وسایلی مكانیزمی كه برای روشن كردن، راه انداختن، راندن، و متوقف كردن مورد نیازند. اطلاعاتی كسب كند. همین شخص نیاز دارد،  افزون بر اطلاعات مربوط به سیستم اتومبیل، مطالبی هم درباره ی علایم راهنمایی و رانندگی كسب كند. یك راننده باید بتواند در حین رانندگی به علایمی كه در خیابان روبرو می شود واكنش مناسبی نشان دهد. واكنش های راننده نسبت به علایم عمدتاً مهارتی هستند. یعنی او باید تغییر جهت دهد، توقف كند ، پارك كند، سرعت را كند نماید و ... زمینه ی انجام دادن مهارت ها با نشان دادن مهارت ها مبتنی بر دانشی است كه راننده كسب كرده است.  ً

به طوری كه از مثال ارائه شده بر می آید، دانش با عملیات مهارتی دارای پیوندی نزدیك است. از این رو ، رشد دادن دانش دانش و مهارت ، به صورت مجزا بی معنی جلوه می نماید.

دانش مفهومی و الگوهای طراحی آموزشی

آن چه تا این جا توصیف گردیده مربوط به موقعیت های ایستاست، یعنی مربوط به موقعیت هایی است كه در آن مواد یا اشیاء تغییر نمی یابند.  جدول شماره ی 1 ، انواع دانش، مسائل و مهارت های مناسب آن ها را نشان می دهد. با توجه به جدول شماره ی 1 روشن می شود كه در طراحی آموزشی برای یادگیری نوع خاصی از دانش چه مهارت هایی مورد نیاز است. توجه نكردن به زمینه ای كه عرضه می شود، طراحی آموزشی ای را كه به قصد معینی انجام می شود به انحراف می كشاند، و با شكست روبرو می سازد.

دانش علی  ( سببی )

موقعیت ها بر مبنای اصول طبیعت یا به وسیله ی قوانین یا قواعدی كه افراد تعریف می كنند، تغییر می یابند.  تغییر در موقعیت ها ناشی از به كار گیری قواعد به صورت مجموعه ای از عملیات است، سلسله مراتبی از عملیات كه سبب تغییر در موقعیت یا موقعیت هایی می شوند فرایند خوانده می شود. برای مثال، در ریاضیات، حل كردن یك مسئله مربوط به ریاضی ، وابسته به عملیاتی است كه طی فرایندی به انجام می رسد.

تغییراتی كه در موضوع ها و موقعیت ها به وجود می آید، وابسته به یك سلسله رویدادهای علی هستند، محقق مر گردند. تغییرات در موقعیت ها بر اساس توصیف های شرطی رخ می دهند.  موقعیت هایی كه بر اساس قواعد علی تغییر می یابند، مواردی نظیر : فیزیك ، شیمی ، زیست شناسی ، اقتصاد ، ریاضیات و .... هستند.

نظریه پردازن طرحی آموزشی برای مشخص كردن محتوای دانش علی  از اسامی گوناگونی سود می جویند . مریل از واژه ی   ً اصل  ً استفاده می كند، ریگلوث واستین هم واژه ی  ً اصل  ً را به كار می برند. گانیه ، برگیز و واگر  از عبارت  ً قاعده ی مرتبه بالاتر یا عالی  ً استفاده می كنند. كالینز، كالینز و استیونز، چنان دانشی را  ً خرده نظریه ً نام نهاده اند. به هر روی ، تحلیل های انجام شده در باره ی مسائل مورد استفاده از سوی نظریه پردازان طراحی آموزشی می نمایاند كه ، چگونه پیش بینی باید كرد بر سر مسئله ای پس گذشت مدتی چه می آید و چگونه تغییر خواهد كرد، و طریق پدید آیی تغییرات كدام اند.

بازنمایی دانش علی

زنجیره ی رویدادها و زنجیر ه ی علی به مثابه اموری كه در حافظه ، در  ً سناریو ها ً و در ً الگوهای فرآیند كیفی  ً بازنمایی ذهنی می شوند، توصیف شده اند. چنین دانشی بر پایه ی یك دسته رویدادها، فرآیند ها و زنجیره های علی ، و یا سئوال یا پرسش از داده های مرتبط و بر مبنای استنباطات ساخته می شوند. اساس دانش، با پیش بینی ها نادرست درباره ی رخ داد های مربوط به موقعیت های گوناگون زیر سئوال می رود یا تغییر می یابد.

استفاده از دانش و مهارت ها برای پیش بینی

پیش بینی ها وابسته به دانش و مهارت اند. برای روشن سازی این گزاره ، موقعیتی در زیر ارائه می شود:

ً در نظر بگیرید یك كشتی از انگلستان به مقصد بندر روتردام حركت می كند. ناخدای كشتی مسیر حركت كشتی را محاسبه كرده است.  در حین حركت متوجه می شوند الگوی حركت آن ها با آن چه فانوس های دریایی نشان می دهند هم خوان نیست . یعنی آن كه ناخدا مسیر را اشتباه پیش بینی كرده است. این عدم هم خوانی ، اصلاح مسیر حركت را می طلبد .

بررسی نشان می دهد محاسبات ریاضی درست بوده است، پس چه چیز اشتباه بوده است؟ ناخدا با در نظر آوری متغیر های دیگر نظیر سرعت باد، سنگینی امواج، فشار نیروی حركتی آب اقیانوس و ... مجدداً به محاسبه داده های محیطی می پردازد و اصلاحات مورد نظر را اعمال می كند .  ً

این مثال نشان می دهد كه چگونه پیش بینی غلط ابتدا به محاسبه ی مجدد  و سپس به بازنگری در دانش مربوط منجر می شود. ممكن است این اقدام به تغییر مقدار متغیر یا تغییر علامت های ریاضی بیانجامد به عبارتی خود متغیر در این حالت مجدداً صورت بندی شده است، زیرا مدل ذهنی آنان ثابت باقی می ماند.

علاوه بر این، مثال ماهیت آموزنده موقعیت را نشان می دهد.  واقعیت ً دریاست  ً كه بازخورد ارائه می كند نه چیز دیگر . بازخورد شدید و موقعیت واقعی به معنی خطر است. البته این نوع شناخت موقعیتی را در یك مركز آموزشی نمی توان یافت. مدرسان كالج های دریانوردی ابتدا مسائل  ً كاغذ  مدادی ً به دانشجویان خود می دهند. این مسائل ، انتزاعی از موقعیت واقعی است. با این وجود، آن ها از آموزش های ضروری برای توسعه ی دانش و تمرین مهارت هایی كه برای موقعیت حقیقی لازم است ، برخوردارند. از دانشجویان خواسته می شود پیش بینی هایی انجام دهند. پس از گذشت زمان معینی وضعیت كشتی چه خواهد شد؟ عمق كانال چه مقدار خواهد بود؟ و .... این مسائل آموزشی برای ممكن ساختن پیش بینی ها طراحی شده اند.

پرسش های آموزنده برا ی ترغیب كسب دانش

ممكن است پرسش های آموزنده ی معلم جستجو برای عامل علی  را بر انگیزد. برای مثال ، مدرس می تواند به عمد پیش بینی غلطی انجام دهد. این فرض ممكن است بخشی از گفتگوی آموزشی باشد. پیش بینی های نادرست بر دانش ناقص دانش جو مبتنی است و برای تایید فرآیند استنباط و فرآیند دانش سازی صورت می گیرد. برای مثال، زنجیره ی علی كه فرایند كاشتن برنج را توصیف می كند، گویای این مطلب است كه اگر برنج كاشته شود .

                                A-       آب فراوان

                               B-       خاك حاصل خیز

                               C-       وآب و هوا گرم باشد.

                               D-       دراین صورت، تنها در این حالت ، برنج رشد می كند.

     - qاین یك بیان دو شرطی است q}   -   (d  8c  8 b 8 a ){. باید فرض را بر این بگذاریم كه دانش جو مفهوم  ً گیاه  ً  و زنجیره ی رویداد های چرخه ی عمر گیاه را می داند.

این دانش زمینه ی گفتگوی آموزشی را ممكن می سازد. فرض كنید دانش جویی به این پرسش  ً چرا در چین برنج می كارند ؟ ً  به این صورت پاسخ می دهد؟‌:  ً آن ها از نعمت باران زیاد برخوردارند و آب كافی برای به عمل آمدن برنج هست.  ً اینك ، معلم با پیش بینی غلط در قالبی كنجكاوی بر انگیز، مثلاً با پرسیدن این سئوال كه  ً آیا در ایرلند هم برنج می كارند؟ ً می تواند فرآیند دانش سازی را ترغیب كند. این بدان معناست كه دانش آموز مجبور است در جستجوی متغیر دیگری باشد كه جزیی از رابطه ی دو شرطی است.

این مثال نشان می دهد كه دانش ابتدا با تفسیر یك واقعیت به عنوان یك اثر یا عامل علی تدوین می شود. اگر این عامل سایر واقعیت ها  را تبیین نكند، شرایطی پیش می آید و باعث می شود دانش آموز عامل جدیدی را جستجو كند. این عوامل با ساختار علی یا شبكه ی دانشی كه بعداً برای پیش بینی های دقیق تر مورد استفاده قرار می گیرد، پیوند می خورد. اگر هیچ شاهد بیرونی نباشد كه نشان دهد این دانش غلط است یا اگر هیچ كس نباشد كه بگوید این دانش نادرست ، لزوماً اصلاح دانش را شامل نمی شود. این امر زمانی رخ می دهد كه روابط علت و معلولی به نحو ناقصی تعریف شده باشد.

باردیگر گفتگوهای آموزشی روشن می سازد كه مسائل نمونه باید به نحوی طراحی گردند كه سبب پیشرفت دانش شوند. علاوه بر این، گفتگوها نشان می دهد كه دانش از طریق استدلال و با استفاده  از یك چهارچوب كلی مانند ً چرخه ی حیات گیاهً   كسب می شود. مهارت كاشت برنج تمرین نمی شود.

پیش بینی  و دنیای اكتشاف

برای درك تعامل بین كسب دانش و یادگری یك مهارت بعضی وقت ها می توان از شبیه سازی یا دنیای اكتشاف استفاده كرد. فرض كنید رویدادها در یك مدار الكتریكی در یك برنامه ی كامپیوتری شبیه سازی شده است كه به پیش بینی های دانش آموز بازخورد می دهد. هر اتفاقی كه در مدار رخ بدهد، بر اساس دانش علمی یا نظری پیش بینی می شود. این دانش طبقه بندی هایی مانند  شارژ، اتم ها ، نوترون ها، الكترون ها، و روابط متغیر های مربوط به منبع انرژی و عناصر مدار از قبیل مقاومت و هدایت ، ولتاژ و آمپر را در بر می گیرد.

مهارت های مرتبط با این دانش عبارت است از شناسایی موارد و جنبه های آن ها و پیش بینی رویداد های آتی. این پیش بینی ها از طریق محاسبات مبتنی بر روابط  قانون مند در نظام ، كه به صورت عملكرد های ریاضی توصیف شده است، صورت می گیرند. اساس اكتساب دانش صورت بندی و آزمودن فرضیه ( ها ) است. این كار از طریق آزمایش ، انجام دادن مشاهدات و یافته های تجربی انجام می شود به نحوی كه دانش به طور نظام یافته ساختار پیدا كند، و برای مثال ، با تغییر دادن یك متغیر تاثیر آن روشن می گردد. دنیاهای به اصطلاح اكتشافی ، كه دانش آموز را قادر می سازد پیش بینی ها و استنباط هایی انجام دهد. امتیازهای دیگری نیز دارند.

یك شبیه ساز می تواند به خصوص در تربیت اپراتور فرصت های آنیی برای تمرین مهارت های لازم، كه معمولاً در ابتدا با خطا توأم است، فراهم سازد. این مهارت ها را در موقعیت  ً حقیقی ً یا به خاطر نادر بودنشان و یا این كه ممكن است اعمال خطا به پی آمدهای خطر ناك منجر شوند، به دشواری می توان تمرین كرد.

عنوان ً دانش علی  ً ، هم برای جمله های شرطی و دو شرطی برای توصیف رشته رویدادها و هم برای ( فرآورده ) فرآیند ها به كار می رود.

مسائل آموزشی ، تا آن جا كه مقدور است، باید به نحوی طراحی شود كه هم توسعه ی دانش و هم تمرین مهارت را مشخص سازند.

عنوان به معنی این نیست كه به منظور تاثیر گذاری خاصی همیشه به اقدام انسانی یا مكانیكی نیاز است و از آن برای تفسیر تغییر موارد تجربی ، برای مثال،  ً كاهش دما سبب می شود كه برگ ها بریزند  ً نیز استفاده می شود.

فرادانش

فرادانش اطلاعات مربوط به نحوه ی طرح ریزی و تدوین راهبرد ها برای پرداختن به یك مسئله ، نحوه ی تمرین یك مهارت و چگونگی مرور ذهنی دانش را شامل می شود. این نوع دانش، كه به چگونگی طرح ریزی مربوط می شود، هم رویكرد كلی و هم رویكرد مشخصی نسبت به حل یك مسئله را در بر می گیرد و نحوه ی عرضه ی طرح را نیز شامل می شود. مهارت های فرا شناختی مهارت های خود نظم دهی مانند صرف كردن وقت برای تمرین مهارت معین و نظارت بر پیشرفت خود را شامل می شود.  ً كمپیون  ً   و   ً  براون  ً عمدتاً مهارت های خود نظم دهی فرا شناختی را مسئول تفاوت  ها در یادگیری و انتقال نتایج تلقی می كنند. بدین ترتیب ، این فعالیت های نظارتی باید در آموزش به طور روشن بیان گردند.

نتیجه گیری

ارائه ی مسائل به دانش آموزان، دو هدف را دنبال می كند :  دانش آموز مجبور است برای حل مسائل فعال باشد. به علاوه، دانش آموز فرصتی خواهد داشت اكتساب دانش را با توسعه ی تدریجی مهارت های مربوط هماهنگ سازد. طبقه بندی كردن و ازشیابی خطاهای پیش بینی ، سبب پیشرفت اصلاح دانش می شود. اولین مرحله ی فرایند یادگیری ، یعنی مرحله ی بیانی و اخباری وقت گیر است. اگر دانش آموز گام یا عملیاتی را جا بیندازد، بلافاصله باید به او كمك كرد. وقتی كه شیوه ی عمل آموخته شد، جا افتاد و به طور خود كار اجرا گردید، می توان دانش جامع را، كه از طریق همان شیوه های حل مسئله تدارك دیده شده است، ارائه داد. اینك دانش آموز می تواند بدون حل مسائل مربوط ، دانش ( اطلاعات ) را بخواند. در صورتی كه دانش به همان حیطه تعلق نداشته باشد، بایدمسائل جدید ارائه شود. به دنبال آن ، بار دیگر ساختن دانش جدید و آموزش مهارت ها برای كاربرد این دانش جدید صورت می گیرد. از آن جا كه پس از ارائه ی مسائل ، دانش آموز ً چیز های ً جدیدی مانند اسامی موارد ، ویژگی های آن ها و روابط قانون مند بین امور می یابد یا كشف می كند، درحالت زنجیره های علی و فرایند سعی می كند نظم بندی ها را توصیف كند و تفسیری را تدارك ببیند.

حل مسائل و كشف  ً امور  ً برای دانش آموز همان فرآیندی نیست كه دانشمند برای انجام دادن آزمایش ها به كار می برد. در آموزش ، مسائل به نحو یافته طراحی می شود تا دانش آموز بتواند دانش لازم را بسازد و در حیطه ی درس ، شیوه ی عملی برای حل مسئله اتخاذ كند. در علم ، آزمایش گر بر اساس  فرضیه ی پیش بینی می كند كه از قبل به عنوان دانش  ً جدید  ً ساخته است. به هر حال، فرآیند كشف برای یادگیری مهم است. دانش آموز پیش بینی می كند كه یك مورد به كدام مقوله تعلق دارد، رابطه ی بین امور چیست ، یك مورد چگونه تغییر خواهد كرد و پس از گذشت زمان معینی چه اتفاقی خواهد افتاد. این فرایند نه فقط دانشی هم سو با واقعیت می سازدو فرض های نادرست را اصلاح می كند، بلكه آموزش مهارت های مناسب را نیز شامل می شود. وقتی مهارتی به شیوه ی عمل در آید، احتمالاً بهتر به خاطر سپرده می شود، زیرا با دانش رابطه ی مستقیم تری پیدا می كند. این دانش همراه با توسعه ی یك مهارت، به سبب این كه خود دانش آموز از واقعیت حاصل كرده ، معنا دار است و این دانش شرایطی را برای منطبق ساختن شیوه ی حل مسئله با ویژگی های موقعیت مسئله فراهم می سازد. اكنون روشن می شود كه یادگیری دانش و مهارت ها ترجیحاً باید با هم صورت گیرند و مرحله ی ً یافتن ً  در كسب هر دوی آن ها مه م است. اگر دانش ساخته شود و مهارت به شیوه ی عمل در آید، در این صورت می توان آن ها را به كار بست. این  ً سطح كاربرد  ً از آن   ً مریل  ً است.  مسائلی كه از یافتن واقعیت ، مقوله بندی امور، تعیین روابط یا تفسیر یك رخ داد برخوردارند، شیوه های عمل خاص خود را برا ی حل كردن دارند....... شخص می تواند در به كار بستن شیوه ی عمل معینی مهارت پیدا كند. آموزش یك مهارت بدون توجه به مسئله و دانش مربوط به معنی این است كه آن مهارت را طوطی وار آموخته می شود. اگر مسئله بیش از حد تعریف مجدد یا تغییر داده شود، دیگر نمی توان آن را حل كرد. تا این جا تحلیل دانش برای طراحان آموزشی بدین معنی است كه برای انواع متفاوت دانش و مهارت ها باید مدل های طراحی آموزشی تهیه شود كه از مقوله ی ً  مسئله  ً برخوردارند. علاوه بر آن ، مورد یا هستی و عملیات تعریف شده در آن باید بر جسته باشد. فرض بر این است كه هر مسئله را می توان به ساختار بسیار كوچكی كاهش داد. این ساختار باید به دانش آموزان ارائه گردد. پس از آن دانش آموزان قادر خواهند بود دانش خود را بسازند و مهارت های مرتبط با این دانش را تمرین كنند.

 

 نوع مطلب :

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy cialis usa
دوشنبه 12 آذر 1397 07:32 ب.ظ

Regards. A good amount of stuff!

online cialis enter site very cheap cialis cialis 200 dollar savings card cialis canada on line cialis 20 mg best price prescription doctor cialis only best offers cialis use how to purchase cialis on line wow cialis tadalafil 100mg order cialis from india
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 07:09 ق.ظ

You revealed it perfectly.
can i take cialis and ecstasy cialis official site we choice cialis pfizer india prix cialis once a da opinioni cialis generico tadalafil generic compare prices cialis uk viagra vs cialis free generic cialis cialis rckenschmerzen
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 07:03 ب.ظ

Beneficial info. Appreciate it!
walgreens price for cialis generic cialis 20mg tablets cialis pas cher paris cialis 20mg cialis 5 mg scheda tecnica female cialis no prescription cheap cialis prezzo di cialis in bulgaria enter site natural cialis cialis prezzo in linea basso
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 06:38 ق.ظ

Seriously lots of good data!
cialis 5mg billiger cialis herbs cialis for sale south africa how to buy cialis online usa cialis 5mg prix preis cialis 20mg schweiz cialis wir preise trusted tabled cialis softabs cialis side effects dangers buy name brand cialis on line
buy tadalafil no prescription
شنبه 10 آذر 1397 07:23 ب.ظ

Appreciate it. Loads of stuff!

we choice cialis uk chinese cialis 50 mg cialis daily dose generic cialis cuantos mg hay click here take cialis low cost cialis 20mg tadalafilo cost of cialis cvs achat cialis en suisse acheter cialis meilleur pri
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 06:16 ق.ظ

Info clearly utilized.!
cialis uk next day we like it cialis soft gel best generic drugs cialis cialis tablets australia cialis taglich wow look it cialis mexico cialis generic cialis en 24 hora click now buy cialis brand only best offers 100mg cialis
buy cialis online without a prescription
جمعه 9 آذر 1397 06:59 ب.ظ

You actually mentioned this wonderfully.
cialis professional yohimbe generic low dose cialis cheap cialis cialis 5mg billiger cialis qualitat cialis prezzo di mercato safe site to buy cialis online calis cialis purchasing tadalafil 10 mg
buy cialis cheap
جمعه 9 آذر 1397 07:11 ق.ظ

Valuable material. Thanks.
cialis 5mg prix canadian drugs generic cialis free generic cialis fast cialis online cialis side effects compare prices cialis uk buy online cialis 5mg cialis daily reviews cialis coupons printable buy cheap cialis in uk
buy cialis usa
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:59 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
cialis tablets australia cialis usa cost discount cialis comprar cialis navarr cialis patentablauf in deutschland cialis side effects cialis 20 mg effectiveness buy cialis sample pack female cialis no prescription low cost cialis 20mg
Cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:17 ق.ظ

Thanks! I value it!
cialis purchasing cialis et insomni cialis qualitat cialis 5 mg buy cuanto cuesta cialis yaho cialis ahumada 40 mg cialis what if i take prices for cialis 50mg canadian drugs generic cialis overnight cialis tadalafil
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:25 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
try it no rx cialis cialis baratos compran uk cialis 20 mg il cialis quanto costa cialis tadalafil online cialis pills price cialis per pill enter site very cheap cialis chinese cialis 50 mg brand cialis nl
buy cheap cialis in canada
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:43 ق.ظ

Cheers, I value it.
cialis 5 mg schweiz only now cialis for sale in us we recommend cheapest cialis costo in farmacia cialis cialis name brand cheap cialis purchasing price cialis best cialis generique 5 mg cialis coupons printable cialis rezeptfrei
Buy cialis online
چهارشنبه 11 مهر 1397 05:59 ق.ظ

You definitely made the point.
free generic cialis cialis alternative only here cialis pills cheap cialis ou trouver cialis sur le net cialis australia org cialis e hiv cialis rezeptfrei sterreich acheter cialis meilleur pri cialis generico en mexico
Buy generic cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 04:48 ق.ظ

Whoa a lot of very good knowledge.
precios cialis peru brand cialis generic cialis 5mg cialis generic availability cialis 5mg cialis pills boards prezzo cialis a buon mercato no prescription cialis cheap buy cialis online cheapest cialis usa cost
online pharmacies canada
یکشنبه 1 مهر 1397 06:44 ق.ظ

You have made your point.
canadian pharmacys online pharmacies mexico canadian pharmacy king canada medication pharmacy top rated canadian pharmacies online canadian pharmacy online 24 pharmacy canada online prescriptions canada drug canadian rx global pharmacy canada
viagraky.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:27 ق.ظ

You explained this superbly.
cialis price in bangalore cialis qualitat sialis prezzo di cialis in bulgaria cialis e hiv cialis 100mg suppliers cialis dosage amounts cialis 5 mg scheda tecnica cialis online deutschland the best site cialis tablets
buycialisky.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:18 ب.ظ

Amazing postings. With thanks!
when will generic cialis be available get cheap cialis precios de cialis generico cialis with 2 days delivery we recommend cialis best buy buy cialis cheap 10 mg cialis wir preise cialis 100 mg 30 tablet cialis price thailand generic cialis levitra
canadianpharmacyonli.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 11:23 ق.ظ

Thanks a lot! Plenty of information.

buy viagra online usa pharmacy near me buy vistagra online safe how safe are canadian online pharmacies pharmacy onesource global pharmacy canada canadian viagra canada online pharmacies legitimate drugstore online shopping are canadian online pharmacies safe
http://canadianpharmacyies.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:56 ب.ظ

Cheers, Ample content.

viagra pharmacy buy viagra online no rx buying viagra online uk generic viagra pharmacy online viagra purchase viagra buy viagra online pharmacy viagra buy viagra online safely sildenafil buy online viagra at pharmacy sildenafil viagra
cialissi.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:24 ق.ظ

Whoa all kinds of amazing knowledge.
side effects of cialis cialis generico postepay generic cialis at walmart i recommend cialis generico walgreens price for cialis buy cialis online nz cialis pills price each cialis generika we like it cialis soft gel acheter cialis kamagra
viagraessale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:30 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it.
cialis 100mg suppliers generico cialis mexico dosagem ideal cialis cialis in sconto only now cialis for sale in us cialis in sconto cialis super acti buy generic cialis how does cialis work we like it cialis soft gel
http://babecolate.com/cialis-5-mg-buy.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:13 ب.ظ

Truly a good deal of terrific information!
buy original cialis cialis 200 dollar savings card cialis sans ordonnance cialis kaufen bankberweisung pastillas cialis y alcoho tadalafil 20mg tesco price cialis viagra cialis levitra weblink price cialis warnings for cialis
Viagra kopen purmerend
چهارشنبه 30 خرداد 1397 03:01 ب.ظ
Ιt's perfect tіme to mɑke some plans for the
ⅼonger term and it is tіme to be happy. I'vе learn tһis post and if
І may I ᴡish to suggest you ѕome attention-grabbing things or advice.MayƄe yoս
ϲould rite subsequent articles гegarding thіs article.
І desire to ead even more tһings abⲟut
it!
giorgi
دوشنبه 28 خرداد 1397 10:26 ق.ظ
Excellent way of telling, ɑnd fastidoous paragraph t᧐
take data regaгding my presentation topic, ԝhich i am going to convey iin college.
stone jana
پنجشنبه 24 خرداد 1397 03:02 ق.ظ
You need to take pɑrt in a contest for оne of the best sites on the web.
I аm going to recommend this site!
Eye Lash
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 08:32 ب.ظ
obviously like your websie however you have to take a look at the spelling on sseveral of your
posts. Severql of them are rfe with spelling isssues andd
I in finding it very troubleskme to tell the truth however
I'll certainly come again again.
grow Faster
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 09:17 ب.ظ
Thanks for finally talking about >یاددهی و یادگیری
- فراشناخت و طراحی آموزشی <Liked it!
Haywood
پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397 05:22 ق.ظ
Hello, Neat post. There's a problem together with your web site in internet explorer, would test this?
IE nonetheless is the market chief aand a big part of other people will
omit your wonderful writfing because of this problem.
Viagra generico
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:10 ق.ظ

You actually expressed it effectively.
how to get a viagra prescription best place to buy viagra online buy female viagra uk online pharmacy for viagra buy viagra now viagra purchase online viagra online sildenafil without prescription uk viagra alternative buy soft viagra
depforce oral strip
شنبه 1 اردیبهشت 1397 06:26 ق.ظ
Great post. I uxed too bbe checking contunuously
tthis weblokg annd I amm inspired! Veryy hhelpful info specially the
last sectkon :) I hande such information much.
I used to bee seeking this certain informatioon for a verry long time.
Thanks and best of luck.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 31 تا 60


Admin Logo
themebox Logoساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic