تبلیغات
یاددهی و یادگیری - فراشناخت و طراحی آموزشی

آموزش، فرهنگ است. فرهنگ، کیستی است.

فراشناخت و طراحی آموزشی

نویسنده :محرم آقازاده
تاریخ:سه شنبه 9 خرداد 1391-05:49 ق.ظ

یكی از هدف های اساسی تحصیل، فراگیری حل مسئله از سوی دانش جویان است. افزون بر این، انتظار هست دانش جویان در فرآیند تحصیل به قابلیت درك و اقعیت ها، انجام دادن پیش بینی ، تغییر رخ دادها و .... برسند، و هم پس از فراغت از تحصیل نقش مؤثری در جامعه ایفا كنند. مسایلی كه افراد با آن ها رویا رو می شوند متفاوت اند، برخی تعیف شده اند، و برخی دیگر تعریف نشده اند. قصد نهایی از فراگیری حل مسئله آن است كه دانش جویان دانشی را كسب كنند، مهارتی بیابند، و راه حل مسائل را با فراست جستجو كرده، و به كار بندند.

آموزش های معطوف به پرورش مهارت حل مسئله دو وجه اساسی دارند: ارائه ی دانش مربوط به موقعیت مسئله دار، و هم ارائه ی دانش مربوط به كاربست دانش برای حل مسئله ، از اهداف اساسی ای كه برای آموزش های معطوف به حل مسئله وجود دارد این است كه دانش جویان به حل مسائل درسی یا مسائل مطرح در موضوعات درسی موفق گردند، و در كنار آن بتوانند مسائل خارج از حوزه ی درسی خود را نیز حل كنند.

طراحان آموزی و مدرسان معمولاً از این دسته اهداف و انتظارات یادگیری آگاهی دارند. آنان فعالیت های خود را بر اساس آگاهی كه از هدف قصد شده دارند شكل می دهند. این كار از طریق شرح مراحلی كه دانش جو باید برای حل مسئله در نظر آورد انجام می شود. بر وفق مراحل مشروح برای حل مسئله از سوی دانش جویان تلاش می شود تدابیر آموزی مناسب و متناسب نیز لحاظ شود. در تفكر درباره ی چگونگی انتخاب تدابیر آموزشی متغیر هایی ، چون نوع مسئله ، ساختار دانش ، و نوع و تعداد عملیات دخیل اند. بنا بر این، طراح آموزی ، باید در طراحی آموزش به توصیف انواع مسائل ، و دانش و مهارت های مورد نیاز بپردازد.

بیشتر نظریه هایی كه در زمینه ی طراحی آموزشی موجودند ، به توصیف ساختار دانش و مهارت ها اقدام می كنند. با مشخص شدن نوع و ماهیت مهارت ، الگوی طراحی آموزشی انتخاب می شود و به تبع آن تدابیر آموزشی متناسب تدارك دیده می شوند. به هر روی ، در ادامه نظری كوتاه بر نحوه ی توصیف انواع نظریه های طراحی آموزشی از دانش و مهارت خواهیم داشت.

گانیه، بریگز و واگر ، دانش و مهارت ها را بر حسب بازده ها وصف می نمایند. مریل ، از طبقه بندی دوبعدی بهره می گیرد: بعد محتوا و بعد عملكرد . لندا ف تمیزی بین دانش و مهارت ها می گذارد. هم چنین ، او بر ارتباط دانش و مهارت تاكید دارد. بر وفق نظر او دانش ، پایه ی یادگیری و تمرین مهارت هاست. به نظر لندا، دانش مربوط به اشیاء در سه شكل ظاهر می شود:

-        تصویر ادراكی ( مشاهده ی شیء)

-        تصویر ذهنی ( تجسم شیء

-        مفهوم سازی از شیء ( معنا دادن به شیء بر وفق خاصه های آن ).

مفهومی ، امكان دارد به صورت  یك گزاره بیان شود. ولی ارائه ی یك گزاره الزامی نیست چون امكان دارد شخصی دارای تصوری روشن از شیء باشد، ولی قادر به بیان یا ارائه ی گزاره نباشد. به هر روی ، دانش حاصل از شیء می تواند در قالب گزاره های تعریفی ، اصول موضوعی و قاعده ای عرضه شود.

لندا بر این باور است كه ً  مهارت ، توانش در كاربرد دانش  ً  است. مهارت در قالب كنش های ویژه خود را نشان می دهد. برای مثال، در انجام دادن كارهای خاصی، چون بازنمایی ذهنی ، و انتقال فیزیكی اشیاء و....

تركیب و بسط

دانش و مهارت

در نوشتار حاضر، اسامی كه برای نامیدن انواع دانش مورد استفاده قرار می گیرد وام گرفته از روان شناسی شناختی است. برای حل مسئله ، از دو دانش بیانی ، و دانش روشی بهره گرفته می شود. دانش بیانی خود در ردیف دانش مفهومی قرار می گیرد. دانش را رویهم رفته می توان بازنمایی درونی و بیرونی اشیاء و روابط قاعده مند آن ها در نظر آورد. به همین ترتیب ،   ً مهارت   ً را  می توان  ً توانایی كاربرد دانش برای حل مسائل  ً  ً خوش تعریف  ً  ، و   ً ناخوش تعریف   ً دانست .

دانش مفهومی

نخستین رده از دانش بیانی به حقایق ، و به مفاهیم رابطه ای و طبقه ای ارتباط دارد. همین مقوله را می توان دانش مفهومی در نظر آورد. چنین دانشی از راه فرآیند حل مسئله حاصل می شود. فراگیری دانش و یادگیری مهارت ها در ارتباط متقابل با یكدیگرند. گانیه، بریگزو واگر ، این دانش را  ً اطلاعات كلامی  ً می نامند. مثالی را از دیكسترا ، در زیر می آوریم.

ً مهارت نقشه خوانی، مهارتی است كه به تدریج در كودك پدید می آید. برای نمونه، كودك 9 ساله ای یاد می گیرد تا نقشه ای را از كلاس درسش رسم كند و از نقشه ی خود استفاده كند. او پس از رسم نقشه كلاس ، به رسم نقشه ی مدرسه و حیاط آن می پردازد. كودك یاد شده ، برای اندازه گیری طول و عرض از گام هایش استفاده می كند.

پس از این فعالیت ، كودك تلاش می كند نقشه ی منطقه یا محله اش را رسم و در آن موقعیت خانه شان را مشخص می سازد. بدین ترتیب او به رسم نقشه ی شهر ، ایالت می پردازد ، و در آن مسیر ها ، جاده ها و ... را در نظر می آورد. به هر روی ، مهارت در نقشه خوانی و بهره گیری از نماد ها نشان می دهد كه چه نوع دانش در ذهن یادگیرنده ، پدید آمده است. ً

واقعیت ها، طبقه و مفاهیم رابطه ای

آموزش های مورد نظر ، یعنی آموزش های مربوط به واقعیت ها، طبقه و مفاهیم رابطه ای ، موضوع تعریف شده ای برای توصیف دارند: كلاس درس یا مدرسه و فعالیت های یادگیری به ساختار و اجزای تشكیل دهنده شیء مرتبط اند. آموزش هایی از این دست ، نیاز به آموزش های گسترده ای دارند تا یادگیرندگان از شرایط واقعی به برداشت های ذهنی برسند. در فرآیند كار، كل و اجزای شكل دهنده ی آن ، نام گذاری شده و نماد ها عرضه و كپی می شوند و از دید آندرسون ، این مرحله از آموزش ، آموزش در سطح دانش بیانی است. دانش بیانی ، مبتنی بر واقعیت هایی ملموس است. وقتی دانش آموز نقشه ی كلاس را می كشد، یا با متر به اندازه گیری فاصله ی بین دو شیء می پردازد، او با دانش بیانی در گیر است. در پی آموزش های مربوط به واقعیت های عینی یا ملموس ، آموزش های مفهومی مطرح می شوند. در آموزش های مفهومی ، هم طبقه و هم مفاهیمی رابطه ای ساخته می شوند. برای مثال، در خواندن نقشه ، دهكده های كمتر از 500 نفر جمعیت با یك نقطه ی سیاه نمایانده می شود. دهكده هایی با جمعیت بین 500 تا 2500 نفر جمعیت با دایره ی كوچكی نمایش داده می شود، و دهكده هایی با جمعیت 2500 تا 5000 نفر جمعیت با نقطه ای در میان دایره نمایانده می شود. دانش آموز در فرآیند خواندن نقشه به یك دانش مفهومی دست می یابد یا دانش مفهومی را می سازد، كه آن مفهوم  ً طبقه ی  ً دهكده است. یادگیرنده در می یابد دهكده مكان  مسكونی است كه ساكنان آن از 5000 نفر تجاوز نمی كند.

مفاهیم رابطه ای نیز از قواعد كسب دانش بیانی و دانش مفهومی پیروی می كند. یادگیرنده در خواندن نقشه به مفاهیم رابطه ای می رسد. برای مثال  ً سلماس  ً در استان آذربایجان غربی قرار دارد یا  ً اسلام آباد  ً جزو استان كرمانشاه است.   ً واقعیت هایی از این دست وقت در اختیار یادگیرنده قرار می گیرد، دانش آموز در می یابد كه  ً شهر در داخل محدوده ی استانی ً است.

آموزش كسب دانش مفهومی

تا اینجا، سه مهارت اساسی معرفی گردید : طبقه ، مفاهیم رابطه ای و واقعیت . از این مهارت ها برای رده بندی شیء یا اشیاء ، خواه واقعی و خواه عینی استفاده می شود. ممكن است ، یك رده یا یك رابطه را به مثابه شیء ای تصور كرد. یك رابطه را می توان چنان گونه ای خاص از رابطه ی رده بندی كرد، زیرا جنبه ی تعریفی برای آن نوع رابطه را در بر دارد. شایسته است طراحان آموزشی از ساختار حاضر اطلاع داشته باشند. یك معلم یا استاد هم باید با گفتار آموزنده اش مطالبی را بیان نماید كه از گام ها ی مربوط به شناسایی و ایجاد روابط بین مواد معین در یك حیطه را شامل شود.

كنش و واكنش بین كسب دانش و یادگیری مهارت

یادگیری مهارت ها و دانش در ارتباط نزدیك با یكدیگرند . برای روشن كردن این جمله ی بالا مثالی را در نظر بگیرید. ً شخصی كه در نظر دارد رانندگی بیاموزد، یعنی ً مهارت رانندگی  ً را فرا بگیرد.  برای دست یابی به مهارت رانندگی نیاز دارد نخست از سیستم اتومبیل آگاهی پیدا كند- دست كم درباره ی وسایلی مكانیزمی كه برای روشن كردن، راه انداختن، راندن، و متوقف كردن مورد نیازند. اطلاعاتی كسب كند. همین شخص نیاز دارد،  افزون بر اطلاعات مربوط به سیستم اتومبیل، مطالبی هم درباره ی علایم راهنمایی و رانندگی كسب كند. یك راننده باید بتواند در حین رانندگی به علایمی كه در خیابان روبرو می شود واكنش مناسبی نشان دهد. واكنش های راننده نسبت به علایم عمدتاً مهارتی هستند. یعنی او باید تغییر جهت دهد، توقف كند ، پارك كند، سرعت را كند نماید و ... زمینه ی انجام دادن مهارت ها با نشان دادن مهارت ها مبتنی بر دانشی است كه راننده كسب كرده است.  ً

به طوری كه از مثال ارائه شده بر می آید، دانش با عملیات مهارتی دارای پیوندی نزدیك است. از این رو ، رشد دادن دانش دانش و مهارت ، به صورت مجزا بی معنی جلوه می نماید.

دانش مفهومی و الگوهای طراحی آموزشی

آن چه تا این جا توصیف گردیده مربوط به موقعیت های ایستاست، یعنی مربوط به موقعیت هایی است كه در آن مواد یا اشیاء تغییر نمی یابند.  جدول شماره ی 1 ، انواع دانش، مسائل و مهارت های مناسب آن ها را نشان می دهد. با توجه به جدول شماره ی 1 روشن می شود كه در طراحی آموزشی برای یادگیری نوع خاصی از دانش چه مهارت هایی مورد نیاز است. توجه نكردن به زمینه ای كه عرضه می شود، طراحی آموزشی ای را كه به قصد معینی انجام می شود به انحراف می كشاند، و با شكست روبرو می سازد.

دانش علی  ( سببی )

موقعیت ها بر مبنای اصول طبیعت یا به وسیله ی قوانین یا قواعدی كه افراد تعریف می كنند، تغییر می یابند.  تغییر در موقعیت ها ناشی از به كار گیری قواعد به صورت مجموعه ای از عملیات است، سلسله مراتبی از عملیات كه سبب تغییر در موقعیت یا موقعیت هایی می شوند فرایند خوانده می شود. برای مثال، در ریاضیات، حل كردن یك مسئله مربوط به ریاضی ، وابسته به عملیاتی است كه طی فرایندی به انجام می رسد.

تغییراتی كه در موضوع ها و موقعیت ها به وجود می آید، وابسته به یك سلسله رویدادهای علی هستند، محقق مر گردند. تغییرات در موقعیت ها بر اساس توصیف های شرطی رخ می دهند.  موقعیت هایی كه بر اساس قواعد علی تغییر می یابند، مواردی نظیر : فیزیك ، شیمی ، زیست شناسی ، اقتصاد ، ریاضیات و .... هستند.

نظریه پردازن طرحی آموزشی برای مشخص كردن محتوای دانش علی  از اسامی گوناگونی سود می جویند . مریل از واژه ی   ً اصل  ً استفاده می كند، ریگلوث واستین هم واژه ی  ً اصل  ً را به كار می برند. گانیه ، برگیز و واگر  از عبارت  ً قاعده ی مرتبه بالاتر یا عالی  ً استفاده می كنند. كالینز، كالینز و استیونز، چنان دانشی را  ً خرده نظریه ً نام نهاده اند. به هر روی ، تحلیل های انجام شده در باره ی مسائل مورد استفاده از سوی نظریه پردازان طراحی آموزشی می نمایاند كه ، چگونه پیش بینی باید كرد بر سر مسئله ای پس گذشت مدتی چه می آید و چگونه تغییر خواهد كرد، و طریق پدید آیی تغییرات كدام اند.

بازنمایی دانش علی

زنجیره ی رویدادها و زنجیر ه ی علی به مثابه اموری كه در حافظه ، در  ً سناریو ها ً و در ً الگوهای فرآیند كیفی  ً بازنمایی ذهنی می شوند، توصیف شده اند. چنین دانشی بر پایه ی یك دسته رویدادها، فرآیند ها و زنجیره های علی ، و یا سئوال یا پرسش از داده های مرتبط و بر مبنای استنباطات ساخته می شوند. اساس دانش، با پیش بینی ها نادرست درباره ی رخ داد های مربوط به موقعیت های گوناگون زیر سئوال می رود یا تغییر می یابد.

استفاده از دانش و مهارت ها برای پیش بینی

پیش بینی ها وابسته به دانش و مهارت اند. برای روشن سازی این گزاره ، موقعیتی در زیر ارائه می شود:

ً در نظر بگیرید یك كشتی از انگلستان به مقصد بندر روتردام حركت می كند. ناخدای كشتی مسیر حركت كشتی را محاسبه كرده است.  در حین حركت متوجه می شوند الگوی حركت آن ها با آن چه فانوس های دریایی نشان می دهند هم خوان نیست . یعنی آن كه ناخدا مسیر را اشتباه پیش بینی كرده است. این عدم هم خوانی ، اصلاح مسیر حركت را می طلبد .

بررسی نشان می دهد محاسبات ریاضی درست بوده است، پس چه چیز اشتباه بوده است؟ ناخدا با در نظر آوری متغیر های دیگر نظیر سرعت باد، سنگینی امواج، فشار نیروی حركتی آب اقیانوس و ... مجدداً به محاسبه داده های محیطی می پردازد و اصلاحات مورد نظر را اعمال می كند .  ً

این مثال نشان می دهد كه چگونه پیش بینی غلط ابتدا به محاسبه ی مجدد  و سپس به بازنگری در دانش مربوط منجر می شود. ممكن است این اقدام به تغییر مقدار متغیر یا تغییر علامت های ریاضی بیانجامد به عبارتی خود متغیر در این حالت مجدداً صورت بندی شده است، زیرا مدل ذهنی آنان ثابت باقی می ماند.

علاوه بر این، مثال ماهیت آموزنده موقعیت را نشان می دهد.  واقعیت ً دریاست  ً كه بازخورد ارائه می كند نه چیز دیگر . بازخورد شدید و موقعیت واقعی به معنی خطر است. البته این نوع شناخت موقعیتی را در یك مركز آموزشی نمی توان یافت. مدرسان كالج های دریانوردی ابتدا مسائل  ً كاغذ  مدادی ً به دانشجویان خود می دهند. این مسائل ، انتزاعی از موقعیت واقعی است. با این وجود، آن ها از آموزش های ضروری برای توسعه ی دانش و تمرین مهارت هایی كه برای موقعیت حقیقی لازم است ، برخوردارند. از دانشجویان خواسته می شود پیش بینی هایی انجام دهند. پس از گذشت زمان معینی وضعیت كشتی چه خواهد شد؟ عمق كانال چه مقدار خواهد بود؟ و .... این مسائل آموزشی برای ممكن ساختن پیش بینی ها طراحی شده اند.

پرسش های آموزنده برا ی ترغیب كسب دانش

ممكن است پرسش های آموزنده ی معلم جستجو برای عامل علی  را بر انگیزد. برای مثال ، مدرس می تواند به عمد پیش بینی غلطی انجام دهد. این فرض ممكن است بخشی از گفتگوی آموزشی باشد. پیش بینی های نادرست بر دانش ناقص دانش جو مبتنی است و برای تایید فرآیند استنباط و فرآیند دانش سازی صورت می گیرد. برای مثال، زنجیره ی علی كه فرایند كاشتن برنج را توصیف می كند، گویای این مطلب است كه اگر برنج كاشته شود .

                                A-       آب فراوان

                               B-       خاك حاصل خیز

                               C-       وآب و هوا گرم باشد.

                               D-       دراین صورت، تنها در این حالت ، برنج رشد می كند.

     - qاین یك بیان دو شرطی است q}   -   (d  8c  8 b 8 a ){. باید فرض را بر این بگذاریم كه دانش جو مفهوم  ً گیاه  ً  و زنجیره ی رویداد های چرخه ی عمر گیاه را می داند.

این دانش زمینه ی گفتگوی آموزشی را ممكن می سازد. فرض كنید دانش جویی به این پرسش  ً چرا در چین برنج می كارند ؟ ً  به این صورت پاسخ می دهد؟‌:  ً آن ها از نعمت باران زیاد برخوردارند و آب كافی برای به عمل آمدن برنج هست.  ً اینك ، معلم با پیش بینی غلط در قالبی كنجكاوی بر انگیز، مثلاً با پرسیدن این سئوال كه  ً آیا در ایرلند هم برنج می كارند؟ ً می تواند فرآیند دانش سازی را ترغیب كند. این بدان معناست كه دانش آموز مجبور است در جستجوی متغیر دیگری باشد كه جزیی از رابطه ی دو شرطی است.

این مثال نشان می دهد كه دانش ابتدا با تفسیر یك واقعیت به عنوان یك اثر یا عامل علی تدوین می شود. اگر این عامل سایر واقعیت ها  را تبیین نكند، شرایطی پیش می آید و باعث می شود دانش آموز عامل جدیدی را جستجو كند. این عوامل با ساختار علی یا شبكه ی دانشی كه بعداً برای پیش بینی های دقیق تر مورد استفاده قرار می گیرد، پیوند می خورد. اگر هیچ شاهد بیرونی نباشد كه نشان دهد این دانش غلط است یا اگر هیچ كس نباشد كه بگوید این دانش نادرست ، لزوماً اصلاح دانش را شامل نمی شود. این امر زمانی رخ می دهد كه روابط علت و معلولی به نحو ناقصی تعریف شده باشد.

باردیگر گفتگوهای آموزشی روشن می سازد كه مسائل نمونه باید به نحوی طراحی گردند كه سبب پیشرفت دانش شوند. علاوه بر این، گفتگوها نشان می دهد كه دانش از طریق استدلال و با استفاده  از یك چهارچوب كلی مانند ً چرخه ی حیات گیاهً   كسب می شود. مهارت كاشت برنج تمرین نمی شود.

پیش بینی  و دنیای اكتشاف

برای درك تعامل بین كسب دانش و یادگری یك مهارت بعضی وقت ها می توان از شبیه سازی یا دنیای اكتشاف استفاده كرد. فرض كنید رویدادها در یك مدار الكتریكی در یك برنامه ی كامپیوتری شبیه سازی شده است كه به پیش بینی های دانش آموز بازخورد می دهد. هر اتفاقی كه در مدار رخ بدهد، بر اساس دانش علمی یا نظری پیش بینی می شود. این دانش طبقه بندی هایی مانند  شارژ، اتم ها ، نوترون ها، الكترون ها، و روابط متغیر های مربوط به منبع انرژی و عناصر مدار از قبیل مقاومت و هدایت ، ولتاژ و آمپر را در بر می گیرد.

مهارت های مرتبط با این دانش عبارت است از شناسایی موارد و جنبه های آن ها و پیش بینی رویداد های آتی. این پیش بینی ها از طریق محاسبات مبتنی بر روابط  قانون مند در نظام ، كه به صورت عملكرد های ریاضی توصیف شده است، صورت می گیرند. اساس اكتساب دانش صورت بندی و آزمودن فرضیه ( ها ) است. این كار از طریق آزمایش ، انجام دادن مشاهدات و یافته های تجربی انجام می شود به نحوی كه دانش به طور نظام یافته ساختار پیدا كند، و برای مثال ، با تغییر دادن یك متغیر تاثیر آن روشن می گردد. دنیاهای به اصطلاح اكتشافی ، كه دانش آموز را قادر می سازد پیش بینی ها و استنباط هایی انجام دهد. امتیازهای دیگری نیز دارند.

یك شبیه ساز می تواند به خصوص در تربیت اپراتور فرصت های آنیی برای تمرین مهارت های لازم، كه معمولاً در ابتدا با خطا توأم است، فراهم سازد. این مهارت ها را در موقعیت  ً حقیقی ً یا به خاطر نادر بودنشان و یا این كه ممكن است اعمال خطا به پی آمدهای خطر ناك منجر شوند، به دشواری می توان تمرین كرد.

عنوان ً دانش علی  ً ، هم برای جمله های شرطی و دو شرطی برای توصیف رشته رویدادها و هم برای ( فرآورده ) فرآیند ها به كار می رود.

مسائل آموزشی ، تا آن جا كه مقدور است، باید به نحوی طراحی شود كه هم توسعه ی دانش و هم تمرین مهارت را مشخص سازند.

عنوان به معنی این نیست كه به منظور تاثیر گذاری خاصی همیشه به اقدام انسانی یا مكانیكی نیاز است و از آن برای تفسیر تغییر موارد تجربی ، برای مثال،  ً كاهش دما سبب می شود كه برگ ها بریزند  ً نیز استفاده می شود.

فرادانش

فرادانش اطلاعات مربوط به نحوه ی طرح ریزی و تدوین راهبرد ها برای پرداختن به یك مسئله ، نحوه ی تمرین یك مهارت و چگونگی مرور ذهنی دانش را شامل می شود. این نوع دانش، كه به چگونگی طرح ریزی مربوط می شود، هم رویكرد كلی و هم رویكرد مشخصی نسبت به حل یك مسئله را در بر می گیرد و نحوه ی عرضه ی طرح را نیز شامل می شود. مهارت های فرا شناختی مهارت های خود نظم دهی مانند صرف كردن وقت برای تمرین مهارت معین و نظارت بر پیشرفت خود را شامل می شود.  ً كمپیون  ً   و   ً  براون  ً عمدتاً مهارت های خود نظم دهی فرا شناختی را مسئول تفاوت  ها در یادگیری و انتقال نتایج تلقی می كنند. بدین ترتیب ، این فعالیت های نظارتی باید در آموزش به طور روشن بیان گردند.

نتیجه گیری

ارائه ی مسائل به دانش آموزان، دو هدف را دنبال می كند :  دانش آموز مجبور است برای حل مسائل فعال باشد. به علاوه، دانش آموز فرصتی خواهد داشت اكتساب دانش را با توسعه ی تدریجی مهارت های مربوط هماهنگ سازد. طبقه بندی كردن و ازشیابی خطاهای پیش بینی ، سبب پیشرفت اصلاح دانش می شود. اولین مرحله ی فرایند یادگیری ، یعنی مرحله ی بیانی و اخباری وقت گیر است. اگر دانش آموز گام یا عملیاتی را جا بیندازد، بلافاصله باید به او كمك كرد. وقتی كه شیوه ی عمل آموخته شد، جا افتاد و به طور خود كار اجرا گردید، می توان دانش جامع را، كه از طریق همان شیوه های حل مسئله تدارك دیده شده است، ارائه داد. اینك دانش آموز می تواند بدون حل مسائل مربوط ، دانش ( اطلاعات ) را بخواند. در صورتی كه دانش به همان حیطه تعلق نداشته باشد، بایدمسائل جدید ارائه شود. به دنبال آن ، بار دیگر ساختن دانش جدید و آموزش مهارت ها برای كاربرد این دانش جدید صورت می گیرد. از آن جا كه پس از ارائه ی مسائل ، دانش آموز ً چیز های ً جدیدی مانند اسامی موارد ، ویژگی های آن ها و روابط قانون مند بین امور می یابد یا كشف می كند، درحالت زنجیره های علی و فرایند سعی می كند نظم بندی ها را توصیف كند و تفسیری را تدارك ببیند.

حل مسائل و كشف  ً امور  ً برای دانش آموز همان فرآیندی نیست كه دانشمند برای انجام دادن آزمایش ها به كار می برد. در آموزش ، مسائل به نحو یافته طراحی می شود تا دانش آموز بتواند دانش لازم را بسازد و در حیطه ی درس ، شیوه ی عملی برای حل مسئله اتخاذ كند. در علم ، آزمایش گر بر اساس  فرضیه ی پیش بینی می كند كه از قبل به عنوان دانش  ً جدید  ً ساخته است. به هر حال، فرآیند كشف برای یادگیری مهم است. دانش آموز پیش بینی می كند كه یك مورد به كدام مقوله تعلق دارد، رابطه ی بین امور چیست ، یك مورد چگونه تغییر خواهد كرد و پس از گذشت زمان معینی چه اتفاقی خواهد افتاد. این فرایند نه فقط دانشی هم سو با واقعیت می سازدو فرض های نادرست را اصلاح می كند، بلكه آموزش مهارت های مناسب را نیز شامل می شود. وقتی مهارتی به شیوه ی عمل در آید، احتمالاً بهتر به خاطر سپرده می شود، زیرا با دانش رابطه ی مستقیم تری پیدا می كند. این دانش همراه با توسعه ی یك مهارت، به سبب این كه خود دانش آموز از واقعیت حاصل كرده ، معنا دار است و این دانش شرایطی را برای منطبق ساختن شیوه ی حل مسئله با ویژگی های موقعیت مسئله فراهم می سازد. اكنون روشن می شود كه یادگیری دانش و مهارت ها ترجیحاً باید با هم صورت گیرند و مرحله ی ً یافتن ً  در كسب هر دوی آن ها مه م است. اگر دانش ساخته شود و مهارت به شیوه ی عمل در آید، در این صورت می توان آن ها را به كار بست. این  ً سطح كاربرد  ً از آن   ً مریل  ً است.  مسائلی كه از یافتن واقعیت ، مقوله بندی امور، تعیین روابط یا تفسیر یك رخ داد برخوردارند، شیوه های عمل خاص خود را برا ی حل كردن دارند....... شخص می تواند در به كار بستن شیوه ی عمل معینی مهارت پیدا كند. آموزش یك مهارت بدون توجه به مسئله و دانش مربوط به معنی این است كه آن مهارت را طوطی وار آموخته می شود. اگر مسئله بیش از حد تعریف مجدد یا تغییر داده شود، دیگر نمی توان آن را حل كرد. تا این جا تحلیل دانش برای طراحان آموزشی بدین معنی است كه برای انواع متفاوت دانش و مهارت ها باید مدل های طراحی آموزشی تهیه شود كه از مقوله ی ً  مسئله  ً برخوردارند. علاوه بر آن ، مورد یا هستی و عملیات تعریف شده در آن باید بر جسته باشد. فرض بر این است كه هر مسئله را می توان به ساختار بسیار كوچكی كاهش داد. این ساختار باید به دانش آموزان ارائه گردد. پس از آن دانش آموزان قادر خواهند بود دانش خود را بسازند و مهارت های مرتبط با این دانش را تمرین كنند.

 

 نوع مطلب : تکنولوژی آموزشی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Cialis prices
یکشنبه 2 تیر 1398 11:00 ب.ظ

Truly a good deal of valuable information!
cialis soft tabs for sale tadalafil generic cialis 5 effetti collaterali cialis online napol free cialis we recommend cialis best buy prix de cialis cialis kaufen bankberweisung cialis purchasing cialis authentique suisse
Buy cialis online
یکشنبه 2 تیر 1398 07:37 ق.ظ

Seriously lots of terrific material!
fast cialis online cialis therapie prix de cialis pastillas cialis y alcoho cialis 5 mg schweiz we use it cialis online store cialis en 24 hora side effects for cialis we recommend cialis best buy opinioni cialis generico
prezzo di cialis in bulgaria
شنبه 1 تیر 1398 04:02 ب.ظ

With thanks. I like it.
buy cialis sample pack comprar cialis 10 espa241a achat cialis en europe cialis kamagra levitra how much does a cialis cost prices on cialis 10 mg viagra or cialis safe site to buy cialis online buy name brand cialis on line cialis online deutschland
http://sterytak.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 11:21 ب.ظ

Awesome write ups. Many thanks.
achat cialis en suisse cialis et insomni only best offers 100mg cialis tesco price cialis buy name brand cialis on line cialis dosage cost of cialis cvs rezeptfrei cialis apotheke achat cialis en itali enter site 20 mg cialis cost
http://predterve.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:18 ب.ظ

With thanks! Good stuff.
cialis for sale south africa buy cialis sample pack prices on cialis 10 mg cialis canadian drugs we choice free trial of cialis usa cialis online compare prices cialis uk cialis pas cher paris purchasing cialis on the internet cialis flussig
http://packtonboots.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:29 ب.ظ

Beneficial knowledge. Kudos.
cialis therapie the best site cialis tablets ou trouver cialis sur le net buy brand cialis cheap if a woman takes a mans cialis buy brand cialis cheap when will generic cialis be available cialis name brand cheap acquisto online cialis cialis dose 30mg
http://scaralvie.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 04:14 ق.ظ

Reliable information. With thanks!
prices on cialis 10 mg prezzo di cialis in bulgaria free generic cialis cialis sicuro in linea viagra vs cialis vs levitra acheter du cialis a geneve cialis 20mg prix en pharmacie cialis 5 mg scheda tecnica buy cheap cialis in uk where to buy cialis in ontario
http://kertoirlas.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 05:28 ق.ظ

With thanks! I like it!
buy cialis uk no prescription cialis generic availability preis cialis 20mg schweiz cialis 30 day trial coupon we recommend cialis info if a woman takes a mans cialis cialis daily dose generic cialis professional from usa cialis canada on line cialis 20 mg effectiveness
does generic cialis exist
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:32 ب.ظ

Amazing tons of superb facts!
canadian cialis cialis for sale buy cheap cialis in uk online cialis cialis authentique suisse cialis pills boards buy name brand cialis on line dose size of cialis legalidad de comprar cialis cialis 200 dollar savings card
Cialis generic
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:13 ق.ظ

Tips clearly used!.
cialis dosage amounts viagra vs cialis vs levitra cialis 100mg suppliers callus cost of cialis cvs price cialis per pill buy cialis cheap 10 mg cialis for bph cialis baratos compran uk cialis 5 effetti collaterali
Cialis generic
یکشنبه 26 خرداد 1398 10:03 ق.ظ

You actually expressed this fantastically.
free cialis generic cialis review uk generic cialis tadalafil tablets how much does a cialis cost 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis flussig enter site 20 mg cialis cost fast cialis online cialis dosage
low dose cialis blood pressure
شنبه 25 خرداد 1398 06:15 ق.ظ

You actually mentioned it perfectly!
generic cialis 20mg tablets cialis uk next day cialis cuantos mg hay wow cialis 20 look here cialis cheap canada cialis patentablauf in deutschland cialis kaufen wo cialis generico in farmacia buy cialis uk no prescription generic cialis at walmart
achat cialis en itali
جمعه 24 خرداد 1398 04:10 ب.ظ

Amazing many of superb info.
low cost cialis 20mg cialis mit grapefruitsaft prix de cialis calis achat cialis en europe tadalafil 5mg rezeptfrei cialis apotheke comprar cialis 10 espa241a cialis without a doctor's prescription generic cialis with dapoxetine
Cialis online
جمعه 24 خرداد 1398 01:38 ق.ظ

Good knowledge. Kudos!
generic cialis with dapoxetine effetti del cialis precios de cialis generico cialis 20 mg best price cialis tablets viagra or cialis cialis generico postepay when can i take another cialis viagra or cialis buy cialis online
Cialis online
چهارشنبه 22 خرداد 1398 09:57 ب.ظ

Thank you! A good amount of data.

venta de cialis canada cialis dosage cialis wir preise cialis daily dose generic cialis cost only best offers 100mg cialis cheap cialis venta cialis en espaa cialis venta a domicilio cialis wir preise
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 10:40 ب.ظ

Superb info, Many thanks!
we use it cialis online store cialis 5 mg funziona il cialis quanto costa safe site to buy cialis online cialis online napol cialis pills price each tadalafil 5mg cialis 5 mg para diabeticos cialis 5 mg funziona cialis authentique suisse
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 04:57 ب.ظ

Cheers. A lot of material.

cialis et insomni cialis generico in farmacia cialis herbs cialis uk next day cialis for sale south africa ou acheter du cialis pas cher buy generic cialis cialis uk cialis pas cher paris cialis canada on line
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 11:18 ق.ظ

You actually revealed that very well.
cialis preise schweiz cialis usa cost venta de cialis canada cialis generico en mexico cialis pills price each cialis arginine interactio cialis super acti cialis 30 day trial coupon cialis therapie cialis tablets australia
http://www.siv-marsens.ch/buts
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 01:17 ب.ظ
スーパーコピー時計、Nランク最高級スーパーコピー腕時計販売
http://sewingbymoonlight.com/2013/12/planned-improv/
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 01:16 ب.ظ
ロレックススーパーコピーN級品代引き激安販売
http://www.allfresco.ru/ulichnye_svetodiodnye_svetilniki_na_stolby
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 01:08 ق.ظ
スーパーコピー、入荷困難のコピーブランドがどこよりも逸早く新 入荷しました! 一番ブランド激安価格で掲載しております!
http://www.mirmetro.net/spb/history/01_first
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 01:08 ق.ظ
ブランド財布,小銭入れコピー代引き通販
http://canadiantousapharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 05:38 ق.ظ

With thanks! Awesome stuff!
canadian pharmaceuticals stocks cialis canadian pharmacy cialis from canada pharmacy near me buy viagrow pro canadian pharmacy meds canadianpharmacy canadian government approved pharmacies no 1 canadian pharcharmy online pharmacy canada best
https://www.deadvocatenwijzer.nl/over-ons
شنبه 17 فروردین 1398 03:47 ب.ظ
スーパーコピーブランド販売店
Buy cialis online
جمعه 16 آذر 1397 10:54 ق.ظ

You actually expressed it well.
where do you buy cialis import cialis import cialis cialis canadian drugs cialis therapie cialis canadian drugs what is cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis with 2 days delivery does cialis cause gout
buy tadalafil
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:42 ب.ظ

Amazing quite a lot of useful data!
cialis 5 mg scheda tecnica wow cialis 20 cialis per paypa import cialis low dose cialis blood pressure cialis generico postepay buying brand cialis online achat cialis en europe try it no rx cialis tadalafil generic
buy cialis delhi
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:52 ب.ظ

Seriously a good deal of valuable info!
cialis generic cialis 50 mg soft tab cialis australia org viagra vs cialis the best choice cialis woman cialis prezzo al pubblico cialis dosage cialis 5mg billiger viagra vs cialis vs levitra cialis for sale
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:56 ق.ظ

Well expressed really. .
cialis 50 mg soft tab cialis online holland cheap cialis cialis 20 mg cut in half cialis uk next day buy cialis online legal cialis official site the best choice cialis woman cialis 10mg prix pharmaci cialis pills price each
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 06:37 ب.ظ

Thanks. Quite a lot of postings!

cialis alternative tadalafil 20mg generic cialis generic cialis tadalafil cilas cipla cialis online purchase once a day cialis cialis soft tabs for sale cialis 20 mg best price cialis coupon
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 07:29 ق.ظ

Thanks. I appreciate it!
cialis name brand cheap legalidad de comprar cialis prezzo cialis a buon mercato cialis in sconto cialis rezeptfrei cialis 200 dollar savings card effetti del cialis cialis herbs cialis online holland no prescription cialis cheap
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo